Ako správne začať akademický rok 2023/2024?🤔👇

No predsa fantastickou zábavou, skvelou hudbou a vynikajúcou atmosférou, o ktorú sa aj tento rok postará ✨Študentský parlament UKF so Študentským centrom UKF.

Ďalšie informácie

V Taliansku o stredoeurópskych literatúrach

Profesor Kristián Benyovszky prednášal na univerzitách v Padove a Udine. Venoval sa prepisom diel pražsko-nemeckého autora Franza Kafku.


V prednáške, ktorá odznela v taliančine (La Metamorfosi di Kafka: variazioni letterarie e visive centro-europee tra ceco, slovacco e ungherese) na konferencii Identitá e culture transnazionali nell' Europa Centro-Orientale, sa pred obecenstvom, pozostávajúcim prevažne, no nie výlučne z talianskych študentov hungarológie a filológov z rôznych oblastí zaoberal tematikou stredoeurópskych literárnych a medziumeleckých vzťahov. V teoretickom rámci intertextuality a intermediality analyzoval tri prepisy poviedky F. Kafku Premena (Die Verwandlung, 1915) v maďarskej (Cserna-Szabó András), slovenskej (Vladimír Balla) a českej literatúre (Kateřina Tučková) a predstavil aj umelecké ilustrácie stredoeurópskych výtvarníkov, resp. ilustrované edície prekladov Kafkových diel v spomenutých troch knižných kultúrach. V prednáške na Univerzite v Udine (Una finestra sulla comparatistica centro-europea: variazioni della Metamorfosi di Kafka nella letteratura ungherese, slovacca e ceca.) rozšíril tematiku prepisu Kafkových diel o ďalšie texty z maďarskej a svetovej literatúry, a predostrel tak ešte pestrejšiu a diferencovanejšiu mozaiku literárneho ohlasu klasickej poviedky pražsko-nemeckého autora.

Prof. Kristián Benyovszky je členom špičkového tímu Stredoeurópske medziliterárne vzťahy na FSŠ UKF v Nitre.

Taliansko 01

Foto: Alexandra Foresto

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon