Kiadói tevékenység 2009

r200901

Bauko, János: Ragadványnév-vizsgálatok kétnyelvű környezetben: (Négy szlovákiai magyar település ragadványnévrendszere). Nitra: UKF, 2009. 228 o. ISBN 978-80-8094-505-3.

Bauko János monográfiájában a ragadványnevek sajátosságát jellemzi és elemzi nyelvhasználati szemszögből kétnyelvű környezetben. Pontosabban Búcs, Hetény, Izsa és Dunamocs községekben, melyek a komáromi járásban találhatók. A dolgozat részei az antropoonomasztika és szocioonomasztika elméleti tézisei, a ragadványnevek szemantikai és alaktani elemzései, a ragadványnevek szerepe a személynevek közt.

r200902

Pšenáková, Ildikó – Mező, Ferenc – Viczayová, Ildikó (szerk.): Teória a prax II = Képzés és gyakorlat II : Nitra 18.4.2008. Nitra: UKF, 2009. 208 o. ISBN 978-80-8094-512-1.

A képzés folyamatos megfigyelése alapján és a piac diktálta elvárásoknak megfelelően jelent meg a Képzés és gyakorlat II. című tanulmánykötet, mely a tanárok pedagógiai munkája közti együttműködésre hívja fel a figyelmet. Ezáltal javulhatnak a tanulók eredményei az olvasás, matematikai és természettudományi készségek terén is.

r200903

Kozmács, István: Finnugor és nem finnugor: írások és tanulmányok = Ugrofínske a neugrofínske príspevky a štúdia. Nitra: UKF, 2009. 163 o. ISBN 978-80-8094-515-2.

A monografikus igénnyel írt dolgozat a szerző eddigi munkásságáról tanúskodik. Esettanulmányokat tartalmaz, melyek a finnugor folklór műfajával foglalkoznak. A történeti áttekintés mellett a szerző rámutat a mai udmurt nyelv rendszerére, annak nyelvtani sajátosságára, valamint vizsgálja az udmurt nyelv helyét a finnugor nyelvek között.

r200904

Vargová, Zuzana: Kapitoly zo slovenských kultúrnych kontaktov v prvej polovici 19. storočia. Nitra: UKF, 2009. 160 o. ISBN 978-80-8094-493-3.

A publikáció a szlovák kulturális kapcsolatokat elemzi a 19. század első felében, rámutat a szlovák és más kultúrák közti viszonyokra. Az elemzések a kultúra termékeit és irodalmi alkotásokat tartalmaznak.

r200905

Andruška, Peter: Súčasní slovenskí spisovatelia z Rumunska : venujem pamiatke Adama Suchanského a Ondreja Štefanku. Nitra: UKF, 2009. 136 o. ISBN 978-80-8094-483-4.

Andruška Peter monográfiája romániai szlovákok kiadói és lapterjesztői tevékenységét vizsgálja, rámutatva az intézményesíthetőség létjogosultságára, szükségszerűségére a kultúra és az irodalom terén. A szerző figyelmeztet Ivan Krasko Kulturális és Tudományos Társaságára a szlovák kultúra terjesztésében Románia területén. A dolgozat a romániai szlovákok irodalmi és fordítói munkájáról is beszámol.

r200906

Andruška, Peter (szerk.): Kultúra a súčasnosť 7. Nitra: UKF, 2009. 206 o. ISBN 978-80-8094-484-1.

A Konstantin Filozófus Egyetem KETK Areális Kultúrák Tanszéke által kiadott tanulmánykötet két monotematikus részt tartalmaz a könyvkultúra témakörében (P. Andruška, V. Žemberová, M. Antošová, M. Poorová, M. Žilková, M. Pokorný, R. Šebo stb.), valamint Fábry Zoltán személyiségének szerepe a szlovák-magyar kontextusban (T. Žilka, F. Alabán, M. Hrbáček, P. Šenkár stb..). A bevezető írások irodalomtörténetet érintenek (V. Žemberová), foglalkoznak kompartisztikával (M. Zelenka), etnogenezis és a szlovákok bemutatásával az egyes történelmi időszakokban (M. Majtán), a kultúra és a művészet támogatásáról, terjesztéséről (A. Ivanková) szólnak.

r200907

Partitúra, 2009, 4. évfolyam, 1. szám. 144 o. ISSN 1336-7307.

