Hogyan indítsuk a 2023/2024-es tanévet megfelelően?🤔👇

Természetesen fantasztikus szóra­ko­zással, remek zenével és kiváló hangulattal, amelyet idén is az ✨ UKF Hallgatói Önkor­mányzata és az UKF Hallgatói Központ biztosít✨

További információk

Kiadói tevékenység 2010

r201001

Kozmács, István – Vančová, Ildikó (szerk.): Tudomány az oktatásért – oktatás a tudományert. Absztratok = Veda pre vzdelanie – vzdelanie pre vedu – abstrakty = Science for education – education for science. Abstracts : nemzetközi konferencia az 50 éves nyitrai magyar pedagógusképzés tiszteletére = medzinárodná konferencia na počesť 50-ročného vzdelávania maďarských pedagógov v Nitre = international conference in honour of 50 years of the Hungarian teacher training in Nitra. Nitra : UKF, 2010. 98 o. ISBN 978-80-8094-687-6.

A tanulmánykötet a Tudomány az oktatásért – Oktatás a tudományért konferencia előadásainak anyagát tartalmazza, ami az 50 éves a magyar pedagógusképzés Nyitrán szlogent viseli

r201002

Partitúra, 2010, 5. évfolyam, 1. szám. 152 o. ISSN 1336-7307.

A Partitúra, Irodalomtudományi folyóirat első számában (2010) megjelent tanulmányok a magyar kisebbségi irodalom önreflexióját jelenítik meg (J. Keserű, Zs. Bárczi, A. Mizser, Z. Németh). A további írások interpretatív jellegükkel magyar, illetve világirodalmi művekre fókuszálnak.

 r201003

Dobsonyová, Alžbeta, Šenkár, Patrik (szerk.): Tradícia a súčasnosť v maďarskej národnostnej literatúre na Slovensku = Hagyomány és jelen a szlovákiai magyar irodalomban. Nitra: UKF, 2010. 146 o. ISBN 978-80-8094-717-0.

A konferenciakötetet a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem KETK Areális Kultúrák Tanszéke adta ki. A szerzők (P. Andruška, F. Alabán, I. Bába, Ž. Bárcziová, T. Csiffáry, A. Dobsonyová, L. Grendel, Z. Lakner, K. Lendvorsky, A. Mizser, I. Nagyová, Z. Németh, T. E. Péetryová, M. Poorová, P. Šenkár, A. Takács, Z. Vargová) a magyar nemzetiségi irodalommal foglakoznak, pontosabban a szlovákiai magyar nemzetiségi irodalom hagyományaira hívják fel a figyelmet, behelyezik Közép-Európa kontextusába.

 r201004

Andruška, Peter (szerk.): Kultúra a súčasnosť 8. Nitra: UKF, 2010. 182 o. ISBN 978-80-8094-703-3.

A kultúra és jelenkor 8. kiadványában megtalálható Žilka Tibor tanulmánya Fábry Zoltán nyelvi stílusáról, Bakula B. az 1989 utáni lengyel kinematográfiára hívja fel a figyelmet, Tučná E. és Vitéziová E. Štefenko A. irodalmi munkásságát elemzik, Šekár P. J. I. Bajza műveiben vizsgálja a földrajzi nevek használatát. A kötet további írásai Grendel Lajos közép-európaiságát és a szlovák-lengyel kapcsolatokat elemzik a romantika korában. Andruška Peter J. Kráľ műveit emeli ki, Janiec-Nyitrai A. Karel Čapek útleíró munkásságáról tájékoztat, Horváth B. tanulmánya József Attila pszichoanalízisével foglalkozik írásain belül. Németh Zoltán Weöres Sándor műveinek eredetét és összefüggéseit elemzi, Anruška Peter a szlovákiai magyar irodalmat értékeli, Ivo Pospíšil a szlaviszta Štepánek irodalmi alkotásait mutatja be. A recenziók közt irodalmokritikai írások olvashatók (E. Vitézovej, A. Zelenkovej, D. Bínu stb.).

 r201005

Andruška, Peter: Maďarská literatúra na Slovensku. Nitra: UKF, 2010. 172 o. ISBN 978-80-8094-702-6.

Andruška Peter monográfiája a szlovákiai magyar irodalomról tesz tanúságot, értékeli a szlovák környezethez, illetve az irodalomnak a befogadóhoz való viszonyát.

 r201006

Partitúra, 2010, 5. évfolyam, 2. szám. 152 o. ISSN 1336-7307.

A Partitúra, Irodalomtudományi folyóirat második száma (2010) a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem KETK és a Sambucus Irodalomtudományi Intézet közös kiadványa. A kötet irodalomtörténeti adalékokat és magyar, valamit világirodalmi művek elemzését tartalmazza A szerzők: V. Rácz, Z. Varga, L. Tóth, Z. Csehy, A. Polgár, A. N. Tóth, A. Mizser, Ž. Bárcziová, E. Dömötör.

 r201007

Andruška, Peter (szerk.): Kultúra a súčasnosť 9: inakosť a menšina v kultúrnom kontexte. Nitra : UKF, 2010. 198 o. ISBN 978-80-8094-782-8.

A kultúra és jelenkor 9. kiadványa azon tanulmányokat tartalmazza, melyek elhangzottak a Másság és kisebbség a kultúra kontextusában című szakmai szemináriumon. Itt jelenik meg Dabert A. dolgozata a mai Lengyel kinematigráfiáról, Janiec-Nyitrai A. tanulmánya a Lengyel történészek Közép-Európa elképzeléséről. Wlachovsky K. a Felső-magyarországi építészet elterjedéséről és fejlődéséről ír, Žemberová V. (S. H. Vajanskému, M. Kukučínovi a L. Ballekovi), K. Körtvélyesi a szlovákiai magyar kisebbségeket elemzi, Šenkár Patrik Fábry Zoltán költészetével foglalkozik, Andruška P. romániai szlovák költő munkásságát méltatja. A recenziók közt jelenik meg Andruška P. könyvéről írt kritika, értékelés Šenkár Patrik módszertani publikációjáról, vélemény Babjaková M. disszertációjáról, Noémi V. prózájának értékelése, és Janiec-Nyitrai A. glosszája a bohemista kongresszusról.

 r201008

Pšenáková, Ildikó: Kapitoly z mediálnej výchovy. Nitra: UKF, 2010. 92 o. ISBN 978-80-8094-792-7.

A publikáció tartalmi összetevőit illetően a mindennapi életben betöltött média szerepére összpontosít, rámutat a mediális kompetencia fejlesztésének problémáira is.

r201009

Partitúra, 2010, 5. évfolyam, 3. szám. 142 o. ISSN 1336-7307.

A Partitúra, Irodalomtudományi folyóirat harmadik száma (2010) irodalomtörténészek interpretációit tartalmazza (T. Bonus, Z. Csehy, Cs. Molnár, B. Nyilasy, E. Ondrejčák, A. Polgár, A. N.Tóth stb.), akik a műfordítások terén is jeles képviselők.

 r201010

Polgár, Anikó: Ovidius redivivus: kapitoly z dejín maďarského umeleckého prekladu. Bratislava : Kalligram, 2010. 240 o. ISBN 978-80-8101-380-5.

A monográfia szerzője az antik irodalmon belül mutat rá a római költészetre, amit fordításokkal is alátámaszt. A publikáció első része a magyar fordítások történetét tárgyalja, a másik rész Ovidius műveinek régi magyar irodalmi fordításaival foglalkozik.

 r201011

 Baráth, Ladislav – Viczayová, Ildikó (szerk.): Tudomány az oktatásért – oktatás a tudományért / Veda pre vzdelanie – vzdelanie pre vedu / Science for Education – Education for Science : Neveléstudományi szekció. Nitra: UKF, 2010. 244 o. ISBN 978-80-8094-797-2.

A kötet a legújabb neveléstudományi téziseket tartalmazza. 27 tanulmányon belül feltérképezi a az oktatási módszerek hatékonyságát, különféle problematikákat tárgyal. Megtalálható benne az oktatás reformjának gondolata (P. Bertalan, S. Fekete), értékelésre kerülnek tankönyvek (J. T. Kanovitz), a tanár kompetenciája (A. Sándor), a pozitív tanár-szülő kapcsolata (Kathyné Mogyorósy Anita), a kisgyermek fejlődésében szerepet játszó nevelési módszerek (Györgyiné Koncz Judit), nem hiányzik a nemzetiségi nevelés témaköre sem (Olasz Lajos), magyarországi felsőoktatás jeles képviselői (Simig László), a olvasás készségének felmérése európai országokban (Szabó Ildikó). A kötetben továbbá megtalálhatók empirikus alapokon nyugvó kutatások is (Viczay Ildikó – Janka Kanásová, Tóth Zsuzsanna).

r201012

Janiec Nyitrai, Agnieszka – Šenkár, Patrik (szerk.): Veda pre vzdelanie – Vzdelanie pre vedu. Minoritné kultúry, kultúra minorít = Tudomány az oktatásért – oktatás a tudományért : medzinárodná konferencia Veda pre vzdelanie – vzdelanie pre vedu na počesť 50-ročného vzdelávania maďarských pedagógov v Nitre. Nitra: UKF, 2010. 176 o. ISBN 978-80-8094-801-6.

Ahogy a tanulmánykötet címe is mutatja, olyan írásokat tartalmaz, ahol a közép-európai kisebbségi kultúra kap szerepet (szlovák – P. Andruška, P. Šenkár, magyar – M. Hrbáček, roma – I. Nagyová, lengyel – A. Janiec-Nyitrai). A többi írás: kultúrák közti vizsgálatok, elemzések (M. Zelenka), szlavisztikaoktatás (I. Pospíšil), nemzeti és kulturális identitás megőrzése (B. Bakula, Z. Vargová), kétnyelvűség (T. Tuska), vizualitás (E. Lehoťáková), kultúrák közti kommunikáció (V. Daová), elmélet és gyakorlat az egyetemi képzésben ( S. Kopčáková).

r201013

Bauko, Ján (szerk.): Bilingvizmus a preklad = Bilingvizmus es fordítás. Nitra: UKF, 2010. 144 o. ISBN 978-80-8094-799-6.

A kötet nyelvészeti tanulmányokat tartalmaz, mégpedig Arany A. László születésének 100. évfordulója alkalmából. Sándor Anna bevezető írásában Arany A. László hagyatékát elemzi, a középpontban Tolcsvai Nagy Gábor tanulmánya elemzi a kétnyelvűség és fordítás terminusokat, Hegendűs A. a fordítás problematikájával és a nyelvi variánsokkal foglalkozik, Bauko János és Török T. földrajzi nevek fordítását vizsgálják. Hoboth K. és Presinszky K. szakterminológiára fókuszál Presinszky K. emellett műfordítások lexikai oldalát vizsgálja, Szabómihály G. a magyarra fordított tankönyveket értékeli. Misad Katalin tanulmányában a hivatali érintkezés nyelvi aspektusát vizsgálja magyar-szlovák kétnyelvűség tükrében, összehasonlító vizsgálattal elemzi a magyarországi ekvivalenseket. Menyhárt József írása a 1920-2009 közti Szlovákia nyelvpolitikáját mutatja be, Györgyi V. pedig vezetéknevek eredete után kutat.

r201014

Kozmács, István – Vančová, Ildikó (szerk.): Közös jövőnk a nyelv I. Nyelvtudomány és pedagógia: A nyitrai magyar pedagógusképzés 50 éves évfordulója tiszteletére tartott nemzetközi konferencia előadásai. Nitra: UKF, 2010. 234 o. ISBN 978-80-8094-800-9.

A tanulmánykötet a Közös jövők a nyelv I. címet viseli, mely a nyelvi identitás megőrzésére fókuszál, rámutat a nyelvre mint a kulúra megőrzésének egyik lehetséges eszközére és az identitás megerősítésére. Nagy figyelmet szentel a kisebbségi nyelv támogatására, rámutat az oktatásban betöltött szerepére. Ezek a tanulmányok modern nyelvészeti – szociolingvisztikai, onomasztikai, dialektológiai – elméletekre épülnek.

 r201015

Baráth, Ladislav – Viczayová, Ildikó (szerk.): Tudomány az oktatásért – oktatás a tudományért. Természettudományi és idegennyelvi szekció: Veda pre vzdelanie – vzdelanie pre vedu. Prírodovedecká a cudzojazyčná sekcia. Nitra: UKF, 2010. 184 o. ISBN 978-80-8094-804-7.

A kötetbe sorolt tanulmínyok előadások formájában elhangzottak a Tudomány az oktatásért – Oktatás a tudományért (2011. október 20-21.) című konferencián. A publikáció első részében az írások a logiai gondolkodás a dedukciós módszerekről szólnak matematikai műveleteken, ahol a célközönség a gyerekek. (Attila Komzsík – Béla László, Zuzana Nagyová-Lehocká, Vármonostory Endre), továbbá a valószínűség-számítás elmélete (Szalay István), az elektronikus média bevonása az oktatásba a számítástechnikai eszközök igénybevételével (Ildikó Pšenáková), vagy a JOOMLA információs rendszer (Tibor Szabó). Mindenképp fontos tanulmányok közé tartoznak, melyek a munkaköri stresszt elemzik (Vatai Sándor – Balla István). Mindegyik esettanulmány a gyakorlatiasságra fókuszál, az elméletek felhasználhatóságának kérdésére az innovatív előrehaladás során. Az idegen nyelvi szekció különböző témákat tárgyal: multikulturalizmus az idegen nyelvek oktatásában (Bencéné Fekete Andrea), összehasonlító biológiai vizsgálatok (Ladislav Szekeres – Štefan Balla), összehasonlító vizsgálatok a testnevelésben (Mária Kalinková – Vladimír Šutka), kémiai laboratóriumi gyakorlatok pontossága (Feszterová Melánia), tanulászavarral küszködő diákok (Bolla Veronika) stb.

 r201016

Bárcziová, Žofia – Tóth, Anikó (szerk.): „Irásnak Mestersége“: A nyitrai magyar pedagógusképzés 50 éves évfordulója tiszteletére tartott nemzetközi konferencia előadásai. Nitra: UKF, 2010. 184 o. ISBN 978-80-8094-798-9.

Ahogy a kötet címe is jelzi „Írásnak mestersége“ a tanulmányok irodalomtudományi és irodalomtörténeti dolgozatok, a költészet recepciós elemzését tárgyalják irodalmi műveken belül.

 r201017

Tolcsvai Gábor Nagy: Kognitív szémantika. Nitra: UKF, 2010. 140 o. ISBN 978-80-8094-785-9.

A monográfia a kognitív szemantika szerepét vizsgálja modern nyelvészeti megközelítéssel. Utal a szemantika és a grammatika kapcsolatára.

 r201018

Kozmács, István – Vančová, Ildikó (szerk.): Közös jövőnk a nyelv II. Nyelvtudomány és pedagógia : A nyitrai magyar pedagógusképzés 50 éves évfordulója tiszteletére tartott nemzetközi konferencia előadásai. Nitra: UKF, 2010. 236 o. ISBN 978-80-8094-806-1.

A tanulmánykötet a Közös jövők a nyelv II. címet viseli, mely a nyelvi identitás megőrzésére fókuszál, rámutat a nyelvre mint a kultúra megőrzésének egyik lehetséges eszközére és az identitás megerősítésére. Nagy figyelmet szentel a kisebbségi nyelv támogatására, rámutat az oktatásban betöltött szerepére. Ezek a tanulmányok modern nyelvészeti – szociolingvisztikai, onomasztikai, dialektológiai – elméletekre épülnek.

r201019

Bárcziová, Žofia – Račeková, Katarína (szerk.): Piaristická a neotomistická tradícia II. = Piarista és neotomista hagyomány II. : zborník z vedeckej konferencie. Nitra 13.10.2010. Nitra: UKF, 2010. 149 o. ISBN 978-80-8094-787-3.

A tanulmánykötet a piarista és a neotomista hagyomány filozófiai és kultúrtörténeti elemzését közli, ami egy korábbi kötet folytatása. Az adott tematikát filozófiai szemszögből vizsgálja (O. Mészáros), a piarista tanár L. Bielik munkásságát mutatja be (Mészáros), Vörösmarty Mihály irodalmi munkásságát elemzik (Ž. Bárcziová), a kötetben megjelennek továbbá természettudományi írások (Š. Balla), piarista papok és oktatók életútjának történetei (Z. Mátéová), Dugonics A. tudományos munkásságára fókuszálnak (A. Polgár), Gissera Gyula működését mutatják be. Sándor Anna kutatásának középpontjában a magyar nyelv és irodalom oktatása áll a piarista gimnáziumban, Nyitrán a 19. és a 20. század fordulóján, az oktatási intézmény felekezetek felé való nyitottságára mutat rá K. Račeková.

r201020

Czafrangó, Sylvia (szerk.): Katalóg prác bývalých študentov Univerzity Konštantína Filozofa na počesť 50-ročného vzdelávania maďarských pedagógov v Nitre. Nitra: FSŠ UKF. 28 o. ISBN 978-80-8094-749-1Czafrangó, Sylvia (ed.): Katalóg prác bývalých študentov Univerzity Konštantína Filozofa na počesť 50-ročného vzdelávania maďarských pedagógov v Nitre. Nitra: FSŠ UKF. 28 s. ISBN 978-80-8094-749-1.

A publikáció Czafrangó Sylvia Kaplán Anna, Fekete Zoltán, Svitek Juraj, Kocsis Ernő, Sidó Zoltán és Szilva Jozef munkásságát mutatja be rövid életrajzi momentumokkal tarkítva. A DVD a képzőművészek munkáit is tartalmazza illusztrációk formájában.

r201021

Czafrangó Sylvia: maliarka. Nitra: FSŠ UKF, 2010. 46 o. ISBN 978-80-8094-845-0.

A publikáció katalógusként szolgál, mégpedig Czafrangó Sylvia művésznő alkotásit mutatja be. Fókuszál a képzőművész alkotásainak technikájára, valamint az esetleges szimbólumokra. A publikáció a komáromi származású művésznő életútját is bemutatja.

r201022

Czafrangó Sylvia: maliarka. Nitra: FSŠ UKF, 2010. 25 o. ISBN 978-80-8094-846-7.

A DVD hasonlóképpen, mint a nyomtatott publikáció összefoglalja Czafrangó Sylvia művészeti munkásságát, kiemeli a világról alkotott absztrakt elképzeléseit. Az alkotásai többértelműséggel tűnnek ki, a négy lételem: víz, tűz, föld, levegő minden alkotásán jelen van valamilyen formában.

r201023

Czafrangó, Sylvia (szerk.): Výstava zo študentských prác Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre DVD. Nitra: FSŠ UKF. 28 o. ISBN 978-80-8094-749-1.

A DVD a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem KETK diákjainak alkotásait tartalmazza (festmények, grafikák). A kiállítás az 50 éves a magyar pedagógusképzés Nyitrán rendezvény alkalmából szerveződött.

r201024

Andruška, Peter: Súčasní slovenskí spisovatelia z Vojvodiny : vybrané kapitoly. Nitra: UKF, 2010. 152 o. ISBN 978-80-8094-616-6.

A publikáció a következő olyan írások monografikus összefoglalója, melyben a szerző a határon túli (szerbiai) szlovák irodalommal foglalkozik. A dolgozat szerző és műveik elemzését tartalmazza, valamint rámutat a határon túli szlovák irodalom sajátosságára, bemutatja a Nový život nevű folyóiratot.

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuális séta

foto icon