Deň otvorených dverí na Fakulte stre­do­európ­skych štúdií

Dňa 24. novembra 2022 otvorila Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre svoje brány všetkým záujemcom o štúdium.Konečne mohli jednotlivé fakulty – po dvoch rokoch pandemických opatrení – predstaviť svoje študijné programy už nie cez online priestor, ale prezenčne, a to prostredníctvom prezentácií jednotlivých pracovísk a ukázať im naživo fakultné priestory.

DOD01

DOD02

DOD03

DOD04

DOD05

DOD06

Fakulta stredoeurópskych štúdií, ktorá sídli v krásnom univerzitnom areáli pod Zoborom, predstavila záujemcom o štúdium svoje štyri pracoviská a študijné programy, ktoré ponúkajú. Úvodné fakultné prezentácie v maďarskom jazyku viedol prodekan pre vzdelávanie RNDr. Ladislav Szekeres, PhD., a v slovenskom jazyku riaditeľ Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr doc. PhDr. Ján Gallik, PhD.

DOD11

Katedra cestovného ruchu (KCR) privítala na DOD záujemcov o študijný program Regionálny cestovný ruch. Pracovníci Katedry pripravili nielen prezentácie o možnostiach štúdia v tejto obľúbenej oblasti, ale predstavili aj bohatú ponuku mimovyučovacích aktivít a poukázali na širokú paletu organizácií, s ktorými KCR spolupracuje. Katedra aktuálne rieši niekoľko medzinárodných projektov, do ktorých sa aktívne zapájajú aj študenti, a preto aj o týchto možnostiach informovala potenciálnych študentov.

DOD07

Pracovníci Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr (ÚSJK) spoločne so študentmi prezentovali študijný program Stredoeurópske areálové štúdiá. Záujemcom o štúdium predstavili Fakultu stredoeurópskych štúdií a Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr, pričom zdôraznili, že ide o modernú a renomovanú inštitúciu, ktorá sa vo svojej vedeckej i pedagogickej činnosti, založenej na multikulturalizme a snahe o vzájomné porozumenie, orientuje predovšetkým na výskum jazyka, literatúry a kultúry krajín V4. Študijný program Stredoeurópske areálové štúdiá svojou skladbou predmetov orientovaných na prax pripravuje absolventov kompetentných uplatniť sa v širokej sfére kultúry, médií, regionálnej politiky či tretieho sektora. Spomenulo sa i organizovanie exkurzií, návštev kultúrnych inštitúcií (Divadlo Pôtoň, Divadlo Andreja Bagara, Krajská knižnica Karola Kmeťka, Múzeum Holokaustu, Festival rozhlasových hier PRIX EX AEQUO v Bratislave atď.), besied, prednášok, workshopov, konferencií či súťaží, ako i spoločensko-kultúrny potenciál samotnej Nitry. Záujemcovia o štúdium sa pýtali aj na možnosti ubytovania na internáte, kvalitu univerzitnej knižnice i študentský život.

DOD10

Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy (ÚMJL) v rámci Dňa otvorených dverí privítal žiakov stredných škôl, ktorí sa zaujímali o študijné programy pracoviska. Stredoškolákov pozdravil riaditeľ Ústavu maďarskej jazykovedy a literárnej vedy doc. PaedDr. Ján Bauko, PhD. Prezentoval činnosť ústavu, ktorý zabezpečuje viaceré študijné programy, prípravu budúcich učiteľov maďarského jazyka a literatúry, tlmočníkov a prekladateľov zameraných na maďarský jazyk a kultúru, maďarsko-slovenských bilingválnych mediátorov. Doc. Mgr. Gabriela Petres, PhD., a doc. PaedDr. Károly Presinszky, PhD., priblížili žiakom bohatú vzdelávaciu, kultúrnu i výskumnú činnosť pracoviska, vyzdvihli dobré medzinárodné vzťahy so zahraničnými univerzitami, kde sa majú možnosť vzdelávať vysokoškoláci v rámci semestrálneho študijného pobytu. Hovorili aj o tom, ako sa zapájajú vysokoškolskí študenti do aktivít pracoviska. Zúčastňujú sa súťaží organizovaných ÚMJL (Súťaž F. Kazinczyho – Pekná maďarská reč, Súťaž v prednese ľudových rozprávok) a zapájajú sa do organizovania súťaží pre študentov stredných škôl (Celoštátna pravopisná súťaž Józsefa Imploma pre žiakov SŠ s VJM, Celoštátna súťaž v prednese poézie a prózy Mihálya Tompu, Celoštátna literárna súťaž Legere pre žiakov SŠ s VJM). Študenti úspešne reprezentujú FSŠ UKF v Nitre aj v zahraničí, kde získavajú významné medzinárodné ocenenia. O jednotlivých študijných programoch rozprávali na základe vlastných skúseností aj študenti FSŠ: Natasa Erzsébet Patócs (študentka 2. ročníka bakalárskeho štúdia) – program: prekladateľstvo a tlmočníctvo: maďarský jazyk a kultúra v kombinácii; Bc. Boglárka Vida (študentka 2. ročníka magisterského štúdia) – program: maďarsko-slovenský bilingválny mediátor; Mgr. Ádám Tárkányi (doktorand 2. ročníka) – program: učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry. Študenti vyzdvihli vysokú úroveň vzdelávania a pestrý študentský život na našej univerzite, význam odbornej praxe a zapojenia sa študentov do kultúrnej i vedeckovýskumnej činnosti, možnosť účasti na zahraničných študijných pobytoch a stážach. V rámci diskusie prítomní uchádzači o štúdium mali možnosť položiť svoje otázky predstaviteľom Ústavu maďarskej jazykovedy a literárnej vedy.

DOD08

Riaditeľka Ústavu pre vzdelávanie pedagógov (ÚVP), Mgr. Orsolya Hegedűs, PhD., predstavila pracovisko prostredníctvom prezentácie, ktorá obsahovala hlavné črty ponúkaných študijných programov (Predškolská a elementárna pedagogika s vyučovacím jazykom maďarskýmUčiteľstvo pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským). Priblížila záujemcom študijné programy najmä prezentovaním skladby predmetov študijného plánu, ktorú spestrili aj krátke, ale pútavé videoukážky z hodín predškolskej matematiky a informatiky pre študentov učiteľstva pre primárne vzdelávanie. Rozprávala o možnostiach zahraničných študijných pobytov či stáží prostredníctvom programov Makovecz a Erasmus+, ale zdôraznila aj neformálne (kultúrno-edukačné, projektové atď.) aktivity pracoviska a zapojenosť študentov ústavu v týchto aktivitách. Prítomní členovia pracoviska doplnili úvodný prejav riaditeľky. Dr. Helena Pataiová informovala študentov o dôležitosti a priebehu pedagogickej praxe na cvičných školách univerzity, Dr. Mónika Józsa predstavila spevácky zbor maďarských študentov, ktorý oslavuje 60. výročie založenia, a srdečne pozvala prítomných na jubilejný a adventný koncert do nitrianskej synagógy 1. decembra. O aspektoch univerzitného života, študentských komunít a aktivitách dostali stredoškolskí študenti informácie v podaní predsedníčky študentského klubu Juhász Gyula Ifjúsági Klub – JUGYIK, Zsófii Jakabovej (študentka 1. ročníka študijného programu Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarský) a Fanny Krajnyíkovej (študentka 1. ročníka študijného programu Predškolská a elementárna pedagogika s vyučovacím jazykom maďarským). Po prezentácii vznikla diskusia zo strany študentov a odzneli otázky týkajúce sa školských a aj mimoškolských aktivít.

DOD09

Všetkým záujemcom o štúdium na našej fakulte veľmi pekne ďakujeme, že si prišli osobne pozrieť priestory fakulty a vypočuť prezentácie jednotlivých pracovísk. Tešíme sa na nich v zimnom semestri akademického roka 2023/2024. Stačí si podať prihlášku na niektorý študijný program ponúkaný FSŠ, po vyrozumení poslať návratku a prísť na zápis do prvého ročníka.

Autori článku: Ing. Norbert Beták, PhD., doc. PhDr. Ján Gallik, PhD.,
doc. PaedDr. Ján Bauko, PhD., Mgr. Orsolya Hegedűs, PhD.


Foto: Mgr. Zoltán Decsi a doc. PhDr. Ján Gallik, PhD.

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon