Rigorózne konanie

MG 5596

Na Fakulte stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre sa uskutočňuje rigorózne konanie v rámci ktorého je možnosť získať titul “Doktor pedagogiky – PaedDr.” v študijnom odbore:

Učiteľstvo a pedagogické vedy:

 

Na Fakulte stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre sa uskutočňuje rigorózne konanie v rámci ktorého je možnosť získať titul “Doktor filozofie – PhDr.” v študijnom odbore:

Filológia

 

Prihláška na rigoróznu skúšku

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853