Deň otvorených dverí na FSŠ UKF v Nitre (online)

Dňa 27. 11. 2021 sa v online priestore (univerzitný systém meet) Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre uskutočnil Deň otvorených dverí.


Prezentácie fakultných pracovísk prebiehali v poobedňajších hodinách a pozostávali z predstavenia študijných programov, univerzitných aktivít a z diskusií so záujemcami o štúdium.

Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy (ÚMJL) v rámci Dňa otvorených dverí privítal žiakov stredných škôl, ktorí sa zaujímali o možnosti štúdia na Fakulte stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Stredoškolákov pozdravil riaditeľ Ústavu maďarskej jazykovedy a literárnej vedy doc. PaedDr. Ján Bauko, PhD. Prezentoval činnosť ústavu, ktorý zabezpečuje viaceré študijné programy, prípravu budúcich učiteľov maďarského jazyka a literatúry, tlmočníkov a prekladateľov zameraných na maďarský jazyk a kultúru, maďarsko-slovenských bilingválnych mediátorov. Zástupkyňa vedúceho ústavu, doc. Mgr. Gabriela Petres, PhD., priblížila žiakom bohatú vzdelávaciu, kultúrnu i výskumnú činnosť pracoviska, vyzdvihla dobré medzinárodné vzťahy so zahraničnými univerzitami, kde sa majú možnosť vzdelávať vysokoškoláci v rámci semestrálneho študijného pobytu.  Hovorila aj o tom, ako sa zapájajú vysokoškolskí študenti do aktivít pracoviska. Zúčastňujú sa súťaží organizovaných ÚMJL (Súťaž F. Kazinczyho – Pekná maďarská reč, Súťaž v prednese ľudových rozprávok), a zapájajú sa do organizovania súťaží pre študentov stredných škôl (Celoštátna pravopisná súťaž Józsefa Imploma pre žiakov SŠ s VJM, Celoštátna súťaž v prednese poézie a prózy Mihálya Tompu, Celoštátna literárna súťaž Legere pre žiakov SŠ s VJM). Študenti úspešne reprezentujú FSŠ UKF v Nitre aj v zahraničí, kde získavajú významné medzinárodné ocenenia. Friderika Bóna, predsedníčka študentského klubu Juhász Gyula Ifjúsági Klub, predstavila činnosť JUGYIK-u, pestrý študentský život na našej univerzite a vyzdvihla význam zapojenia sa študentov do kultúrnej i vedeckovýskumnej činnosti. O jednotlivých študijných programoch rozprávali na základe vlastných skúseností aj študenti FSŠ: Friderika Bóna (študentka 3. ročníka) – program: prekladateľstvo a tlmočníctvo: maďarský jazyk a kultúra v kombinácii; Mgr. Rudolf Radics (doktorand 3. ročníka) – program: učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry; Mgr. Patrik Schulcz (doktorand 3. ročníka) – program: maďarsko-slovenský bilingválny mediátor. V rámci diskusie prítomní uchádzači o štúdium mali možnosť položiť svoje otázky predstaviteľom Ústavu maďarskej jazykovedy a literárnej vedy.

DOD UMJL 01

DOD UMJL 02

DOD UMJL 03

DOD UMJL 04

DOD UMJL 05

Online DOD prebiehal aj v Ústave stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF v Nitre. Zamestnanci a študenti pracoviska predstavili študijný program Stredoeurópske areálové štúdiá v troch stupňoch Bc., Mgr. a PhD. Záujemcovia o štúdium mali možnosť získať podrobné informácie o pracovisku a študijných programoch (vzdelávanie, predmety, odborná prax, podujatia, besedy, konferencie, Erasmus+, možnosti uplatnenia absolventov a pod.).

DOD USJK 01

DOD USJK 02

Katedra cestovného ruchu predstavila študijný program Regionálny cestovný ruch (v slovenskom i maďarskom jazyku). Poukázala na význam štúdia na FSŠ a na dôležité informácie o cestovnom ruchu. Zamestnanci a študenti katedry prezentovali študijný plán št. programu, informácie o prijímacom konaní a aktivity, na ktorých sa študenti zúčastňujú (odborné exkurzie, expedície, prednášky z praxe), či partnerov katedry a možnosti uplatnenia absolventov na trhu práce.

DOD KCR SK 01

DOD KCR SK 02

DOD KCR SK 03

Ústav pre vzdelávanie pedagógov (ÚVP) a ním ponúkané študijné programy Predškolská a elementárna pedagogikaUčiteľstvo pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským predstavila prostredníctvom komentovanej prezentácie riaditeľka pracoviska Mgr. Orsolya Hegedűs, PhD. Prezentácia obsahovala hlavné črty študijných programov s dôrazom na rôznorodé predmety rôznych kompetencií. Prítomní členovia pracoviska so svojimi živými vstupmi a pútavými videoukážkami spestrili a doplnili úvodný prejav riaditeľky. Odzneli konkrétne informácie o výchovných a pedagogicko-psychologických predmetoch, o organizácii pedagogickej praxe, ako aj o maďarskom speváckom zbore. Po prezentácii mohli klásť uchádzači svoje otázky priamo zamestnancom pracoviska. O aspektoch univerzitného života, študentských komunít a aktivitách dostali stredoškolskí študenti informácie v podaní študentiek tretieho ročníka PEP, ktoré reprezentovali študentov Ústavu. Po prezentácii vznikla diskusia zo strany študentov a odzneli otázky týkajúce sa školských, aj mimoškolských aktivít.

DOD UVP 01

DOD UVP 02

DOD UVP 03

DOD UVP 04

Priebeh online DOD tak považujeme v tejto zložitej pandemickej dobe za dobrú príležitosť predstaviť fakultu, jej pracoviská a študijné programy širokému okruhu záujemcov o štúdium. Viacerí uchádzači o štúdium prejavili intenzívny záujem študovať na našej fakulte. Dúfame, že mnohých z nich privítame aj na septembrových zápisoch do prvých ročníkov študijných programov fakulty.

Zostavovatelia článku: doc. PaedDr. Ján Bauko, PhD., doc. PhDr. Ján Gallik, PhD.,
RNDr. PaedDr. Ján Veselovský, PhD., Mgr. Orsolya Hegedűs, PhD.

Fotky: Mgr. Zoltán Decsi

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon