Konferencia o súčasnom stave literatúry v strednej Európe

V priestoroch historického Hofburgu vo Viedni sa konala v dňoch 25. – 27. septembra 2019 konferencia s názvom Conference on Central European Literatures 2019, ktorej organizátorom bola Katedra európskej a porovnávacej literatúry a jazykovedy Fakulty filologických a kultúrnych štúdií Viedenskej univerzity, Dokumentačné centrum pre východnú a stredoeurópsku literatúru, Viedenská kancelária vydavateľstva Peter Lang a Viedenská asociácia pre porovnávaciu literatúru.

Cieľom konferencie bolo poskytnúť platformu pre súčasný stav výskumu literárnych a kultúrnych štúdií v strednej Európe a ukázať spôsoby, ako prekročiť hranice národných filológií smerom k všeobecnej literárnej a kultúrnej vede, či teórii prekladu. Konferencia poskytla prehľad rôznych metodických prístupov k aktuálnym problémom všeobecnej a komparatívnej literárnej vedy (napr. prednáška prof. PhDr. Márie Bátorovej, DrSc., z PF UK a Ústavu svetovej literatúry SAV v Bratislave o semiotickej analýze), ako aj v rámci rôznych národných literárnovedných výskumov, semiotiky a (de)teritorializácie literatúr. Svoje príspevky prezentovali odborníci, vedci a výskumní pracovníci z okolitých krajín Rakúska (Nemecko, Poľsko, Rumunsko, Ukrajina, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko). Organizátori nechali zaznieť i materinské jazyky prednášajúcich s cieľom zviditeľniť kaleidoskop jazykov, ktorý charakterizuje strednú Európu, a tým poskytnúť tvorivý impulz pre výskum viacjazyčnej literatúry a kultúrne štúdiá. Našu univerzitu na konferencii reprezentovali prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc., a Mgr. Dominika Hlavinová Tekeliová, PhD., z Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr Fakulty stredoeurópskych štúdií, ktorých príspevky o histórii Nitrianskej semiotickej a translatologickej školy zaujali odborné publikum a rozprúdili diskusiu.

Text a foto: Mgr. Dominika Hlavinová Tekeliová, PhD. – Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF v Nitre


Tibor Žilka, Dominika Hlavinová Tekeliová, organizátor konferencie Stephan Teichgräber, Mária Bátorová


Dominika Hlavinová Tekeliová, Tibor Žilka

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon