Prijímačky

Keď sa chceš dozvedieť viac o fakulte, o študijných programoch, o prijímačkách, tak

Klikni sem!

Prijímačky

Keď sa chceš dozvedieť viac o fakulte, o študijných programoch, o prijímačkách, tak

Klikni sem!

Víťazi fakultnej súťaže „Cestou – necestou po strednej Európe“

Na základe hlasovania 6-člennej odbornej komisie a študentov sa víťazmi fotosúťaže stávajú:


1.miesto v sekcii Príroda a vidiek: Michaela Hrončeková (odbor štúdia: Stredoeurópske areálové štúdiá)

1.    miesto v sekcii Metropoly a mestá: Natália Vargová (odbor štúdia: Regionálny cestovný ruch)

1.miesto v sekcii Ľudia a kultúra: Viktória Malá (odbor štúdia: Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a chémie)


Víťazi spomedzi hlasujúcich: Zsófia Bugárová (odbor štúdia: Predškolská a elementárna pedagogika s vyučovacím jazykom maďarským) a Noemi Horváthová (odbor štúdia: Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským)


Víťazom srdečne gratulujeme a ostatným ďakujeme za zapojenie sa do súťaže!


N.E.Z.A.B.U.D.N.I.T.E.:


Zajtra (15. 11. 2017) o 12:30 hod. sa uskutoční slávnostné odovzdanie cien všetkým víťazom (aj zo sekcií, aj spomedzi hlasujúcich) v dekanátnej zasadačke na druhom poschodí.

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PaedDr. Jána Bauka, PhD.

Dekanka Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa  13. novembra 2017 o 11. 00 hod. sa v miestnosti A-112 v budove FSŠ UKF v Nitre, Dražovská cesta 4, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PaedDr. Jána Bauka, PhD., pracovníka Ústavu maďarskej jazykovedy a literárnej vedy Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre, v študijnom odbore 2.1.32 Cudzie jazyky a kultúry.

Názov habilitačnej prednášky: Kétnyelvűség és névszemiotikai tájkép. Kisebbségi névtörvények és vizuális tulajdonnév-használat Szlovákiában (Bilingvizmus a propriálno-semiotický obraz krajiny. Menšinové propriálne zákony a vizualizácia proprií na Slovensku)

Názov habilitačnej práce: Társadalom és névhasználat. Magyar névtani kutatások Szlovákiában (Spoločenské fungovanie proprií. Maďarské onomastické výskumy na Slovensku)

Oponenti:

Doc. PhDr. Anna Sándorová, PhD. (Fakulta stredoeurópskych štúdií, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Oponentský posudok


Prof. dr. habil. Dezső Juhász (Filozofická fakulta, Univerzita Loránda Eötvösa v Budapešti)

Oponentský posudok


Doc. Katalin Misad, PhD. (Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave)

Oponentský posudok

 

Návrh habilitačnej komisie

Úradné hodiny ŠO

Oznam

Študijného oddelenia

 

 

Úradné hodiny

od 3. júla 2017 – do 18. augusta 2017

pondelok - štvrtok od 09.00 - do 11.00 hod

 

Počas čerpania dovolenky bude študijné oddelenie zatvorené:

od 17. júla 2017 do 24. júla 2017

a 31. júla 2017

V piatok úradné hodiny nie sú.

 

Študijné oddelenie FSŠ

Letná vyšehradská škola

The Visegrad Summer School is educational programme which provides an interdisciplinary learning space for young Czech, Hungarian, Polish and Slovak students, and for their peers from other Central and Eastern European countries. The project aims to deepen knowledge on regional and global challenges and provide advanced skills in chosen area as well as to eliminate mutual stereotypes and build ties and friendly relations. The programme of the 16. edition the includes lectures, debates and workshops on current political, cultural and social challenges in the regional, global and European perspective. Previous editions of the School were attended by over 650 people from: Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, France, Kyrgyzstan, Kosovo, Lithuania, Macedonia, Moldova, Germany, Russia, Romania, Serbia, Slovenia and Ukraine.

 

For more information click here!

Koniec skúškového obdobia v zimnom semestri

Skúškové obdobie v zimnom semestri akademického roka 2016/2017 sa končí 11. februára 2017. Žiadame preto všetkých študentov, aby si skontrolovali, či majú zo všetkých predmetov za zimný semester zaevidované hodnotenie, keďže zápisné listy pre zimný semester po tomto termíne budú definitívne uzatvorené.

Začiatok letného semestra

Prednáškové obdobie sa v letnom semestri akademického roka 2016/2017 začína 13. februára 2017. Žiadame preto študentov, aby v súlade s harmonogramom akademického roka a Študijným poriadkom UKF v Nitre si splnili povinnosť a zapísali si predmety na letný semester do zápisných listov.

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon