Prijímačky

Keď sa chceš dozvedieť viac o fakulte, o študijných programoch, o prijímačkách, tak

Klikni sem!

Prijímačky

Keď sa chceš dozvedieť viac o fakulte, o študijných programoch, o prijímačkách, tak

Klikni sem!

Správa o činnosti AS FSŠ UKF v Nitre za rok 2017

Akademický senát FSŠ v roku 2017 zasadal päťkrát (12. 4. 2017; 25. 5. 2017; 28. 9. 2017; 26. 10. 2017; 14. 12. 2017).

Na prvom zasadnutí, dňa 12. 4. 2017 Akademický senát schválil Výročnú správu za rok 2016 a podobne aj Správu o hospodárení za rok 2016. Na zasadnutí AS FSŠ bral na vedomie zmenu Študijného programu UKF v Nitre. Na tomto zasadnutí bol schválený Nárvh rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu pre FSŠ UKF v Nitre. Podobne bol schválený aj Rozpočet FSŠ na rok 2017 a Rozpis finančných prostriedkov pre pracoviská FSŠ UKF v Nitre. 

Na druhom zasadnutí AS FSŠ UKF v Nitre dňa 25. 5. 2017 senát bral na vedomie Harmonogram akademického roka 2017/2018. Na tomto zasadnutí sa rokovalo o Zásadách prijímacieho konania pre bakalárske štúdium na akademický rok 2018/2019, ktorý bol jednomyseľne schválený. Rokovalo sa o dodatočných prijímacích konaniach, ktoré bolo brané na vedomie. Na tomto zasadnutí bol schválený Akčný plán vedenia v oblasti vzdelávania na rok 2017. AS FSŠ UKF v Nitre bral na vedomie prehľad počtu prihlásených uchádzačov na FSŠ UKF v Nitre pre akademický rok 2017/2018. Schvalovali sme aj Systemizované miestá na pracoviskách FSŠ s účinnosťou od 1.9.2017 do 31.8.2018. Na tomto zasadnutí bol schválený aj limit finančných prostriedkov FSŠ UKF v Nitre určený na odmeny.   

Senát fyzicky nesadal, ale elektronickým hlasovaním dňa 24.8.2017 boli vyhlásené Doplňujúce voľby do študentskej časti AS FSŠ UKF v Nitre. Voľby sa konali 27.9.2017. Do študentskej časti bolo treba zvoliť troch kandidátov.

Na treťom zasadnutí dňa 28. 9. 2017 senát bral na vedomie informácie o doplňujúcich voľbách do študentkej časti AS FSŠ UKF v Nitre. Na základe počtu odovzdaných hlasov do senátu boli zvolení: Barbara Dobosová (TMA15b, 2. ročník), Viktória Tárnoková (RCM16b, 2. ročník) a Bc. Rudolf Radics (MJBI15m, 1. ročník). Zaroveň Bc. Rudolf Radics bol zvolený za predsedu študentskej časti AS FSŠ UKF v Nitre. Na tomto zasadnutí senát bral na vedomie počet zapísaných študentov v akademickom roku 2017/2018. Akademický senát FSŠ UKF v Nitre bral na vedomie zmenu počtu kreditov za predmet Bakalárska práca a jej obhajoba v študijnom odbore 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov a materiál odporúčal prerokovať na zasadnutí Vedeckej rady FSŠ UKF v Nitre. Boli schválené aj nové tabuľky odmeňovania niektorých aktivít na FSŠ UKF v Nitre.

     Na štrvrtom zasadnutí dňa 26. 10. 2017 AS FSŠ UKF v Nitre schválil Zásady prijímacieho konania na magisterské štúdium pre akademický rok 2018/2019 na FSŠ UKF v Nitre a Zásady prijímacieho konania na doktorandské štúdium pre akademický rok 2018/2019 na FSŠ UKF v Nitre. Na tomto zasadnutí Akademický senát FSŠ UKF v Nitre bral na vedomie Zásady organizácie doktorandského štúdia na FSŠ UKF v Nitre a materiál odporúčal prerokovať na zasadnutí Vedeckej rady FSŠ UKF v Nitre.  Odzneli informácie a bola braná na vedomie Správa o hodnotení vzdelávania a učiteľov na FSŠ UKF v Nitre. Akademický senát FSŠ UKF v Nitre bral na vedomie aj Hodnotenie akčného plánu vedenia fakulty v oblasti vzdelávania na rok 2017. Na tomto zasadnutí Akademický senát FSŠ UKF v Nitre bral na vedomie aj informácie o študijných programoch pripravených do akreditácie a odporúčal ich prerokovať na zasadnutí Vedeckej rady FSŠ UKF v Nitre. Ako nový študijný program sa objavil Manažment regionálneho cestovného ruchu. Akademický senát FSŠ UKF v Nitre bral na vedomie Návrh nových výberových predmetov a návrh zmeny kreditovej hodnoty vybraných existujúcich predmetov a materiál odporúčal prerokovať na zasadnutí Vedeckej rady FSŠ UKF v Nitre. Na tomto zasadnutí členovia AS FSŠ UKF v Nitre tajným hlasovaním schválili nasledovných členov do Disciplinárnej komisie: Ing. Ľudmila Mazúchová, PhD., Mgr. art. Štefan Timko, PhD. a Nikoleta Mráziková.       

            Na piatom zasadnutí dňa 14. 12. 2017 boli prerokované a schválené Systemizované miestá na pracoviskách FSŠ s účinnosťou od 1.1.2018 do 31.8.2018.

            Okrem zasadnutí AS FSŠ UKF v Nitre, dňa 14. 12. 2017 sa konalo zasadnutie Akademickej obce. Po otvorení odznela Správa o činnosti Akademického senátu FSŠ UKF v Nitre z úst predsedu senátu a Správa o stave a aktuálnych úlohách FSŠ UKF v Nitre z úst Dr. habil. PaedDr. Žofie Bárcziovej, PhD. dekanky FSŠ UKF v Nitre.

Správa o činnosti AS FSŠ UKF v Nitre za rok 2017 dokumentuje aktívnu a svedomitú činnosť členov zamestnaneckej a študentskej časti akademického senátu, ktorí svojím zodpovedným prístupom k práci spolu s členmi akademickej obce prispeli k ďalšiemu rozvoju fakulty, za čo patrí každému úprimná vďaka.

  Vypracoval:   RNDr. Štefan Balla, PhD., predseda AS FSŠ UKF v Nitre 

 

Víťazi fakultnej súťaže „Cestou – necestou po strednej Európe“

Na základe hlasovania 6-člennej odbornej komisie a študentov sa víťazmi fotosúťaže stávajú:


1.miesto v sekcii Príroda a vidiek: Michaela Hrončeková (odbor štúdia: Stredoeurópske areálové štúdiá)

1.    miesto v sekcii Metropoly a mestá: Natália Vargová (odbor štúdia: Regionálny cestovný ruch)

1.miesto v sekcii Ľudia a kultúra: Viktória Malá (odbor štúdia: Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a chémie)


Víťazi spomedzi hlasujúcich: Zsófia Bugárová (odbor štúdia: Predškolská a elementárna pedagogika s vyučovacím jazykom maďarským) a Noemi Horváthová (odbor štúdia: Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským)


Víťazom srdečne gratulujeme a ostatným ďakujeme za zapojenie sa do súťaže!


N.E.Z.A.B.U.D.N.I.T.E.:


Zajtra (15. 11. 2017) o 12:30 hod. sa uskutoční slávnostné odovzdanie cien všetkým víťazom (aj zo sekcií, aj spomedzi hlasujúcich) v dekanátnej zasadačke na druhom poschodí.

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PaedDr. Jána Bauka, PhD.

Dekanka Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa  13. novembra 2017 o 11. 00 hod. sa v miestnosti A-112 v budove FSŠ UKF v Nitre, Dražovská cesta 4, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PaedDr. Jána Bauka, PhD., pracovníka Ústavu maďarskej jazykovedy a literárnej vedy Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre, v študijnom odbore 2.1.32 Cudzie jazyky a kultúry.

Názov habilitačnej prednášky: Kétnyelvűség és névszemiotikai tájkép. Kisebbségi névtörvények és vizuális tulajdonnév-használat Szlovákiában (Bilingvizmus a propriálno-semiotický obraz krajiny. Menšinové propriálne zákony a vizualizácia proprií na Slovensku)

Názov habilitačnej práce: Társadalom és névhasználat. Magyar névtani kutatások Szlovákiában (Spoločenské fungovanie proprií. Maďarské onomastické výskumy na Slovensku)

Oponenti:

Doc. PhDr. Anna Sándorová, PhD. (Fakulta stredoeurópskych štúdií, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Oponentský posudok


Prof. dr. habil. Dezső Juhász (Filozofická fakulta, Univerzita Loránda Eötvösa v Budapešti)

Oponentský posudok


Doc. Katalin Misad, PhD. (Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave)

Oponentský posudok

 

Návrh habilitačnej komisie

Úradné hodiny ŠO

Oznam

Študijného oddelenia

 

 

Úradné hodiny

od 3. júla 2017 – do 18. augusta 2017

pondelok - štvrtok od 09.00 - do 11.00 hod

 

Počas čerpania dovolenky bude študijné oddelenie zatvorené:

od 17. júla 2017 do 24. júla 2017

a 31. júla 2017

V piatok úradné hodiny nie sú.

 

Študijné oddelenie FSŠ

Letná vyšehradská škola

The Visegrad Summer School is educational programme which provides an interdisciplinary learning space for young Czech, Hungarian, Polish and Slovak students, and for their peers from other Central and Eastern European countries. The project aims to deepen knowledge on regional and global challenges and provide advanced skills in chosen area as well as to eliminate mutual stereotypes and build ties and friendly relations. The programme of the 16. edition the includes lectures, debates and workshops on current political, cultural and social challenges in the regional, global and European perspective. Previous editions of the School were attended by over 650 people from: Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, France, Kyrgyzstan, Kosovo, Lithuania, Macedonia, Moldova, Germany, Russia, Romania, Serbia, Slovenia and Ukraine.

 

For more information click here!

Koniec skúškového obdobia v zimnom semestri

Skúškové obdobie v zimnom semestri akademického roka 2016/2017 sa končí 11. februára 2017. Žiadame preto všetkých študentov, aby si skontrolovali, či majú zo všetkých predmetov za zimný semester zaevidované hodnotenie, keďže zápisné listy pre zimný semester po tomto termíne budú definitívne uzatvorené.

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem