Ako správne začať akademický rok 2023/2024?🤔👇

No predsa fantastickou zábavou, skvelou hudbou a vynikajúcou atmosférou, o ktorú sa aj tento rok postará ✨Študentský parlament UKF so Študentským centrom UKF.

Ďalšie informácie

Stredoeurópske areálové štúdiá očami študentov

Hovorí sa, že človek sa učí celý život. Štúdium na vysokej škole však nie je len o vzdelaní, ale aj o zážitkoch, skúse­nostiach a priateľstvách. Je to ako keby vstupná brána, vďaka ktorej je ten skutočný život o niečo ľahší.

A prečo je to tak? Premena stredoškoláka na vysokoškoláka nezahŕňa len zmenu statusu, ale predovšetkým aj prípravu na budúce povolanie, zvládnutie nepriaznivých situácií či všeobecne prekonanie samého seba. Vďaka tomu sa vytráca zaužívaná jednotvárnosť a štúdium na vysokej škole sa tak pre budúcich absolventov stáva príťažlivejším.

Fakulta stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre ponúka študijný program Stredoeurópske areálové štúdiá, ktorý je súčasťou študijného odboru Filológia. My, študenti magisterského stupňa, už vieme dôsledne podať súhrnný pohľad na celkové dianie počas štúdia. Je to št. program hlavne pre tých, ktorí inklinujú k jazykovým a literárnym oblastiam a majú pozitívny vzťah ku kultúre, filmovému či divadelnému umeniu. Preto, ak ťa nelákajú technické smery, v tom prípade sú humanitné vedy pre teba tou správnou voľbou.

Pôsobenie na akademickej pôde nám prinieslo mnohé úspechy aj pády. Čelili sme novým, dovtedy nepoznaným situáciám a rôznym výzvam, ktoré nás buď povzbudili, alebo posunuli vpred. Neúspech študenta – také sme nepoznali, pretože aj z nepriaznivých okolností sme vždy vyťažili maximum. Náš intelektuálny a kognitívny rozvoj podnietilo širokospektrálne zameranie predmetov, vďaka čomu disponujeme všeobecným prehľadom z oblasti kulturológie, jazykovedy, literárnej vedy, histórie, geopolitiky a medialistiky. Okrem toho sme nadobudli aj základné poznatky z práva, informatiky, manažmentu a organizovania podujatí. Prednášky a seminárne cvičenia vyučujú skúsení pedagógovia a výskumní pracovníci Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr, ktorí sú schopní v rámci jednej vyučovacej hodiny skĺbiť teoretický základ analyzovanej problematiky s vlastnými skúsenosťami. Práve vďaka ich praktickým príkladom a nápomocnému kolektívu je aj to najnáročnejšie učivo ľahko pochopiteľné a zrozumiteľné. Stereotypný proces výučby ozvláštňujú vedecké konferencie a literárne besedy, vďaka ktorým sme bližšie spoznali rôznych spisovateľov či literárnych vedcov. Tiež sme si vyskúšali byť v pozícii prednášajúceho, nakoľko sme sa s vlastnými prácami zúčastnili na ŠVOČ (Študentská vedecká a odborná činnosť). Aj keď je v tomto prípade účasť dobrovoľná, každoročne sa spomedzi študentov vždy nájde niekoľko záujemcov. Je to najmä preto, lebo tým získajú analytické schopnosti z oblasti vedeckého skúmania, ktoré následne môžu využiť pri písaní a obhajobe bakalárskej či diplomovej práce. Nadobudnuté teoretické poznatky prakticky aplikujeme v rámci súvislej odbornej praxe, ktorá sa najčastejšie realizuje v rozličných kultúrnych inštitúciách. Praktická rovina predstavuje cennú skúsenosť a predprípravu najmä pre tých, ktorí sa chcú v odbore aj zamestnať (kultúrny agent, vydavateľský redaktor, textový korektor, šéfredaktor, vedúci osvetovo-kultúrny pracovník a pod.). V neposlednom rade treba spomenúť kolegiálny sekretariát a ústretové študijné oddelenie, vždy ochotné vyriešiť akýkoľvek problém so štúdiom alebo poradiť ohľadom motivačných i sociálnych štipendií.

Vynikajúcu príležitosť a nenahraditeľnú skúsenosť pre študentov predstavuje aj absolvovanie študijného pobytu prostredníctvom rôznych cezhraničných výmenných programov, z ktorých najviac populárny je Erasmus+. O svoju skúsenosť sa s nami podelil spolužiak Filip Obrin: „Prvotným impulzom pre prihlásenie do tohto programu bola, samozrejme, osobná skúsenosť s niečím novým, pre mňa až exotickým. Za finálnu destináciu som si vybral hlavné mesto Poľska – malebnú Varšavu. Začiatok tohto študentského dobrodružstva sa niesol v duchu vypĺňania potrebných dokumentov na schválenie mobility. Táto byrokratická časť je však iba malá obeta za celkový zážitok a hodnotné skúsenosti pôsobenia na zahraničnej univerzite. Za najdôležitejšie považujem prekonanie jazykovej bariéry, nakoľko komunikácia s pracovníkmi prijímajúcej univerzity prebieha primárne v angličtine. Avšak v mojom prípade to bola čiastočne aj poľština, pretože pochádzam z východného Slovenska, čo mi určuje nepísanú jazykovú predispozíciu uľahčenej komunikácie v poľštine. Varšavská univerzita však ponúka jazykové kurzy všetkých úrovní pre zahraničných študentov, čo mi značne urýchlilo prispôsobenie sa jazykovej situácii a porozumenie ostatným používateľom jazyka. Pozitívne hodnotím aj integráciu zahraničných študentov, čomu nasvedčuje styk odlišných národností na univerzitných internátoch či organizácia podujatí pre študentov mobilít. Práve tam som si našiel množstvo priateľov, s ktorými som dodnes v kontakte. Samozrejmosťou je aj efektívne využitie voľného času, ktorý som vypĺňal exkurziami v Krakove, Vilniuse či Varšave samotnej. Podarilo sa mi navštíviť aj futbalový zápas Legie Varšava či zúčastniť sa klavírneho koncertu pri pamätníku Fryderika Chopina.“

A čo nám ešte Stredoeurópske areálové štúdiá dali? Okrem množstva prebdených nocí a úspešného odolávaniu stresu sa medzi nami utvorili hlavne nové priateľstvá. Výhodou je v tomto prípade to, že vás kolektív bude pravdepodobne menší, a tým sa nielenže hlbšie medzi sebou spoznáte, ale hlavne vás budú môcť hlbšie spoznať aj vyučujúci. Preto najviac oceňujeme kladný prístup pedagóga k študentovi, za čo im nevýslovne vďačíme. Život študenta však nie je vždy jednoduchý a zorganizovať denný harmonogram tak, aby sme sa prispôsobili výučbe a zároveň si našli čas aj na mimoškolské aktivity, je niekedy umenie. Na základe dodržania stanovených termínov sme sa však stali zodpovednejšími a dochvíľnejšími ľuďmi. Rozsiahle prezentácie seminárnych prác nám tiež pomohli zdokonaliť sa v bezchybnej komunikácii a naučili nás nebáť sa vyjadriť vlastný názor aj na tabuizované témy. Rozhodnutie študovať Stredoeurópske areálové štúdiá tak považujeme za správne. Súhlasne sa tiež zhodneme, že z kultúrneho a osvetového hľadiska je absolvent dostatočne rozhľadený a spôsobilý teoreticky i prakticky konverzovať na témy úzko súvisiace nielen s humanitnými, ale aj spoločenskými vedami. Preto aj keď sa vám po ukončení štúdia nepodarí zamestnať v danom odbore, máte značný potenciál zužitkovať pestrú škálu vedomostí aj v alternatívnych pracovných oblastiach.

USJK collage

Text: Bc. Romana Briešková, Bc. Filip Obrin, Bc. Sonja Drobnjaková (študenti Stredoeurópskych areálových štúdií FSŠ UKF v Nitre)

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon