Prednáška o Európ­skej únii a Vý­chod­nom partnerstve

ÚSJK FSŠ UKF v Nitre v spolupráci s Veľ­vys­lanectvom Českej republiky v Bratislave zorganizoval v rámci Týždňa vedy a techniky dňa 7. 11. 2022 prednášku Jaromíra Plíška na tému Európska únia a Východné partnerstvo.

Úvodné slovo patrilo riaditeľovi Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF v Nitre Jánovi Gallikovi, ktorý privítal účastníkov z radov študentov a pracovníkov Fakulty stredoeurópskych štúdií a Filozofickej fakulty. Osobitne privítal veľvyslanca Českej republiky na Slovensku Tomáša Tuhého, pracovníčku Veľvyslanectva Českej republiky Zuzanu Markovú, prednášajúceho Jaromíra Plíška a dekanku Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre Žofiu Bárcziovú.

Následne sa prítomným prihovoril veľvyslanec Českej republiky na Slovensku Tomáš Tuhý, ktorý zároveň predstavil prednášajúceho Jaromíra Plíška (diplomat, ktorý v minulosti pôsobil ako veľvyslanec ČR v Maďarsku a Rumunsku) a poukázaním na prebiehajúci rusko-ukrajinský vojenský konflikt zdôraznil potrebu budovania a upevňovania medzinárodných vzťahov.

Jaromír Plíšek sa v prednáške zameral na predstavenie Východného partnerstva ako projektu Európskej únie v rámci Európskej susedskej politiky, zameraného na zintenzívnenie vzťahov so šiestimi krajinami ležiacimi východne od Európskej únie. Predstavil hlavný cieľ tohto projektu, vymedzil jeho dimenzie a roviny spolupráce, ktorá sa orientuje na bilaterálne dohody o pridružení, podporu mobility občanov do Európskej únie a liberalizáciu vízového režimu, posilnenie energetickej bezpečnosti a vytvorenie programu na budovanie inštitúcií.

Po prednáške bol priestor na diskusiu, v rámci ktorej odzneli názory na vstup Ukrajiny do Európskej únie aj v kontexte prebiehajúceho vojenského konfliktu, reflektovali sa udalosti v Bielorusku či problematika odstraňovania bariér v turizme.

Na záver sa opäť prihovoril Ján Gallik, ktorý poďakoval Jaromírovi Plíškovi za prednášku a za účasť i podnetnú diskusiu študentom a pedagógom.

PV1

PV2

PV3

PV4

PV5

PV6

PV7

PV8

Text: Mgr. Michal Krauter (ÚSJK – interný doktorand)
Fotografie: doc. Ján Gallik, Mgr. Zoltán Decsi

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon