Podmienky prijatia na bakalárske štúdium

Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium prvého stupňa štúdia na FSŠ UKF v Nitre je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania ukončené maturitou.

Na FSŠ UKF v Nitre výber uchádzačov na prijatie na 1. stupeň štúdia, ktorí prejavia najvyššiu mieru schopností na štúdium, sa robí na základe dosiahnutých výsledkov na stredných školách, resp. na základe výsledkov z testu Všeobecných študijných predpokladov Národnej porovnávacej skúšky organizovanej agentúrou SCIO. Skúšku možno zložiť v niekoľkých mestách na Slovensku (vrátane Nitry). Termíny testovania, vzorové testy a podmienky prihlasovania sa na testovanie sú zverejnené na  www.scio.sk/nps.

Prijímacia skúška na 1. stupeň štúdia na FSŠ UKF v Nitre štandardne nie je určená ako súčasť overovania schopností na štúdium. V prípade študijných odborov Učiteľstvo predmetov a Prekladateľstvo a tlmočníctvo – kde sú medzifakultné aprobácie – môže vyžadovať druhá fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre absolvovanie prijímacej skúšky z druhého aprobačného predmetu. O tejto skutočnosti rozhoduje dekan príslušnej fakulty a informácie musí zverejniť včas daná fakulta v súlade so Zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podmienkou pre prijatie na študijný program Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry v kombinácii je úspešná maturita z maďarského jazyka a literatúry.

Prihlasovanie sa na štúdium 

Zásady prijímacieho konania na bakalárske štúdium pre akademický rok 2024/2025

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853