Kiadói tevékenység 2013

201301  Nagy, Gábor – Szabó, Réka – Tóth, Katalin (eds.): Medzinárodná konferencia doktorandov = Nemzetközi doktorandusz konferencia. Abstrakty/ Annotációk/ Abstracts [[1 CD-ROM]]. Nitra : UKF, 2013. 30 s. ISBN 978–80–558–0235–0.

Jelen gyűjtemény a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-Európai Tanulmányok Karán 2013. február 13-án megrendezett I. Nemzetközi Doktorandusz Konferencia előadóinak teljes névsorát és értekezésük annotációját tartalmazza. Szerkesztésekor a következő szempontokat és alapelveket követtük: Az előadók névsorát szekciók szerint csoportosítottuk, és ábécérendben adtuk meg.

201302 Hegedűs, Orsolya – Szabó, Tibor – Vargová, Zuzana (eds.): Science for Education – Education for Science : 3rd International Conference, Nitra 26. – 27.04.2013. Book of Abstracts. Nitra: UKF, 2013. – 80 s. – ISBN 978-80-558-0292-3.

A kötet a Tudomány az Oktatásért – Oktatás a Tudományért c. nemzetközi konferencia 3. évfolyama előadásainak kivonatait tartalmazza, amelyek a következő témákra fókuszálnak: a kulturális értékek, valamint a kisebbségi oktatás jelentőségének és perspektíváinak megvilágítása a jelenlegi társadalmi változások kontextusában; innovációs módszerek implementációja, interkulturális kompetenciák aktualizációja és fejlesztése az oktatásban; a régiók sajátosságainak reflexiója mint az oktató-nevelő munka része; a közép-európai régió kulturális és irodalmi öröksége; Közép-Európa nyelvi helyzetének és nyelvpolitikájának specifikumai.

 201303  Presinszky, Károly – Vargová, Zuzana: Cesty k vede = Utak a tudományhoz : a tudományos diákköri konferencia dolgozatai. II. zväzok / II. kötet : zborník študentských vedeckých prác, Nitra 17. apríl 2013 [recenzent: Anna Sándorová, Štefan Balla, Alžbeta Dobsonyová ]. Nitra: UKF, 2013. 230 s. ISBN 978-80-558-0409-5.

Az Utak a tudományhoz II. (Cesty k vede II.) című tanulmánykötet a Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának tudományos diákköri konferenciáján, Nyitrán, 2013. április 17-én bemutatott 20 dolgozat rövidített változatait tartalmazza, az egyes szekcióknak megfelelően 5 fő fejezetbe sorolva. A Magyar nyelvtudományi szekció tanulmányai a szlovák–magyar kétnyelvűség, a magyar dialektológia, a fordítástudomány és a helyesírás kérdésköreit tárgyalják. A dolgozatok a szerzők önálló gyűjtéseiből származó nyelvi korpusz feldolgozásán alapszanak. A Magyar irodalomtudományi szekció szerzői az irodalmi művet az olvasók szemszögéből, illetőleg az alkotás műfaji besorolásának pozíciójából értékelik, miközben az adott mű kortárs és jelenkori recepcióját is összehasonlítják. A Pedagógiai szekció dolgozatai a szülők és az iskola együttműködését, az erdei iskola jelentőségét, valamint a személyiség-fejlesztő játékok jelentőségét taglalják. A Természettudományi szekcióban szereplő írások a Down-szindrómával, valamint a daganatos megbetegedések okaival foglalkoznak. Az Areális tanulmányok szekciója sokféle témát foglal magába. A tematikai sokszínűség közös nevezője a közép-európai irodalmi és kulturális örökség, valamint az idegenforgalom fejlesztésének szükségessége, mely nemcsak a gazdasági, hanem a kulturális élet fellendítéséhez is hozzájárulna régiónkban.

201304 Nagy, Gábor – Szabó, Réka – Tóth, Katalin (eds.): Jazyk a umenie = Nyelv és művészet : zborník prác 1. ročníka Medzinárodnej konferencie doktorandov = az I. Nemzetközi Doktorandusz Konferencia tanulmýnykötete, Nitra 13. október 2013. [recenzenti: Tibor Žilka, Anna Sándorová, Ondrej Mészáros]. Nitra: UKF, 2013. 280 s. ISBN 978-80-558-0465-1.A jelen kötet a doktoranduszok igényes tanulmányait tartalmazza. A huszonhat tanulmány három egység mentén került besorolásra: az elsőben a magyar nyelvtudomány tárgykörébe tartozó tanulmányok, a másodikban a magyar irodalomtudományhoz sorolható dolgozatok, a harmadikban pedig a nyelv–irodalom–film tematikájú tanulmányok kaptak helyet. Annak ellenére, hogy a konferencia széles spektrumának köszönhetően az előadások szerteágazónak tűnhetnek, egy közös pontban mégis találkoztak, hiszen mindegyik az identitás kulcsának tekinthető nyelvi és irodalmi kérdésekre reflektált.
201305 Andruška, Peter (ed.): Kultúra a súčasnosť 13 [recenzenti: Margit Erdélyi, Daniel Bína]. Nitra: UKF, 2013. 185 s. ISBN 978-80-558-0374-6.A Közép-európai Nyelvek és Kultúrák Intézete által kiadott új kötet a nyelvi kultúra (F. Alabán, L. Mandelíková, L. Vízkeleti), a szlovák – magyar irodalmi kapcsolatok (P. Šenkár, V. Trstianska), a gyermekirodalom (Ján Gallik), a műfordítás (P. Andruška, P. Számelová, R. Szabová) tárgykörét és más témákat (T. Žilka) jár körbe, beleszámítva a rendszeres recenziórovatot is (P. Šenkár, L. Vízkeleti, R. Szabová, P. Andruška, M. Hrbácsek).
201306 Balla, Štefan – Juríková, Tünde – Rop, Otakar – Mlček, Jiří: Hodnotenie konzumácie vybraných zdrojov antioxidantov rastlinného pôvodu školákov z Nitrianskeho kraja [recenzenti: . Šárka Nedomová, Mojmír Baroň]. Nitra: UKF, 2013. 185 s. ISBN 978-80-558-0374-6.
201307 Gallik, Ján – Rigó, Gyula – Kralina Hoboth, Katalin – Vargová, Zuzana (eds.): Science for education – education for science = Veda pre vzdelanie – vzdelanie pre vedu = Tudomány az oktatásért – oktatás a tudományért. I.volume/ I. zväzok / I. kötet [recenzenti: Zoltán Németh, Ondrej Mészáros]. Nitra: UKF, 2013. 366 s. ISBN ISBN 978-80-558-0536-8A Tudomány az oktatásért – oktatás a tudományért című konferenciakötet tanulmányai három szekcióra oszlanak: areális kultúra, irodalomtudomány, nyelvtudomány. Az areális tanulmányok szekciójának munkái történeti és kortárs szempontból kutatják az oktatást és a kulturális politikát, a közép-európai népek országaiban élő nemzeti kisebbségek identitását (nyelvét és kultúráját), a szláv tanulmányokhoz kapcsolódó konkrét tárgyak és szakok különleges tulajdonságait, illetve az etnológiát és zsidó problematikát feltérképező terepmunkát és vizsgálatokat. Az irodalomtudományi szekció műveinek szerzői az irodalmi szövegek kommunikációs relációinak a problematikájával, az irodalmi szövegek film és színházi adaptációs sajátosságaival, az utazási és populáris irodalom szakterületeivel, az 1989 utáni közép-európai irodalom összefüggéseivel, Ondrej Seberíni életrajzával, Jerzy Kosinsky Pomaľované vtáča című regényének a társadalmi gonosszal szembenálló emberségi és erkölcsi kérdéseivel foglalkoznak. A szlovák klasszicizmust (Ján Hollý) és a két világháború közti irodalmat (szlovák katolikus modernizmus) vizsgálják kortárs szerzők műveivel összefüggésben, melyek poétikailag, tematikailag és motívumaikban az adott költői csoportosuláshoz, ill. kortárs mesék szereplőinek realista világképéhez kapcsolódnak. Az utolsó, a nyelvtudományi szekció munkái a nemzetiségi iskolák államnyelvi oktatásával, a Szlovákiában használt szakközépiskolai magyar tankönyvek zavaró nyelvi jelenségeivel, a mondatok szórendi szemantikájával, kijelentő, felszólító és tagadó mondatok igekötőivel foglalkoznak.
201308 Bárcziová, Žofia – Vargová, Zuzana: Myseľ a telo. Test és lélek. Nitra: UKF, 2013. 156 s. ISBN 978-80-558-0464-4.

A Test és lélek című kiadvány a Közép-európai Tanulmányok Karával kapcsolatos emlékek és történetek gyűjteménye. A kötet szerzői egykori és jelenlegi kollégák és hallgatók, akik fennállásának 10. Évfordulója alkalmából az albumban található szövegekkel köszöntötték a kart. A kiadvány a műfajok és témák széles skáláját öleli fel. A szövegeket fényképek sorozata kíséri. A képsorozat vizuálisan beszéli el a kar át- és kiépülésének történetét. A fényképek és az emlékek – test és lélek – együttesen mutatják meg a kar materiális és szellemi rajzolatát.

201309

Žitný, Rastislav a kol.. Matematika. Zvyšovanie kľúčových matematických kompetencií žiakov 7. ročníka základných škôl [[1 CD-ROM]] : zbierka problémových situácií bežného života. – Nitra : UKF, 2013. – 84 s. – ISBN 978-80-558-0248-0.A Matematika 7 – kulcsfontosságú matematikai kompetenciák növelése az általános iskolák 7. osztályos diákjai körében

A publikáció egy feladatgyűjtemény, amely egyben módszertani kézikönyv is. Célja a diákok matematikai készségeinek növelése a matematika oktatásán keresztül. 59 megoldott matematikai feladatot tartalmaz. Ebből 15 feladat a számok, változók, számokkal való műveletek témaköréből való. 10 feladat a függvények, táblázatok, diagramok, 13 feladat a geometria és mérések, 13 feladat a kombinatorika, valószinűségszámítás, statisztika, 8 pedig a logika és bizonyítások tárgyába tartozik. A feladatokat a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem matematikatanárai állították össze, akik gyakorlatiasan közelítenek a fenti feladatok megoldásához a PISA-tanulmányoknak megfelelően. A kötet kiadását a KEGA 015 UKF-4/2012 sz. pályázat keretén belül a Szlovák Köztársaság Oktatásügyi Minisztériuma támogatta.

 201310 Bauko János – Benyovszky Krisztián: Tulajdonnevek a fordítás és a kétnyelvűség kontextusában. Nitra : UKF, 2013. 184 s. ISBN 978-80-558-0473-6.

A kiadvány kutatási témája a tulajdonnevek használata a fordítás és a kétnyelvűség kontextusában. A szerzők vizsgálták a magyar–szlovák kétnyelvű környezet hatását a hivatalos és nem hivatalos tulajdonnevek használatára, a nevek szerepét a szóbeliségben, írásbeliségben, s a nevek fordítását az irodalmi művekben. A tulajdonnévi korpuszt a nyelv- és irodalomtudományban alkalmazott módszerek segítségével elemezték.

 201311

 Partitúra, 2013, roč. 8, č. 1. 132 s. ISSN 1336-7307.

A Partitúra irodalomtudományi folyóirat 2013-ban megjelent első száma a fantasztikumról (Kovács Á., Selmeczi J., Hegedűs N. és Bárczi Zs. írásai) és a fordításról (Józan I., Jeney É.) közöl tanulmányokat, valamint Ottlik Géza regényének újraértelmezését (Dobos I.) és Csáth Géza novellájának ismertetését tartalmazza (Ondrejčák E.).

201312

Partitúra, 2013, roč. 8, č. 2. 132 s. ISSN 1336-7307.

A második szám szerzői Shakespeare feminista értelmezéseire (K. McLuskie, Puskás A.) fókuszálnak. Bemutatásra kerül a Magyar Műhely c. folyóirat kiadói és szervezői tevékenysége (Sz. Molnár Sz.), továbbá Komlós A. és Kiss. J. műveinek értelmezése is (Csehy Z.). A szám sajátosságának tekinthetőek a Beke Zs. doktori értékezéséről írt opponensi vélemények (Deréky P., Németh Z., H. Nagy P.).

 

 

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853