Kiadói tevékenység 2012

r201201

Waldnerová, Jana (szerk.): Poetika humoru : vedecký zborník. Nitra : UKF, 2011. 274 o. ISBN 978-80-558-0026-4


A tanulmánykötet tudományos dolgozatokat tesz közzé, melyek a humor elméleti kérdéseivel foglalkoznak, illusztrálják azt konkrét irodalmi példákon. A legtöbb tanulmány interpretációs jellegű, főképp a komikum idegen nyelvből való fordításával, annak problematikájával foglalkozik. Emellett a kötet elemzi a szlovák és külföldi szerzői komikumot is.

r201202

Juríková, Tünde – Belanová, Katarína – Balla, Štefan: Celiakia – sprievodca ochorením a výživou. Nitra : UKF, 2012. 140 s. ISBN 978-80-558-0087-5


A kötet napjaink egyik elterjedt betegségéről szól elméleti és alkalmazott síkon is. Ez a betegség a Celiakia, vagyis a táplálkozászavarokkal küszködő betegek szindrómája.

r201203

Andruška, Peter (ed.): Kultúra a súčasnosť 11 [recenzenti: Anna Zelenková, Magdaléna Hrbácsek]. Nitra: UKF, 2011. 158 s. ISBN 978-80-558-0088-2


A Kultúra és jelenkor 11. kötete összehasonlító-tipológiai és interpretációs-analitikus jellegű. Az egyes tanulmányok a szlovák−magyar kapcsolatokat vizsgálják közép-európai kontextusban (pl. P. Andruška cseh, szlovák és magyar irodalmi alkotások komparatív vizsgálatával foglalkozik (K. Klostermana, B. Četynu, M. Podešvovú, A. Zábredského, B. Illésa), melyek részei a nemzeti irodalomnak is. V. Žemberová M. Figuli korai irodalmi műveivel foglalkozik, teszi ezt bibliografikus elemekkel tarkítva. Šenkár Patrik a szlovák−magyar kulturális kapcsolatokról beszél a Romboid c. folyóirat 2005-2010 közt megjelent írásai alapján. V. Trstianska, I. Nagy nemzetiségi és etnikai kérdésekkel foglalkoznak. A publikáció külön részében tartalmaz recenziókat és kritikai írásokat, melyek tartalmilag az Areális Kultúrák Tanszékének jelenlegi profiljára mutatnak rá.

r201204

Presinszky, Károly – Vargová, Zuzana (ed.): Cesty k vede/ Utak a tudományhoz [recenzenti: Tibor Žilka, Anna Sándorová, Zoltán Németh, Štefan Gubo, Štefan Balla]. Nitra: UKF, 2012. 276 s. ISBN 978-80-558-0146-9


A Cesty k vede (Utak a tudományhoz) tanulmánykötet a Tudományos Diákköri Konferencia kari fordulójának (2012. 4. 18.) elméleti és gyakorlati téziseit tartalmazza. Az egyes tanulmányok ábécé sorrendbe és szekciókba sorolva tematizálják a szociolingvisztikai, dialektológiai kutatások eredményességét, a fordítások aspektusát, szövegelemzési és szövegértelmezési eljárásokat. A további írások aktuális kulturológiai diskurzusok, valamint olyan vizsgálatok, melyek a tanulók matematikai készségeinek fejlesztési lehetőségeiről szólnak, illetve az interaktív tábla lehetőségeit mutatják be. Érdekesnek bizonyul az ökológiai problematikával foglalkozó írás is, eddig ismeretlen utakat mutat be.

r201205

Andruška, Peter (ed.): Kultúra a súčasnosť 12 [recenzenti: Tibor Žilka, Daniel Bína]. Nitra: UKF, 2012. 172 s. 978-80-558-0150-6.

A Kultúra és jelenkor 12. kötete az Areális Kultúrák Tanszéke munkatársainak tanulmányait tartalmazza. A kötet az ismert szlavista, bohemista, anglicista, irodalomtörténész és komparatista Ivo Pospíšil tiszteletére íródott. Tematikailag a kötet irodalomtudományi írásokat tartalmaz ( I. Pospíšil, M. Zelenka, V. Žemberová T. Žilka). P. Andruška, L. Pavera, P. Šenkár tanulmányai az elmélet és a gyakorlat kapcsolatára figyelmeztetnek Ivo Pospíšil irodalomtudományi és filológiai írásaiban, bemutatják az említett irodalmár nemzetközi kutatómunkáját is. A kötetet irodalomtörténeti írások bővítik M. Bátorová, Z. Matyušová a közép-európai szláv irodalmak hívják fel a figyelmet, J. Fialu a M. Sobotková kulturológiai és esztétikai elemzéseket mutatnak be. A recenziók és a kritikai írások a tanszék munkatársainak aktuális írásaira hívják fel a figyelmet, rámutatnak a kutatások profiljára.

61 Juríková, Tünde – Balla, Štefan: Zdraviu prospešné potraviny pri bezlepkovej diéte.  [recenzenti: Magdaléna Valšíková, Otakar Rop]. Nitra : UKF, 2012. 166 s. ISBN 978-80-558-0194-0
7

Janiec Nyitrai, Agnieszka: Zrcadlení. Liternevědné sondy do tvorby Karla Čapka [recenzenti: Miloš Zelenka, Daniel Bína]. Nitra: UKF, 2012. 166 s. ISBN 978-80-558-0155-1

A tanulmány Karel Čapek munkásságának elemzése alapján kiemeli a szerző tematikai látókörének sokszínűségét és a valóság érzékelésének különböző módjait.  Két fejezetre oszlik.  Az első fejezet felhívja a figyelmet a szerző világgal való kapcsolatára, miközben az emberiség kulturális evolúció szempontjából lényeges jelenségeit térképezi fel (kultúra és természet kapcsolata, apaság, nevetséges és komikus). Ebben a fejezetben kaptak helyet azok az összehasonlító tanulmányok melyek célja bemutatni Karel Čapek munkásságát egy tágabb, közép-európai kontextusban. A második fejezet felveti az önazonosság és az önreflexió kérdéseit. A külvilág érzékelése itt kiegészül az emberi lélek mélységeinek tanulmányozásával. A tanulmány főként Čapek regényeit és rövidprózai munkásságát valamint útleírásait elemzi.

8 Partitúra, 2012, roč. 7, č. 1. 142 s. ISSN 1336-7307
92

Partitúra, 2012, roč. 7, č. 2. 162 s. ISSN 1336-7307


A Partitúra irodalomtudományi folyóirat 2012/2-es számát A történet a műalkotásban c. veszprémi szimpózium két előadása nyitja: Kovács Árpád Kosztolányi Dezső Pesztonka című novellája, Benyovszky Krisztián pedig Vörös István Keresztelés özönvízzel c. regénye kapcsán értekezik irodalmi szöveg és történés, elbeszélés és esemény kapcsolatáról. Témafelvetés és elemzési szempontrendszer tekintetében kötődik hozzájuk Kovács Gábor elemző írása Gárdonyi prózájáról. Tanulmányok olvashatók továbbá 20. századi prózai művekről (B. E. Ellis, L. Ulickaja, M. Ende, Esterházy P.) Fodor Péter és L. Varga Péter, Nagy Márta, B. Molnár Csilla és Merva Attila tollából. A számot Csehy Zoltán és Soltész Márton esszéje zárja: az előbbi Faludy György költészetének queer aspektusait járja körül, az utóbbi a punk-kultúra szövegvilágával foglalkozik.

10

László, Béla – Žitný, Rastislav (ed.): Matematika. Zvyšovanie kľúčových matematických kompetencií žiakov 5. ročníka základných škôl. Zbierka problémových situácií bežného života. [DVD]. 2. vyd. Nitra: UKF, 2012. 84 s. ISBN 978-80-558-0086-81

A publikáció „Matematikai-mószertani segédkönyv az alapiskola 5. osztályában oktatók részére “ módszertani segédanyag az alapiskola 5. osztályában tanító pedagógusok részére. Több problémára is felhívja a figyelmet, problémamegoldó feladatot és megoldásokat is tartalmaz. A problémák, feladatok a mindennapi életből származnak, valamint tesztelve voltak a valós tanóra keretén belül nyitra megyei alapiskolákban. A tanárok megjegyzései és javaslatai  eljutottak a módszertani segédkönyv szerzőihez, szemináriumokon voltak megvitatva Nyitrán a Konstantin Filozófus Egyetemen.

111

László, Béla – Žitný, Rastislav (ed.): Matematika. Zvyšovanie kľúčových matematických kompetencií žiakov základných škôl. Zbierka problémových situácií bežného života pre 6. ročník. [DVD]. Nitra: UKF, 2012. 100 s. ISBN 978-80-558-0030-112

A publikáció „Matematika. Alapiskolás tanulók matematikai kulcskompetenciáinak növelése“ módszertani segédkönyv az alapiskola 6. osztályában tanító pedagógusok részére. Több problémára is felhívja a figyelmet, problémamegoldó feladatot és megoldásokat is tartalmaz. A problémák, feladatok a mindennapi életből származnak, valamint tesztelve voltak a valós tanóra keretén belül nyitra megyei alapiskolákban. A tanárok megjegyzései és javaslatai  eljutottak a módszertani segédkönyv szerzőihez, szemináriumokon voltak megvitatva Nyitrán a Konstantin Filozófus Egyetemen.

12

Janiec Nyitrai, Agnieszka – Vargová, Zuzana (ed.): Minority culture in Central Europe/ Minoritné kultúry v strednej Európe/Kisebbségi kultúrák Közép-Európában [recenzenti: Silvia Pokrivčáková, Craig Cravens, Nicholas Starkey]. Nitra: UKF, 2012. 214 s. ISBN 978-80-558-0147-6

Az angol nyelven publikált kötet tematikailag a kisebbség lehetséges formáival, kulturális sajátosságaival foglalkozik a többnemzetiségű Közép-Európán belül. A bevezető tanulmányban M. Zelenka Közép-Európa mint terminus elméleti téziseivel foglalkozik, mindenekelőtt annak irodalomtudományi megközelítésével. Varga Z. és Nagy I. írásai a zsidó és a roma kisebbség kulturális mutatóira, mint Közép-Európa örökségének egyik részére hívják fel a figyelmet. Andruška P. romániai, szerbiai szlovák kisebbségi irodalomra hívja fel a figyelmet, emellett említést tesz a szlovákiai magyar irodalomról is. Hrbáček M. tanulmányában az etnikai és a regionális identitás kérdését boncolgatja, rávetítve a szlovákiai magyar kisebbség identitástudatára. Vízkeleti L. írásában a szlovákiai magyar nyelv aspektusaival foglalkozik. A 2. világháború utáni lakosságcserére, a szlovák és a magyar lakosság sorsára fókuszál Trstianska V. A kötet másik részében a szerzők a kisebbségi létre, mint problémakörre reflektálnak konkrét irodalmi művek interpretációjában. Pospíšil Ivo az orosz írónő Ljubov Vondruška irodalmi hagyatékával foglalkozik, Dobsony E. Mészöly Miklós novelláit elemzi (Volt egyszer egy Közép-Európa), A. Korczyk-Chovanec Wislawy Szymborské Woda című versét interpretálja. Poór M. Galgóczy Erzsébet regényén keresztül mutat rá a kisebbségi lét egyik jellemzőjére, Šenkár P. József Attila és Thomas Mann hatását elemzi Fábry Zoltán műveiben. A másság kérdésével foglalkozik Janiec-Nyitrai A. két irodalmi mű bemutatásával (Mariusze Szczygiela Gottland és Krzysztof Varga Guláš z turula.) A tanulmánykötetet Žilka T. írása zárja, aki a magyar filmrendező és forgatókönyvíró, a zsidó-német származású Balázs Béla személyiségét mutatja be.

131

Timko, Štefan: Situačná komédia a jej regionálne modely/Szituációs vígjáték és annak regionális modelljei [recenzenti: Juraj Rusnák, Marta Žilková]. Nitra: UKF, 2012. 191 s. ISBN 978-80-558-0207-7.


A monográfia központi tematikája a brit és a szlovák szituációs vígjátékok kialakulása, fejlődése a mediális kommunikáció és kultúra kontextusában. A szerző műfajt mindenekelőtt a tömegmédiumok esztétikája és a kulturológiai tézisek felől közelíti meg. Interpretációs elemzések sora következik: különböző britt szituációs vígjátékok (Hancock´s Half Hour, Hotel Fawlty Towers, The Young Ones) és sorozatok (The Office, The IT Crowd), melyek popularitása az országhatárokon túlra is kiterjed. A dolgozat fontos része az amerikai archetípusok és a brit műfaj összehasonlító vizsgálata. Az elemzések figyelemmel kísérik a brit és a globális kultúra, valamint az USA-nak a médiákra kifejtett hatását. További kutatásokról is beszámol a digitalizálás, valamint az új médiumok területéről. A publikáció jelentős részei a legismertebb szlovák szituációs vígjátékok (Susedia, Mafstory, Profesionáli) interpretációja, ezek összehasonlítása a tipikus amerikai és brit szituációs vígjátékokkal.

 

Juríková, Tünde – Balla, Štefan: Zdraviu prospešné potraviny pri bezlepkovej diéte.  [recenzenti: Magdaléna Valšíková, Otakar Rop]. Nitra : UKF, 2012. 166 s. ISBN 978-80-558-0194-0.


Napjainkban a lisztérzékenység a legelterjettebb élelmiszer intolerancia, ezért egyre nagyobb figyelmet fordítunk a lisztmentes diétára, mint az egyedüli hathatós gyógymódra. Könyvünkben elsősorban olyan élelmiszerekkel foglalkozunk, amelyek természetes módon gluténmentesek, de ennek ellenére, biológiai összetételük miatt, jelentős makro- és mikroelem tartalommal rendelkeznek, tehát értékesek. Elsősorban a magas omega-3 zsírsavtartalmú, likopén, karotenoid és antocián tartalmú, valamit polifenolokat és flavonoidokat tartalmazó élelmiszerekre gondolunk. Speciális figyelmet szentelünk az elsődleges cereáliákra, pszeudocereáliákra, a dióra és magokra, a bogyósgyümölcsökre, káposztafélékre, hagymára és a fokhagymára.

JUGYIK

A Juhász Gyula Ifjúsági Klub a Nyit­rai Konstantin Filozófus Egyetem és a Nyitrai Szlovák Mező­gazda­sági Egyetem magyar hall­gatóinak klubja, mely nemcsak a Diák­hálózat egyik tagszerve­zete, hanem egy olyan közösség is, amely progra­mok színes tárházával bepillantást kínál az egyetemi élet szépségeibe.

Jugyik 2022

 

Videók:

 

A KFE az Erasmus+ projekt megoldói között

Changing our story

Kétnyelvűség oktatási kutatócsoport

A KFE KeTK által kiadott, lektorált tudományos folyóiratok

APPV Projektek

Erasmus+ Projekt

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuális séta

foto icon