Kiadói tevékenység 2008

r200801 Partitúra, 2008, 3. évfolyam, 1. szám. 144 o. ISSN 1336-7307
A Partitúra első számába rendezett tanulmányok (2008) a szakirodalom kritikájáról szólnak (Janáček Pavel: Literární brak, Horváth Kornélia: A versről), de elemzik külföldi (Maurice Blanchot, Bret Easton Ellis, Carlos Ruiz Zafón, Marquis de Sade, Donald Michael Thomas) és hazai szerzők munkásságát is (Taurinus, Krúdy Gy., Kertész I.).
r200802

Partitúra, 2008, 3. évfolyam, 2. szám. 152 o. ISSN 1336-7307.

A Partitúra, Irodalomtudományi folyóirat második száma műfordításokat tartalmaz (5 fordítás L. Haal, F. Pál, K. Benyovszky), valamint olyan tanulmányokat is magába foglal, melyek irodalmi műfajok (novella, fantasy irodalom) irodalmak közti összefüggéseit vizsgálják (E. Dobos, B. Gerendás, O. Hegedűs). M. Marcelli tanulmánya különleges helyet foglal el, mivel R. Barthes műveivel, illetve irodalomtudományi jelentőségével foglalkozik.

r200803

Tóth, Anikó N. (szerk.): Mikszáth – Hagyományok és értékek : a 2007. szeptember 27-28-án. Nitra: UKF, 2008. 162 o. ISBN 978-80-8094-386-8.

Mikszáth – hagyományok és értékek című tanulmánykötet a nógrádi születésű Mikszáth Kálmán életművét tematizálja, a kötet első részébe azon szerzők művei kerültek, akik Mikszáth Kálmán irodalmi fikciójával foglalkoznak, fordították egyes műveit. A másik részben a szerzők Mikszáth műveinek újabb elemzéseire összpontosítanak.

r200804

Andruška, Peter (szerk.): Kultúra a súčasnosť 6. Nitra: UKF, 2008. 142 o. ISBN 978-80-8094-372-1.

A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem KETK Areális Kultúrák Tanszéke által kiadott tanulmánykötetben a szerzők az irodalom több területére is fókuszálnak (V. Žemberová: Kulturális és erkölcsi szondák a jelenkorban; K. Wlachovský: Mentális mítoszok Mikszáth szlovákokról alkotott képeiben, P. Andruška: Pavel Kondača regényei, Pavel Koyša kezdetleges versei, stb.), de találhatók benne nyelvészeti írások (R. Havlíkovej, P. Šenkára, Z. Vargovej, L. Mandelíkovej), valamint a szlovák-magyar kapcsolatokat elemző tanulmányok is (K. Körvélyesi: A szlovák-magyar államközi kulturális kapcsolatok kialakulása 1989 után). A kötet végén recenziók és kritika található.

r200805

Zelenka, Miloš: Střední Evropa souvislostech literární a symbolické geografie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2008. 180 o. ISBN 978-80-8094-371-4.

Miloš Zelenka monográfiájában Közép-Európa koncepcióját fogalmazza meg, feltérképezi a térség sajátosságát a nemzetek kulturális és politikai fejlődésének tükrében. A szerző az irodalomtudományi meghatározások mellett az irodalmak közti problematikával is foglalkozik. Meghatározó jellegű a Közép-Európáról szóló szövegválasztás, amivel a szerző az egyes elméleteket magyarázza.

r200806

Kozmács, István: Az – śk – képző az udmurt (votják) igeképzés rendszerében. Nitra: UKF, 2008. 226 o. ISBN 978-80-8094-412-4.

Kozmács István Az – śk – képző az udmurt (votják) igeképzés rendszerében című monográfiájában az igék rendszerén belül mutatja be az egyik sajátos képző grammatikai aspektusát. Tanulmányaival rámutat a magyar nyelv egyik rokon nyelvének, az udmurtnak agglutináló jellegére, amit tipológiailag támaszt alá.

r200807

Menyhárt, József: Nyékvárkony nyelve. Nitra: UKF, 2008. 234 o. ISBN 978-80-8094-413-1.

Menyhárt József monográfiája a csallóközi község, Nyékvárkony nyelvét/nyelvhasználatát hivatott feltérképezni. A nyelvhasználat, nyelvi attitűdök vizsgálata mellett a szerző nyelvtervezési kérdésekkel is foglalkozik rávetítve az adott községre. A dolgozat dialektológiai részt is tartalmaz.

r200808

Presinszky, Károly: A nagyhindi nyelvjárás és nyelhasználat. Nitra: UKF, 2008. 206 o. ISBN 978-80-8094-414-8.

Presinszky Károly monográfiája a szlovákiai magyar dialektológiai dolgozatok egyik értékes darabja. Nagyhind község nyelvjárási és nyelvhasználati sajátosságaival foglalkozik, leíró és diakron módszereket alkalmazva elemzi a közösség nyelvét.

r200809

Bárcziová, Žofia – Vančová, Ildikó (szerk.): Fordítás – Nyelv – Irodalom – Társadalom = Preklad – Jazyk – Literatúra – Spoločnosť. Nitra: UKF, 2008. 168 o. ISBN 978-80-8094-426-1.

A kötet szakszövegek fordításának nyelvészeti, valamint a műfordítások irodalomesztétikai megközelítésével foglalkozik. Tárgyalja a fordítások lehetőségeit, az eredeti és a fordított szövegek fokozatát, az átmeneteket, a fordított szöveg és a társadalom viszonyát.

r200810

Andruška, Peter: Súčasní slovenskí spisovatelia z Maďarska. Nitra: UKF, 2008. 106 o. ISBN 978-80-8094-429-2.

A külföldi – magyarországi szlovák – irodalom és kultúra képezi Andruška Peter monográfiáját. A kötet hozadéka új szlovák írók munkásságának elemzése teljesen új szemszögből (J. Dolnozemského, M. Hrivnáka, P. Kondača, G. Papučeka, A. Kormoša, I. Fuhla, stb.) akik gyakran a irodalmi kutatások perifériáján helyezkednek el.

r200811

Bárcziová, Žofia – Pšenáková, Ildikó – Vančová, Ildikó (szerk.): Képzés és gyakorlat: tanulmánykötet. Nitra: UKF, 2008. 230 o. ISBN 978-80-8094-427-8.

Képzés és gyakorlat című tanulmánykötet két tematikai részt foglal magába. Az első részben a szerzők kutatásaik eredményének felhasználhatóságáról vélekednek a matematika, informatika, biológia, zoológia, botanika, genetika, ökológia terén. A kötet másik része az egyes tantárgyak módszertani újítását értékeli és javaslatot tesz az innovatív előrehaladásra.

r200812

Andruška, Peter: Stredoeurópske kapitoly 2 . Nitra: UKF, 2008. 110 o. ISBN 978-80-8094-306-6.

A szlovák költő, prózaíró és irodalomkritikus monográfiájában a közép-európai kultúra egyik problémakörével foglalkozik. A nemzeti és nemzetiségi alkotások fenoménját nem csupán közép-európai kontextusban vizsgálja, több nemzetiségi szerző alkotásán keresztül (J. Maliak, L. Grendel, F. Ardamica), hanem értékeli is a szlovák-magyar kulturális kapcsolatokat. Azon kívül, hogy Peter Andruška olyan írókkal foglalkozik, mint Vladimír Reisel és V. Kondrót, nem hiányozhat a szerző véleménye a közép kategóriáról, mint minőségileg magasabb értékről.

r200813

Partitúra, 2008, 3. évfolyam, 3. szám. 140 o. ISSN 1336-7307.

A Partitúra harmadik száma (2008) több fontosabb irodalmi alkotásra hívja fel a figyelmet, fókuszál olyan fejlődési folyamatok eredményeire is, melyek részei egy-egy kultúra történelmi fejlődésnek.

r200814

Mészáros, Ondrej (szerk.): Maďarská literatúra a literárna veda na Slovensku v menšinovom a stredoeurópskom kontexte = A szlovákiai magyar irodalom és irodalomtudomány kisebbségi és közép-európai kontextusban. Nitra: UKF, 2008. 161 o. ISBN 978-80-8094-409-4.

A tanulmánykötet nemzeti és szélesebb közegben elemzi az újabb magyar irodalomtudományi kutatásokat. Az egyes esettanulmányok szerző értékelik a magyar irodalmi alkotások szövegen belüli, de szövegen kívüli összefüggéseit is. Figyelmeztetnek a filozófiai gondolkodásmód és művészet egymást feltételező voltára, valamint a neolatin költészet újabb interpretációira fókuszálnak.

JUGYIK

A Juhász Gyula Ifjúsági Klub a Nyit­rai Konstantin Filozófus Egyetem és a Nyitrai Szlovák Mező­gazda­sági Egyetem magyar hall­gatóinak klubja, mely nemcsak a Diák­hálózat egyik tagszerve­zete, hanem egy olyan közösség is, amely progra­mok színes tárházával bepillantást kínál az egyetemi élet szépségeibe.

Jugyik 2022

 

Videók:

 

A KFE az Erasmus+ projekt megoldói között

Changing our story

Kétnyelvűség oktatási kutatócsoport

A KFE KeTK által kiadott, lektorált tudományos folyóiratok

APPV Projektek

Erasmus+ Projekt

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuális séta

foto icon