Dodatočné prijímacie konanie na AR 2021/2022

Dekanka Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre vyhlasuje dodatočné prijímacie konanie na vybrané študijné programy s termínom podania prihlášky do 15. augusta 2021.

I. stupeň, denné štúdium:

Maďarsko-slovenský bilingválny mediátor

Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Maďarský jazyk a kultúra v kombinácii
(študijný program sa uskutočňuje v dvojpredmetovej kombinácii s predmetmi: anglický jazyk a kultúra, nemecký jazyk a kultúra, slovenský jazyk a kultúra, španielsky jazyk a kultúra)

Regionálny cestovný ruch

Regionálny cestovný ruch (čiastočne v maďarskom jazyku)

Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry v kombinácii
(študijný program sa uskutočňuje v dvojpredmetovej kombinácii s predmetmi: estetická výchova, etická výchova, história, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, výchova k občianstvu, hudobné umenie, technika, výtvarné umenie, biológia, ekológia, fyzika, geografia, chémia, informatika, matematika, odborné ekonomické predmety)

 

II. stupeň, denné štúdium:

Maďarský jazyk v bilingválnej administratívnej komunikácii

Manažment regionálneho cestovného ruchu (čiastočne v maďarskom jazyku)

Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Maďarský jazyk a kultúra v kombinácii
(študijný program sa uskutočňuje v dvojpredmetovej kombinácii s predmetmi: anglický jazyk a kultúra, nemecký jazyk a kultúra, slovenský jazyk a kultúra, španielsky jazyk a kultúra)

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským

Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry v kombinácii
(študijný program sa uskutočňuje v dvojpredmetovej kombinácii s predmetmi: anglický jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, história, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, výchova k občianstvu, hudobné umenie, pedagogika, technika, telesná výchova, výtvarné umenie, biológia, ekológia, fyzika, geografia, chémia, informatika, matematika, odborné ekonomické predmety)

 

II. stupeň, externé štúdium:

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským

 

Prihlášky prijímame v elektronickej alebo tlačenej forme.

Ďalšie informácie: https://www.fss.ukf.sk/sk/studium

Dr. habil. PaedDr. Žofia Bárcziová, PhD.
dekanka FSŠ UKF              

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon