Termín podania prihlášok:

do 31. marca 2023

Ďalšie informácie

Prihláška

Cena za celoživotné dielo Harmónia           

Mgr. Mónika Józsa, ArtD., odborná asis­tent­ka ÚVP FSŠ UKF v Nitre zís­ka­la dňa 15. ok­tób­ra 2022 v Ko­már­ne pres­tíž­ne oce­ne­nie v rámci sláv­nost­ného ga­la­ve­če­ra 10. roč­ní­ka Har­mó­nia – hu­dob­ná cena Ma­ďa­rov ži­jú­cich na Slo­ven­sku.

Cena Harmónia je najprestížnejším ocenením na maďarskej hudobnej scéne na Slovensku, ktorá sa každoročne udeľuje vynikajúcemu hudobníkovi, a to na základe rozhodnutia odbornej poroty. Každoročne sa udeľuje aj cena za celoživotné dielo, ktorú v tomto roku získala Mgr. Mónika Józsa, ArtD., významná osobnosť maďarského zborového hnutia na Slovensku.

Mgr. Mónika Józsa, ArtD., je pedagogičkou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre už 30 rokov, je dirigentkou Maďarského speváckeho zboru Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a 40 rokov vedie Spevokol Zoltána Kodálya v Galante. Od roku 1980 je členkou a dirigentkou Speváckeho zboru maďarských pedagógov na Slovensku Lajosa Vassa a od roku 2006 je jeho umeleckou vedúcou.

Ocenenej blahoželáme a prajeme jej veľa zdravia a úspechov v ďalšej tvorivej práci.

Harmonia eletmudij 01

Harmonia eletmudij 02

Harmonia eletmudij 03

Harmonia eletmudij 04

Harmonia eletmudij 05

Harmonia eletmudij 06

Autor textu: Štefan Balla, Hajnalka Budinszky
Autor fotografií: ATEMPO.sk, Géza Horváth

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon