Podmienky prijatia na bakalárske štúdium

Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium prvého stupňa štúdia na FSŠ UKF v Nitre je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania ukončené maturitou.

Na FSŠ UKF v Nitre výber uchádzačov na prijatie na 1. stupeň štúdia, ktorí prejavia najvyššiu mieru schopností na štúdium, sa robí na základe dosiahnutých výsledkov na stredných školách, resp. na základe výsledkov z testu Všeobecných študijných predpokladov Národnej porovnávacej skúšky organizovanej agentúrou SCIO. Skúšku možno zložiť v niekoľkých mestách na Slovensku (vrátane Nitry). Termíny testovania, vzorové testy a podmienky prihlasovania sa na testovanie sú zverejnené na  www.scio.sk/nps.

Prijímacia skúška na 1. stupeň štúdia na FSŠ UKF v Nitre štandardne nie je určená ako súčasť overovania schopností na štúdium. V prípade študijných odborov Učiteľstvo predmetov a Prekladateľstvo a tlmočníctvo – kde sú medzifakultné aprobácie – môže vyžadovať druhá fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre absolvovanie prijímacej skúšky z druhého aprobačného predmetu. O tejto skutočnosti rozhoduje dekan príslušnej fakulty a informácie musí zverejniť včas daná fakulta v súlade so Zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podmienkou pre prijatie na študijné programy Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry v kombinácii a Ugrofínske štúdiá je úspešná maturita z maďarského jazyka a literatúry.

 

Prihlášku na štúdium je možné podať:

  • tlačenou formou (na predpísanom tlačive – Prihláška na vysokoškolské štúdium – bakalárske – prvý stupeň)
  • elektronickou formou. UKF preferuje prihlasovanie študentov formou elektronickej prihlášky.

V prihláške uchádzač uvedie: akademický rok, požadované osobné údaje, názov fakulty, názov študijného programu, o ktorý má záujem, formu štúdia (denné štúdium), metódu štúdia (prezenčná), rok maturitnej skúšky, kód strednej školy, druh absolvovanej strednej školy, jej názov a adresu, študijný odbor a kód študijného odboru strednej školy, na tretej strane prihlášky uvedie prehľad o predchádzajúcom štúdiu na vysokej škole, dátum a prihlášku podpíše.

Povinné prílohy prihlášky sú: životopis, motivačný list, úradne overená kópia maturitného vysvedčenia (bez dodatku k maturitnému vysvedčeniu) – pre uchádzačov, ktorí maturovali pred akademickým rokom podávania prihlášky. Uchádzači, ktorí budú maturovať v akademickom roku podávania prihlášky, pošlú na Študijné oddelenie FSŠ UKF v Nitre do 30. júna aktuálneho roka, resp. predložia overenú kópiu maturitného vysvedčenia pri prezentácii v deň prijímacej skúšky, doklad o zaplatení poplatku (nalepiť na 3. stranu nad podpis uchádzača).

 

Podrobnejšie informácie o prijímacom konaní na bakalárske štúdium

 

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon