Ako správne začať akademický rok 2023/2024?🤔👇

No predsa fantastickou zábavou, skvelou hudbou a vynikajúcou atmosférou, o ktorú sa aj tento rok postará ✨Študentský parlament UKF so Študentským centrom UKF.

Ďalšie informácie

UKF v Nitre na „Burze vedomosti“

Dňa 23.6.2023 sa na Gymnáziu Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďar­ským v Komárne uskutočnilo podujatie s názvom „Burza vedomostí“. Cieľom podujatia je každoročne oboznamovať študentov 3. ročníka s aktuálnymi možnosťami a podmienkami štúdia na rôznych univerzitách.

Žiaci tak získavajú jedinečnú príležitosť stretnúť sa s vysokoškolskými pedagógmi a súčasnými študentmi, ktorí s nimi zdieľajú vlastné skúsenosti a poskytujú im užitočné rady týkajúce sa výberu študijného programu a prípravy na prijímacie konanie.

Stánky jednotlivých univerzít boli aj tento rok plné informačných materiálov, brožúr a letákov, ktoré žiakom pomohli získať prehľad o študijných programoch, podmienkach prijímania a o kvalitách jednotlivých univerzít. Okrem informácií o štúdiu sa veľa dozvedeli aj o študentskom živote, možnostiach financovania štúdia, ako aj o príležitostiach absolvovať zahraničné stáže a študijné výmeny.

Podujatia sa zúčastnilo celkovo sedem univerzít zo Slovenska a z Maďarska. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre bola reprezentovaná Fakultou stredoeurópskych štúdií a Filozofickou fakultou. Mgr. Viktória Gergelyová, PhD. z Fakulty stredoeurópskych štúdií a PhDr. Martina Taneski, PhD. z Filozofickej fakulty najprv predstavili možnosti štúdia na našej univerzite formou prezentácie a následne spoločne odpovedali na konkrétne otázky mnohých záujemcov.

„Burza vedomostí“ poskytla nie len priestor na propagáciu našich kvalitných študijných programov, ale aj príležitosť pre študentov získať cenné informácie o rôznych univerzitách a ich študijných programoch aj prostredníctvom neformálneho rozhovoru. Podujatie takéhoto typu sa ukazuje ako obzvlášť efektívne, pretože študenti majú okrem dní otvorených dverí ďalšiu možnosť zorientovať sa v ponuke univerzít na jednom mieste, a tak získať ucelený obraz o štúdiu, ktoré im jednotlivé vysoké školy v našom regióne ponúkajú.

Tudaborze 01

Tudaborze 02

Tudaborze 03

Text a foto: Mgr. Viktória Gergelyová, PhD. a PhDr. Martina Taneski, PhD.

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon