Akreditované programy

Akreditované bakalárske študijné programy 
- forma štúdia: denná
- dĺžka štúdia: 3 roky
- akademický titul: bakalár (Bc.)

 • maďarsko-slovenský bilingválny mediátor
 • predškolská a elementárna pedagogika s vyučovacím jazykom maďarským
 • regionálny cestovný ruch
 • stredoeurópske areálové štúdiá
 • prekladateľstvo a tlmočníctvo: maďarský jazyk a kultúra v kombinácii
 • učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry v kombinácii predmetov*

Akreditované magisterské študijné programy 
- forma štúdia: denná
- dĺžka štúdia: 2 roky
- akademický titul: magister (Mgr.)

 • maďarský jazyk v bilingválnej administratívnej komunikácii
 • manažment regionálneho cestovného ruchu                                           
 • stredoeurópske areálové štúdiá
 • učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským (denná aj externá forma)
 • prekladateľstvo a tlmočníctvo: maďarský jazyk a kultúra v kombinácii
 • učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry v kombináci *

* Všetky predmety učiteľstva predmetov je možné v dvojpredmetovom štúdiu kombinovať s ľubovoľným predmetom z ponuky ostatných fakúlt UKF.

Akreditované doktorandské študijné programy 
- forma štúdia: denná
- dĺžka štúdia: 3 r. denná, 4 r. externá
- titul: philosophiae doctor (PhD.)
 • stredoeurópske areálové štúdiá (denná aj externá forma)
 • teória vyučovania maďarského jazyka a literatúry

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853