Termín podania prihlášok:

 

do 31. marca 2022

 

Ďalšie informácie

Dlhodobý zámer fakulty

budova

 

ÚVOD

Fakulta stredoeurópskych štúdií bola založená v roku 2003 a je najmladšou fakultou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.  Vznik fakulty bol výsledkom snahy zjednotiť prípravu maďarských pedagógov na univerzite, ktorá má na univerzite už päťdesiatročnú tradíciu, ale jej štruktúra vyplynula z potreby vyhovieť neustále a rýchlo sa meniacemu spoločenskému prostrediu. Poslaním fakulty je nielen príprava budúcich pedagógov, ale aj odborníkov, ktorí zvládajú komunikáciu v niekoľkých jazykoch, a  sú schopní uplatniť sa v rôznych oblastiach kultúry, verejnej správy a cestovného ruchu.

V súlade s uvedenými úlohami sa na fakulte z roka na rok rozširuje ponuka študijných programov. Vďaka významným domácim a zahraničným odborníkom pôsobiacim na fakulte, naši absolventi získavajú diplomy uznávané doma i v zahraničí.

Paralelne s edukačnou činnosťou prioritnou oblasťou činnosti  fakulty je aj vedecko-výskumná činnosť, v rámci ktorej sa riešia spoločné vedecko-výskumné projekty s domácimi a zahraničnými univerzitami, výskumnými ústavmi, štátnymi a mimovládnymi organizáciami. Pedagogický aj vedecký program vychádza z preferencií stredoeurópskeho kultúrneho areálu, ktorý svojim multilingválnym a multikultúrnym charakterom podporuje vyššie uvedené ciele fakulty.

Základnou filozofiou navrhovaného dlhodobého zámeru je snaha nedopustiť pokles výkonu fakulty v žiadnom smere a aj napriek nepriaznivým okolnostiam fakultu transformovať v modernú a dynamicky sa rozvíjajúcu inštitúciu.

K dosiahnutiu týchto cieľov  je potrebné v jednotlivých oblastiach realizovať  celý rad úloh, ktoré sú zhrnuté v podobe stručných téz. 

 

 

SÚČASNÝ STAV

 Na zabezpečení vzdelávacích, vedecko-výskumných a administratívnych úloh na fakulte  pôsobí 51 zamestnancov, z toho 43 vedecko-pedagogických zamestnancov. Vedecko-výskumná kapacita fakulty v rámci univerzity tvorí 6,68%. Výkony fakulty v rámci univerzity v dvoch, z hľadiska rozpočtu a reálnych úloh fakulty, najdôležitejších ukazovateľoch sú – vzdelávanie 7,09%, veda 4,71%.

Fakulta úspešne absolvovala proces komplexnej akreditácie. Všetky navrhnuté  študijné programy (5 bakalárskych, 4 magisterské a 2 doktorandské) boli Akreditačnou komisiou schválené. Táto skutočnosť zabezpečí pre fakultu stabilný odrazový mostík do nasledujúceho obdobia. Výsledky fakulty v hodnotení vedecko-výskumnej činnosti sú dobré. V dvoch oblastiach výskumu (humanitné vedy a pedagogické vedy) sme dosiahli univerzitnú úroveň (B-), v tretej oblasti výskumu (spoločenské vedy) hodnotenie C.

 

 

STRATEGICKÉ CIELE A ÚLOHY V OBLASTI VZDELÁVANIA

Cieľ č.1

Zachovať súčasný stav v príprave učiteľov pre školy s vyučovacím jazykom maďarským a rozšíriť ponuku študijných programov, kde časť výučby sa realizuje v jazyku maďarskom.

Aktivity:

 • Personálne dobudovať jednotlivé pracoviská fakulty tak, aby vyučovanie pre študentov učiteľských smerov pre školy s VJM bolo zabezpečené v čo najväčšej miere v jazyku maďarskom (minimálne na terajšej úrovni) a to aj v spolupráci s ostatnými fakultami univerzity.
 • Pri ďalších neučiteľských študijných programoch podľa možnosti zabezpečiť realizovanie výučby sčasti v jazyku maďarskom resp. anglickom, nemeckom.

Cieľ č.2

Rozšíriť ponuku študijných programov zabezpečovaných fakultou, resp. v spolupráci s ostatnými fakultami.

Aktivity:

 • Akreditovať nové študijné programy v takých študijných odboroch, v ktorých na škole nie sú akreditované iné ŠP, resp. na Slovensku je nízka konkurencia a je na to spoločenská objednávka.
 • Vhodnou stratégiou realizovať spoločné  ŠP  s ostatnými fakultami UKF, resp. iných univerzít.

Cieľ č.3

Fakulta sa zapojí do systému celoživotného vzdelávania a bude ponúkať širokú paletu možností ďalšieho vzdelávania.

Aktivity:

 • Fakulta akredituje nové kurzy ďalšieho vzdelávania pre učiteľov.
 • Na fakulte vypracujeme komplexný program kurzov a školení, ktoré budeme ponúkať fyzickým osobám ako aj firmám.
 • Na fakulte sa zriadi centrum celoživotného vzdelávania.

Cieľ č.4

Zvyšovať kvalitu a efektivitu vzdelávania.

Aktivity:

 • V spolupráci so Študentskou radou UKF zvýšiť angažovanosť našich študentov pri vyplnení dotazníkov o kvalite vzdelávania.
 • Zlepšiť vzájomnú komunikáciu medzi jednotlivými pracoviskami fakulty.
 •  zrušiť paralelnú výučbu rovnakých predmetov pre študentov iných ŠP v rôznych termínoch, rôznymi vyučujúcimi a rôznymi pracoviskami.
 • Postupne znížiť počet externistov zapojených do vyučovacieho procesu pre teoretické predmety. Externisti by mali v prvom rade prinášať skúsenosti z reálneho života do vyučovacieho procesu.
 • Treba vypracovať/prevziať systém sledovania uplatnenia absolventov v praxi a z výsledkov vyvodiť dôsledky pre strategické rozhodnutia v oblasti vzdelávania.
 • Zapojiť študentov do VVČ.

 

STRATEGICKÉ CIELE A ÚLOHY V OBLASTI VEDY

Cieľ č.1

Zvýšiť výkon fakulty vo vede minimálne na úroveň univerzitnej vedecko-výskumnej kapacity.

Aktivity:

 • Dosiahnuť priemerne aspoň dve vedecké publikácie ročne na jedného tvorivého zamestnanca katedry.
 • Dosiahnuť priemerne aspoň jednu vedeckú publikáciu v karentovaných a uznávaných časopisoch alebo zahraničných recenzovaných zborníkoch alebo v zahraničí vydaných monografiách ročne na piatich tvorivých zamestnancov fakulty. Tvorivým zamestnancom sa pre tieto účely rozumie učiteľ, vedecko-výskumný pracovník a interný doktorand, ktorého školiteľ je zaradený na katedre.
 • Dosiahnuť stav, aby každý tvorivý zamestnanec fakulty bol zapojený aspoň do jedného výskumného projektu ako jeho riešiteľ alebo spoluriešiteľ.
 • Dosiahnuť stav, aby každá katedra riešila aspoň jeden medzinárodný výskumný projekt a jeden domáci.
 • Podporovať prezentáciu vlastnej vedecko-výskumnej činnosti a možnosti jej porovnávania s výsledkami iných pracovísk organizovaním vedeckých podujatí na fakulte.
 • Zvýšiť vedeckú úroveň edičnej činnosti fakulty, a zlepšiť distribúciu.
 • Podporovať pôsobenie zamestnancov univerzity vo vedeckých a odborných grémiách rezortného, celoštátneho a medzinárodného významu. Rozvíjať vedeckú spoluprácu s humanitnými a spoločenskovednými ústavmi SAV, MAV, ostatnými slovenskými i zahraničnými fakultami humanitného a spoločenskovedného zamerania, ale aj ostatných vedeckých disciplín zastúpených na fakulte, resp. s organizáciami tretieho sektora s príbuznou sférou činnosti, odbornými rezortnými pracoviskami a metodickými centrami v záujme skvalitnenia spätnej väzby fakulty s „odberateľmi“ absolventov a aktualizácie tém aplikovaného výskumu podľa potrieb praxe.

Cieľ č.2

Podporovať tímové a projektové výskumy v preferovaných oblastiach vedy v národnom ale aj v európskom meradle.

Aktivity:

 • Nájsť také projektové zámery, ktoré by boli pre našu fakultu charakteristické a dajú sa v nich zužitkovať špecifiká fakulty.
 • Podporovať pri riešení týchto zámerov najmä spoluprácu s rôznymi ústavmi SAV, MAV a pracoviskami niektorých domácich aj zahraničných univerzít.

 

STRATEGICKÉ CIELE A ÚLOHY V OBLASTI MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV

Cieľ č.1

Dostať fakultu do medzinárodného povedomia ako perspektívne a dobre fungujúce pracovisko so zaujímavými ŠP a výskumnými zámermi.

