Kiadói tevékenység 2011

r111

Hrbáček, Magdaléna (szerk.): A magyar kultúra hagyománya és perspektívái Közép-Európában = Tradícia a perspektívy maďarskej kultúry v strednej Európe. Nitra: UKF, 2011. 130 o. ISBN 978-80-8094-784-2.


A tanulmánykötet egy konferencia előadásainak a szövegét tartalmazza, amit a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem KETK Areális Kultúrák Tanszéke szervezett 2008. június 17. – 18. között. A szerzők a magyar kultúra hagyományával és perspektívájával foglalkoznak Közép-Európa viszonylatában.

r112

Andruška, Peter (szerk.): Kultúra a súčasnosť 10. Nitra: UKF, 2011. 195 o. ISBN 978-80-8094-932-7.


A kötet szerzői a humán tudományok – irodalom, nyelvészet, kultúrtörténet – egyes területének problémakörével foglalkoznak (pl. Žilka T.: A jelenkori irodalom poétikája, Žemberová V.: A szerző stratégiája a modern szlovák irodalomban, Andruška P.: Irodalmi kontextusok és a kisebbségi irodalmak Alabán Ferenc irodalmi munkásságában, Wlachoský K.: Palócország és a Palócok Mikszáth fikciójában és a valóságban stb.) melyet a a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem KETK Areális Kultúrák Tanszéke adott ki.

r113

Janiec Nyitrai, Agnieszka: Svět mezi řádky : kapitoly o cestopisech Karla Čapka. Nitra: UKF, 2011. 228 o. ISBN 978-80-8094-788-0.


A monográfia nem csupán Karel Čapek útleíró prózájának elemzésével foglalkozik − a hagyományos elméletek kibővítése −, hanem tárgyalja az útleírás mint műfaj irodalomelméleti jelentőségét is.

r114

Zelenka, Miloš – Vargová, Zuzana (szerk.): Literárny romantizmus. Nitra : UKF, 2011. 170 o. ISBN 978-80-8094-425-4.


A kötetbe foglalt tanulmányok az irodalmi romantika fenoménjával foglalkoznak, annak közép-európai, illetve szláv és nemszláv vonatkozásaival. Ezen kívül áttekintést nyújtanak a szlovák irodalomtudományi kutatásokról a 20. és a 21. század fordulóján.

r115

Šenkár, Patrik: Slovenská poézia, próza a dráma po roku 1989: alebo 89 autorov po roku 1989. Nitra : UKF, 2011. 176 o. ISBN 978-80-8094-898-6.


A publikáció áttekintést nyújt szlovák szerzők (költők, próza- és drámaírók) munkásságáról az 1989 utáni Szlovákiában. A szerzők művei mellett a fejezetek az 1989 utáni társadalmi-politikai helyzet szlovákiai vonatkozásaival és ezt követő változások lecsapódásaival − a költészet, prózairodalom és a dráma terén – vannak bővítve.

r116

Viczayová, Ildikó: Úroveň vybraných koordinačných schopností 9-10 ročných detí v závislosti od rozsahu a obsahu plaveckej pohybovej aktivity. Nitra: UKF, 2011. 84 o. ISBN 978-80-8094-796-5.


A publikáció az alapkoordinációs képességek fejlesztésével foglalkozik az úszásoktatáson belül az iskolai testnevelés óra lehetőségeihez mérten. A problematikával foglalkozó szakirodalom alapos elemzése mellett a könyv érdemi részét képezi a kutatáshoz gyűjtött empirikus adatok feldolgozása és kiértékelése.

r117

Baráth, Ladislav: Začiatky činnosti maďarských telovýchovných a športových spolkov v medzivojnovom Československu. Nitra: UKF, 2011. 111 o. ISBN 978-80-8094-934-1.


A publikáció interdiszciplináris jellegéből kifolyólag bemutatja a testnevelés kezdeteit és a sportszövetségek kialakulását a magyar kisebbségen belül a két háború közti Csehszlovákiában.

r118

Benyovszky, Kristián (szerk.): Fordítás és kétnyelvűség az irodalomban. Nitra: UKF, 2010. 132 o. ISBN 978-80-8094-786-6.


Fordítás és kétnyelvűség az irodalomban című tanulmánykötetben a szerzők (E. Jeney, J. Görözdi , Edit V. Gilbert) a fordításelméletre fókuszálnak, valamint az irodalmi művek többnyelvűségével (A. N. Tóth) foglalkoznak. Az egyes tanulmányok interpretációs jellegűek, figyelmeztetnek a művek fordíthatóságára néhány választott irodalmi alkotások tükrében (K. Benyovszky, S. Kolmanová, Ž. Bárcziová, D. Végh, Z. Csehy, A. Polgár).

r119

Németh, Štefan (szerk.): Politika, etnopolitika a identita: zborník z vedeckej konferencie, Bratislava 18.9.2009. Nitra: UKF, 2011. 114 o. ISBN 978-80-8094-931-0.


Az egyes tanulmányok szerzői a társadalmi és politikai történések elméleti lecsapódását vizsgálják (F. Novosad: A fenomén határa), továbbá elemzik a fenomén kultúráját (F. Novosad: Kapcsolatban a kultúrák), interpretálják a nemzet, nemzetiség és nacionalizmus terminusokat (Z. Kántor: Nemzet és nemzetépítés: elméleti dilemmák, L. Öllös: Erkölcsi egyenlőség – nemzeti egyenlőség), nemzeti identitás kérdésével foglalkoznak (Z. Mészárosová-Lamplová: A szlovákiai magyarok nemzeti identitása) és a multikulturalizmus kérdéskörét is magyarázzák (T. Szentandrási: A multikulturalizmus és a pluralista demokrácia esélyei a nemzeti államban, H. Pataiová: A multikulturális nevelés hatása a tolerancia és a más kultúrákhoz való empátia kialakulásában).

 r1110

Juríková, Tünde a kol.: Chemické zloženie a biologické aspekty živíc so zameraním na jantár. Nitra: UKF, 2011. 336 o. ISBN 978-80-8094-933-4.


A kötet monotematikus jellegénél fogva a borostyánkő biológiai kialakulásával és létrejöttével foglalkozik, magyarázza annak botanikai eredetét. Elemzi a borostyánkő biológiai-kémiai sajátosságát, rámutat a kőzet jelenlegi és a múltban kialakult elméleti megközelítésére. A publikáció bemutatja a kémiai elemzések során szerzett legújabb eljárásokat.

 r1111

 Vargová, Zuzana: Židovský fenomén v stredoeurópskych súvislostiach. Nitra: UKF, 2011. 108 o. ISBN 978-80-8094-964-8.


A publikáció a zsidó problematikával foglalkozik Közép-Európa térségén belül. A monográfia első, módszertani része Közép-Európa egyes felfogásait tárgyalja. A második, irodalomtörténeti rész válogatott cseh, szlovák, lengyel és magyar irodalmi szövegek elemzését tárgyalja a holokauszt tematikán belül.

 r1112

 Pšenáková, Ildikó – Hegedüs, Orsolya (szerk.): Veda pre vzdelanie – vzdelanie pre vedu = Tudomány az oktatásért – oktatás a tudományért = Science for education – Education for science. Nitra: UKF, 2011. 335 o. ISBN 978-80-8094-973-0.


A tanulmánykötet a Tudomány az oktatásért – Oktatás a tudományért elnevezésű konferencia (2011. október 20.-21.) előadásainak szövegét tartalmazza. Rámutat az oktatás terén felhasználható innovációs módszerekre, valamint ismerteti az irodalmi, nyelvészeti, társadalom- és természettudományi kutatások jelenlegi helyzetét.

 r1113

 Mészáros, Ondrej (szerk.): Veda pre vzdelanie – vzdelanie pre vedu II. = Tudomány az oktatásért – oktatás a tudományért = Science for education – Education for science. Nitra: UKF, 2011. 122 o. ISBN 978-80-8094-974-7.


A tanulmánykötet központi problematikája a nemi identitás kutatása. Ez a kutatás interpretációk során valósul meg, mégpedig konkrét irodalmi műveken. Az identitás elemzése az irodalomtudomány, nyelvészet, történelem, szociológia és az alkalmazott filozófia aspektusából válik aktuálissá.

 r1114

 Tolcsvai Gábor Nagy: Kognitív szémantika [recenzenti: József Pethő, Szilárd Tátrai]. 2. kiadás. Nitra : UKF, 2011. 150 o. ISBN 978-80-8094-965-5.


A monográfia rámutat a mai nyelvészeti kutatások elméleti jelentőségére, elemzi a jelentés működését egy adott kontextuson belül.

r1115

Partitúra, 2011, 6. évfolyam, 1. szám. 136 o. ISSN 1336-7307.


A Partitúra első száma (2011) irodalomtudományi írásokat közöl, elemzi az irodalmi műfajok kérdéskörét (B. Nyilasy), Közép-Kelet-Európa irodalmát (V. Voigt), foglakozik szemiotikai kérdésekkel (K. Benyovszky), és a mai magyar irodalom szövegelemzési problémáival is (E. Toldi, Magor H. Molnár, J. Pieldner).

r1116

Partitúra, 2011, 6. évfolyam, 2. szám. 136 o. ISSN 1336-7307.


A Partitúra, Irodalomtudományi folyóirat második száma öt tanulmányt tartalmaz. Válogatott magyar szerzők műveivel és azok szövegkörnyezetével foglalkozik, rámutat a szövegek közti és a szövegen kívüli összefüggésekre.

r1117

László, Béla – Žitný, Rastislav – Šedivý, Ondrej – Vrábel, Peter – Vrábelová, Marta – Pavlovičová, Gabriela – Švecová, Valéria – Záhorská, Júlia – Nagyová Lehocká, Zuzana – Rybanský, Ľubomír – Uhrinová, Eva: Matematika: metodická príručka pre učiteľov 5. ročníka. Nitra: UKF, 2011. 83 o. ISBN 978-80-8094-972-3.


A kötet újabb, az iskolai oktatáshoz felhasználható módszertani anyagokat tartalmaz, fókuszál a „písai” feladatok problémáira, melyeket az iskolai tanmenetek is elismernek.

r1118

Žilka, Tibor: Vademecum poetiky. 2., bővített kiadás. Nitra: UKF, 2011. 426 o. ISBN 978-80-8094-963-1.


Irodalomtudományi szótár, amely megkönnyíti az irodalomtudomány terminológiájának pontosabb megismerését szlovák irodalmi művekből vett példák segítségével, főleg az 1989 utáni irodalmi alkotásokból. A szótár második kiadása figyelembe veszi a jelenlegi irodalomtudományi és stilisztikai kutatások eredményét, tartalmazza az újabb irodalomtudományi kifejezések repertoárját.

JUGYIK

A Juhász Gyula Ifjúsági Klub a Nyit­rai Konstantin Filozófus Egyetem és a Nyitrai Szlovák Mező­gazda­sági Egyetem magyar hall­gatóinak klubja, mely nemcsak a Diák­hálózat egyik tagszerve­zete, hanem egy olyan közösség is, amely progra­mok színes tárházával bepillantást kínál az egyetemi élet szépségeibe.

Jugyik 2022

 

Videók:

 

A KFE az Erasmus+ projekt megoldói között

Changing our story

Kétnyelvűség oktatási kutatócsoport

A KFE KeTK által kiadott, lektorált tudományos folyóiratok

APPV Projektek

Erasmus+ Projekt

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuális séta

foto icon