Stredo­európ­ske pohľady v da­ta­báze ERIH Plus

Časopis Stredoeurópske pohľady (Central European Views, ISSN 2644-6367, e-ISSN 2644-6472) bol na jeseň tohto roka zaradený do prestížnej databázy ERIH Plus (European Reference Index for the Humanities).

Časopis vo svojich štyroch doterajších ročníkoch vzišiel z redakčnej spolupráce pracovníkov Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre. Tento Open Access časopis nadväzuje na zborník Kultúra a súčasnosť, ktorý bol rovnakým pracoviskom vydávaný v rokoch 2004 – 2018 pod vedením univerzitného pedagóga a spisovateľa Petra Andrušku. Svojím zacielením na literárnu, jazykovednú, kultúrnu a umenovednú oblasť poskytuje priestor pre publikovanie recenzovaných vedeckých štúdií i ďalších odborných textov a článkov prezentujúcich jednak tie osobitosti tvorby etník, ktoré sú dôležité z hľadiska jeho kultúrnej identifikácie a eliminovania etnickej diskriminácie, ale aj  zložitý systém vzájomných vzťahov či inter- a multikultúrny aspekt prítomný v umeleckom diele.

Indexovanie časopisu je dôležitým krokom, ktorý, okrem iného, svedčí o odbornej kvalite  a originálnosti príspevkov, ktoré sú v ňom dvakrát ročne publikované. Archív čísel časopisu je voľne dostupný na jeho webstránke: https://www.stredoeuropskepohlady.fss.ukf.sk/

PhDr. Lenka Tkáč-Zabáková, PhD.
šéfredaktorka časopisu Stredoeurópske pohľady

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon