Belső előírások

 

ŠTATÚT FSŠ (PLATNÝ OD 3.6.2013)

 

ORGANIZAČNÝ PORIADOK FAKULTY STREDOEURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ (PLATNÝ OD 1.9.2012)

 

ZÁSADY KONANIA RIGORÓZNYCH SKÚŠOK A OBHAJOB RIGORÓZNYCH PRÁC NA FAKULTE STREDOEURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ UKF V NITRE (PLATNÝ OD 4.10.2012)

 

ZÁSADY ORGANIZÁCIE DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA NA FAKULTE STREDOEURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ (PLATNÝ OD 3.3.2016)

 

ZÁSADY HABILITAČNÉHO KONANIA A VYMENÚVACIEHO KONANIA ZA PROFESORA (PLATNÝ DO 31.8.2022)

ZÁSADY EDIČNEJ ČINNOSTI NA FSŠ UKF NITRA (PLATNÝ OD 7.6.2018)

 

ZÁSADY VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY STREDOEURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ (PLATNÝ OD 22.9.2012)

 

ŠTATÚT A ROKOVACÍ PORIADOK ODBOROVÝCH KOMISIÍ DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA NA FSŠ (PLATNÝ OD 9.12.2010)

 

ROKOVACÍ PORIADOK VEDECKEJ RADY FAKULTY STREDOEURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ (PLATNÝ OD 27.10.2016)

 

ROKOVACÍ PORIADOK AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY STREDOEURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ (PLATNÝ OD 24.4.2014)

 

ROKOVACÍ PORIADOK DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE FAKULTY STREDOEURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ UKF V NITRE PRE ŠTUDENTOV (PLATNÝ OD 28.5.2008)

 

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuális séta

foto icon