A Partitúra, Irodalmi folyóirat első számában (2009) a szerzők újabb módszereket alkalmaznak a világirodalmi művek interpretálására.

r200908

Matejovičová, Barbora – Balla, Štefan – Nagyová, Soňa. Somatický rast a vývin v období puberty a adolescencie. Nitra: UKF, 2008. 160 o. ISBN 978-80-8094-405-6.

A monográfia az ember fejlődéstörténetének szomatikus mutatóira összpontosít. A kiadvány ezáltal a szlovákiai írások fontos részévé vált, vizsgálja a puberta és a felnőtté válás korszakát.

r200910

Menyhárt, József – Presinszky, Károly – Sándorová, Anna (ed.): Szlovákiai magyar nyelvjárások. Nitra: UKF, 2009. 220 o. ISBN 978-80-8094-575-6.

A publikáció a szlovákiai magyar nyelvjárások feltérképezésére összpontosít. Alapos leírásokkal, megfelelő korpuszanyaggal bemutatja nem csupán az alapozó terminológiát, hanem a mai Szlovákia területén található nyelvjárások egészét. A szerzők törekedtek arra, hogy az egyes nyelvjárások földrajzi leírása mellett a dialektusok hangtani, alaktani, szófajtani, mondattani és lexikai elemeit is bemutassák.

r200911

Menyhárt, József – Presinszky, Károly (szerk.): Preklad – dvojjazyčnosť = Fordítás – kétnyelvűség.  Nitra : UKF, 2009. 112 o. ISBN 978-80-8094-620-3.

A kötet szerzői a fordítás elméleti aspektusát értékelik, rámutatnak a fordítási módszerek jelentőségére. A dolgozat tárgyalja az eredeti és a fordítás közti különbségeket, elmozdulásokat is.

r200912

Partitúra, 2009, 4. évfolyam, 2. szám. 160 o. ISSN 1336-7307.

A Partitúra, Irodalomtudományi folyóirat második számában a szerzők esettanulmányaikban az identitás és a vizualitás témakörében alkotnak.

r200913

Bárcziová, Žofia – Račeková, Katarína (szerk.): Piaristická a neotomistická tradícia = Piarista és neotomista hagyomány . Nitra: UKF, 2009. 111 o. ISBN 978-80-8094-645-6.

A kötet a piarista és neotomista hagyományok kutatását mutatja be nyelvészeti (A. Sándorová), irodalomtudományi (Ž. Bárcziová, A. Polgár) és filozófiai kontextusban (O. Mészáros). Elemzi a piarista rend működését, tudományos és pedagógiai munkásságát, valamint a piarista iskolák működését (L. Baráth, K. Račeková).

r200914

Tóth, Anikó (szerk.): Irodalom és fordítás. Nitra: UKF, 2009. 193 o. ISBN 978-80-8094-621-0.

A kötet tartalmilag a műalkotás különböző aspektusaira hívja fel a figyelmet: a fordítás típusai, recepciós hagyomány, szemantika, a fordítás helye a kultúrában, az eredeti szöveg és a fordítás viszonya – magyar nyelvből és nyelvbe.

JUGYIK

A Juhász Gyula Ifjúsági Klub a Nyit­rai Konstantin Filozófus Egyetem és a Nyitrai Szlovák Mező­gazda­sági Egyetem magyar hall­gatóinak klubja, mely nemcsak a Diák­hálózat egyik tagszerve­zete, hanem egy olyan közösség is, amely progra­mok színes tárházával bepillantást kínál az egyetemi élet szépségeibe.

Jugyik 2022

 

Videók:

 

A KFE az Erasmus+ projekt megoldói között

Changing our story

Kétnyelvűség oktatási kutatócsoport

A KFE KeTK által kiadott, lektorált tudományos folyóiratok

APPV Projektek

Erasmus+ Projekt

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuális séta

foto icon