Aktivity:

 • Zvýšiť počet zahraničných študentov na fakulte.
 • Zvýšiť podiel  študentov aj učiteľov/výskumníkov, ktorí sa zúčastnia medzinárodných výmenných programov (I/O) (ERASMUS, CEEPUS, NŠP,…) so zreteľom na inštitúcie, kde sa vyučuje resp. čiastočne sa vyučuje v jazyku maďarskom. Na takéto účely uzatvárať aj bilaterálne dohody.
 • Prehodnotiť doteraz uzavreté bilaterálne zmluvy a sústrediť sa len na reálne fungujúce vzťahy a do budúcna neuzatvárať „formálne“ zmluvy.
 • Dosiahnuť, aby naši vedecko-výskumní pracovníci boli schopní prednášať aj v anglickom jazyku.
 • Zabezpečiť ponuku niektorých našich ŠP aj v anglickom jazyku.
 • Vypracovať Joint-degree programy a realizovať ich aj s finančným krytím z programov EÚ.
 • Vypracovať systém celoživotného/vysokoškolského vzdelávania dištančnou formou resp. na detašovaných pracoviskách aj v zahraničí pre zahraničných študentov.
 • Vydať vedecký časopis v anglickom jazyku s tematikou „Stredná Európa“ a zabezpečiť jeho distribúciu do celého sveta na pracoviská, ktoré sa zaoberajú s touto tematikou.  Pokračovať v medzinárodnej edičnej činnosti fakulty.
 • Využiť a rozšíriť možnosti spolupráce s inštitúciami MAV-u a so zahraničnými univerzitami.

 

STRATEGICKÉ CIELE A ÚLOHY V OBLASTI MARKETINGU, ROZVOJA ĽUDSKÝCH ZDROJOV A INFRAŠTRUKTÚRY A RIADENIA

Cieľ č. 1

Zlepšiť marketingovú činnosť fakulty.

Aktivity:

 • Zabezpečiť aktuálnosť údajov na webovej stránke fakulty.
 • Rozvíjať systematickú spoluprácu so strednými školami, a nie len jedno rázové návštevy pred podaním prihlášok.
 • Využiť všetky možnosti medializácie dianí na fakulte.
 

Cieľ č.2

V oblasti rozvoja ľudských zdrojov je hlavným cieľom vytvárať v rámci fakulty také pracoviská, ktoré sú schopné pružne reagovať na nové výzvy a pracoviská po personálnej stránke vedia zabezpečiť riešenie aj náročných medzinárodných vedeckých projektov a sú dobrí aj v pedagogickej činnosti.

Aktivity:

 • Pri prijímaní nových pracovníkov bude dodržiavať dve kritériá: neprijímať nového pracovníka bez PhD./CSc. a snažiť sa prijímaním nových pracovníkov optimalizovať pomer počtu študentov a učiteľov v jednotlivých ŠP.
 • Koncepčne pristupovať ku kariérnemu rastu pracovníkov. Motivovať ku zvyšovaniu kvalifikácie a stimulovať pre bádateľskú činnosť. Dbať na vyváženosť a obsahovú kvalitu vedeckej a pedagogickej práce.

Cieľ č.3

Vytvárať podmienky vhodné pre 21. stor. pre vedeckú, pedagogickú aj administratívnu činnosť našich zamestnancov a tiež ku štúdiu pre našich študentov.

Aktivity:

 • Realizovať nadstavbu a dostavbu terajšej budovy našej fakulty na Dražovskej ul.

Cieľ č.4

Zvýšiť osobnú angažovanosť a zodpovednosť každého zamestnanca za rozvoj a plynulý chod fakulty.

Aktivity:

 • Jasne definovať kompetencie a právomoci vedúcich zamestnancov, mieru ich zodpovednosti a autonómie pri uskutočňovaní študijných programov a vedeckej činnosti.
 • Definovať a vymedziť rozsah kompetencií garanta ŠP vo vzťahu k vedeniu fakulty a pracovisku fakulty, kde sa ŠP realizuje.
 • Podporovať procesy vedúce k väčšej efektivite a racionalizácii manažmentu fakulty na obidvoch úrovniach. Posilniť ekonomické a riadiace kompetencie jednotlivých pracovísk fakulty.
 • Definovať práva a povinnosti pedagogických a vedecko-výskumných pracovníkov v realizácii pedagogického procesu a vedecko-výskumnej činnosti.
 • Všetky definície zakotviť v Organizačnom poriadku FSŠ a v ďalších nadväzujúcich vnútorných predpisoch fakulty.

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon