Peda­gó­go­via zís­ka­li o­ce­ne­nie od Ma­ďar­skej aka­dé­mie vied

Pred 25 rokmi, v roku 1997, spustila Maďarská akadémia vied štipendijný program Domus Hungarica Scientiarum et Artium pre maďarských výskumníkov v zahraničí s cieľom podporovať ve­deckú činnosť a maďarsky písané vedecké publikácie v okolitých krajinách.

V rámci programu sa poskytujú štipendiá na výskumné a študijné pobyty v Maďarsku pre starších i mladších výskumníkov zo zahraničia, ktorí sa vďaka štipendiám môžu zapojiť do maďarského vedeckého života, akademického a univerzitného výskumu na partnerských vedeckých inštitúciách, univerzitách v Maďarsku. Výbor Maďarskej akadémie vied pre zahraničnú vedu a Kuratórium programu Domus oslavujú štvrťstoročie vedeckého štipendijného programu organizovaním konferencií. Na konferencii Domus 25, ktorá sa konala 28. no­vembra 2022 na pôde Maďarskej akadémie vied v Budapešti, boli ocenení najúspešnejší štipendisti vedeckovýskumného štipendijného programu Domus za posledných 25 rokov. Pedagógovia Ústavu maďarskej jazykovedy a literárnej vedy FSŠ UKF v Nitre, doc. PaedDr. Bauko Ján, PhD., doc. PaedDr. Presinszky Károly, PhD. a Dr. habil. Mgr. Vančo Ildikó, PhD. si z rúk predsedu Maďarskej akadémie vied prof. dr. Tamása Freunda prevzali vyznamenanie pre najúspešnejších štipendistov. Ich výskumné úspechy vyzdvihol prof. dr. Miklós Kontra, predseda Kuratória. Po odovzdaní pamätných listov ocenení predniesli prezentácie o svojich výskumoch. Podujatie uzavrela diskusia o budúcnosti vedeckovýskumného štipendijného programu na podporu maďarskej vedy za hranicami Maďarska.

Oceneným srdečne blahoželáme!

MTA Domus

PhDr. Gizella Szabómihály, PhD.

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon