A kar hosszútávú fejlesztési terve

Dlohodoby zamer

 

Dlhodobý zámer Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre na obdobie rokov 2019 – 2025 bol vypracovaný v súlade s Dlhodobým zámerom Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre na roky 2019 – 2025. Ciele a nástroje na naplnenie strategických cieľov zadefinovaných v tomto dokumente sa okrem strategického cieľa UKF v Nitre sa odvíjajú od poslania Fakulty stredoeurópskych štúdií, ktoré je formulované nasledovne:

Fakulta stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre rozvíja svoju činnosť v duchu multikulturalizmu a vzájomného porozumenia. Základným poslaním fakulty je poskytnúť kvalitnú teoretickú prípravu, ale aj praktické skúsenosti a zručnosti potrebné na aktívnu účasť v rozvoji vedeckého, hospodárskeho a spoločenského života. V súlade s uvedeným cieľom fakulta pripravuje vysoko erudovaných pedagógov pre školy s vyučovacím jazykom maďarským, ale aj jazykovo všestranne pripravených odborníkov, ktorí sú schopní uplatniť sa v rôznych oblastiach kultúry, verejnej správy, cestovného ruchu a 3. sektora.

V štruktúre Dlhodobého zámeru FSŠ UKF v Nitre sa odzrkadlujú tri hlavné piliere pôsobenia vysokých škôl: 1. vysokoškolské vzdelávanie, 2. výskum a vývoj a 3. angažovanosť pri podpore všestranného rozvoja spoločnosti. Spoločným cieľom vo všetkých troch oblastiach je efektívne a udržateľné fungovanie univerzity.

Dlhodobý zámer fakulty

JUGYIK

A Juhász Gyula Ifjúsági Klub a Nyit­rai Konstantin Filozófus Egyetem és a Nyitrai Szlovák Mező­gazda­sági Egyetem magyar hall­gatóinak klubja, mely nemcsak a Diák­hálózat egyik tagszerve­zete, hanem egy olyan közösség is, amely progra­mok színes tárházával bepillantást kínál az egyetemi élet szépségeibe.

Jugyik 2022

 

Videók:

 

A KFE az Erasmus+ projekt megoldói között

Changing our story

Kétnyelvűség oktatási kutatócsoport

A KFE KeTK által kiadott, lektorált tudományos folyóiratok

APPV Projektek

Erasmus+ Projekt

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuális séta

foto icon