Beseda o novej monografii Špičkového tímu

Dňa 3. novembra 2022 sa na pôde Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF v Nitre konala beseda s autorským kolektívom Tibor Žilka – Anna Zelenková – Krisztián Benyovszky.

Nedávno mu vyšla monografia publikovaná v angličtine v medzinárodne uznávanom vydavateľstve Peter Lang s názvom Stereotypes and Myths. Intertextuality in Imagological Reflections (prekl. Stereotypy a mýty. Intertextualita v imagologických reflexiách).

Špičkový tím Stredoeurópske medziliterárne vzťahy tvoria v súčasnosti vybraní vedeckí pracovníci Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre pod vedením Miloša Zelenku, ktorý pomyselné žezlo prevzal od bývalého riaditeľa Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr, významného literárneho vedca, Tibora Žilku (člen Klubu nezávislých spisovateľov).  

Ako prvý z autorského kolektívu predstavil význam a prínos monografie pre humanitné vedy Tibor Žilka. Spomenul, že jednotlivé kapitoly monografie a celkovo metodika výskumu nadväzuje na interpretáciu literárnych (umeleckých) textov, ktorú ešte v časoch známej Nitrianskej školy rozvíjal František Miko a neskôr, pod vedením Antona Popoviča, sa začala éra teórie metatextov, pričom pri kreovaní oboch metód bol i Tibor Žilka. Autorský kolektív ich však v danej publikácii rozširuje o inovatívny imagologický pohľad, prostredníctvom ktorého analyzujú mýty a stereotypy v stredoeurópskej medziliterárnej komunikácii, pričom sa venujú aj otázkam adaptácie literárnych textov v audiovizuálnej tvorbe. Tibor Žilka sa v jednotlivých kapitolách sústredil na slovenské a české filmové adaptácie či na problematiku opozície svoje – cudzie v slovenskej a maďarskej literatúre.

Anna Zelenková, ktorá pôsobí v Slovanskom ústave Akadémie vied ČR, spolupracovala na vzniku monografie, keďže je absolventkou Nitrianskej školy a opäť sa tak vrátila k interpretačnej metóde, s ktorou v minulosti pracovala. Problematika štúdia Západ – Východ, česko-slovenské kultúrne vzťahy a výskum stereotypu drotára či faustovské mýty boli hlavnou problematikou, ktorou sa v analyzovaných textoch zaoberala.

Krisztián Benyovszky poukázal na tematiku populárnej kultúry, ktorá ho spoločne s detektívnym žánrom zaujíma už od študentských čias, pričom cez optiku imagológie ponúkol vo svojich interpretáciách pohľad na to, ako sú vo vybraných literárnych dielach zahraničných autorov vnímaní Stredoeurópania či stredoeurópske reálie.  

Predstavenie publikácie napokon zakončila Lenka Tkáč-Zabáková, ktorá mala počas vzniku monografie úlohu „styčnej dôstojníčky“, t. j. komunikáciu s vydavateľstvom a technickú redakciu textov.

Záver besedy patril diskusii so zúčastnenými odborníkmi a študentmi, ktorí vyzdvihli dôležitosť monografie publikovanej v anglickom jazyku, vydanej u kvalitného vydavateľa a distribútora, pretože otvára možnosť oboznámiť sa s problematikou stredoeurópskeho imagologického výskumu aj zahraničným príjemcom.

ST1

ST2

ST3

ST4

Text: Ján Gallik
Foto: Ján Gallik a Lenka Tkáč-Zabáková

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon