Prezentácia knihy Dar a bremeno dvojitej identity

V rámci Študentských dní nitrianskych univerzít zorganizoval 16. novembra 2021 ÚSJK FSŠ UKF v Nitre spoločne s Klu­bom nezávislých spisovateľov v Bra­tislave prezentáciu knihy rozho­vorov Dar a bremeno dvojitej identity.

Rozhovor sa uskutočnil medzi slovenským prozaikom a novinárom Antonom Balážom s literárnym vedcom a dlhoročným vysokoškolským pedagógom FSŠ UKF v Nitre profesorom Tiborom Žilkom. Podujatie sa v súvislosti s protipandemickými opatreniami uskutočnilo kombinovanou formou.

V úvode privítal autorov knihy i účastníkov prezentácie riaditeľ Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr Ján Gallik, ktorý bol zároveň aj moderátorom podujatia. Na otázku, kto inicioval napísanie knihy Dar a bremeno dvojitej identity, Baláž odpovedal, že nápad bol jeho, k čomu Žilka dodal, že s návrhom napísať životopisnú knihu formou rozhovorov ho Baláž oslovil pri príležitosti 80. narodenín v Klube nezávislých spisovateľov, ktorého sú obaja dlhoročnými členmi.

V súvislosti so svojou dvojitou identitou Tibor Žilka spomenul potrebu zbližovať sa s ľuďmi. Ako mladému mu v tom pomáhal najmä futbal, neskôr začal za nástroj zbližovania považovať predovšetkým jazyk. Ako sám povedal, hoci vyrastal v prevažne maďarskom prostredí, cítil sa byť doma aj medzi Slovákmi. Vyjadril svoju túžbu po zbližovaní sa i na poli literatúry, čo sa snažil napĺňať aj ako literárny vedec, keď slovenskú i maďarskú literatúru považoval za svoju literatúru. Svoju dvojitú identitu preto považuje viac za dar, ako za bremeno.

Ďalej sa pozornosť venovala predstaveniu knihy, priblíženiu jej obsahu a osobitne niektorých jej častí. Ján Gallik sústredil pozornosť na Žilkov priateľský i profesijný vzťah s viacerými predstaviteľmi kultúrneho a literárneho života. Konštatoval, že tieto kapitoly môžu byť zvlášť zaujímavé pre poznávanie literárnohistorických súvislostí. Tibor Žilka spomenul, že priateľstvo ho spájalo napríklad s Dušanom Kuželom, Ladislavom Ballekom, Petrom Jarošom či Ľubomírom Feldekom, pričom toto spomínanie malo neraz humorný ráz. Anton Baláž si zase zaspomínal na svoju prácu novinára, ktorá ho postupne priviedla až k žánru rozhovorov, čo uplatnil aj pri písaní tejto knihy.

Podstatnou časťou prezentácie i profesijného života Tibora Žilku bola jeho práca v niekdajšom Kabinete literárnej komunikácie, ktorý sa v dejinách literárnej vedy spomína ako Nitrianska škola, a ktorý ako mladý literárny vedec pomáhal budovať. Žilka vyzdvihol vedeckú orientáciu pracoviska na analýzu a interpretáciu samotného literárneho textu, nie na vonkajšie okolnosti, ktoré boli v období socializmu v područí dogmatizmu, čím pracovisko prispelo k prekonávaniu schematizmu v literárnej vede. Poukázal na uplatňovanie matematicko-štatistických metód pri skúmaní literatúry, čo viedlo k väčšej exaktnosti literárnej vedy, na vedecké kontakty s českými pracoviskami i pracoviskami zo západných krajín. Ako o najviditeľnejších predstaviteľoch Kabinetu literárnej komunikácie sa zmienil o Františkovi Mikovi a Antonovi Popovičovi. Neopomenul sa ani Žilkov prínos pre zrod a formovanie súčasnej Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre či jeho vedecko-pedagogická  a vedúca činnosť v Ústave stredoeurópskych jazykov a kultúr na Fakulte stredoeurópskych štúdií.   

V predposlednej časti prezentácie dostali priestor otázky, podnety a komentáre účastníkov. Išlo predovšetkým o poďakovania za zorganizovanie podujatia, ale aj otázky, ktoré zazneli najmä z online priestoru, keďže bolo na besedu pripojených mnoho bývalých kolegov Tibora Žilku. V odpovediach na otázky priblížil pokračovanie činnosti Kabinetu literárnej komunikácie po zmene vedenia, ako i vznik dvoch nových katedier – Katedry slovenského jazyka a Katedry slovenskej literatúry. Zmienil sa o význame Šiah vo svojom živote, ako aj o športových osobnostiach tohto mesta. Baláž spomínal na literárnych vedcov a kritikov z niekdajšieho Literárnovedného ústavu, s ktorými ho spájalo jednak priateľstvo, jednak profesijné väzby.  

Záverečné slová opäť patrili Jánovi Gallikovi, ktorý sa poďakoval autorom knihy za jej predstavenie a zúčastneným za prijatie pozvania. Podujatie uzavrel konštatovaním, že v osobnosti profesora Tibora Žilku sa spojilo to najlepšie zo slovenskej i maďarskej identity.

Do pozornosti dávame – v súvislosti s prezentáciou knihy – i video, ktorého autorkou je dokumentaristka Katarína Jonisová a vzniklo pre knižný veľtrh Bibliotéka: https://www.youtube.com/watch?v=NPwJgns-t3w

Dar a bremeno

Text: Mgr. Michal Krauter (interný doktorand na FSŠ)
Foto: PhDr. Sylvia Hrešková (interná doktorandka na FSŠ)

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon