Poplatky za prijímacie konanie

Poplatok za prijímacie konanie:

  • za elektronickú prihlášku 25,00 EUR (podanú prostredníctvom Akademického informačného systému UKF)
  • za papierovú prihlášku 30,00 EUR.          

 

Poplatok sa uhrádza na:

Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre

Banka: Štátna pokladnica

Účet:   7000073033/8180

IBAN: SK51 8180 0000 0070 0007 3033,

SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol:

  • pri elektronickej prihláške informačný systém určí variabilný symbol automaticky,
  • pri písomnej forme prihlášky (vzor ŠEVT)
    • 2001xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri dennom štúdiu,
    • 2002xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri externom štúdiu.

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača.

Spôsob platby: výlučne bankovým prevodom

Doklad o platbe sa prikladá nalepením na tretiu stranu prihlášky. Prevodný príkaz na úhradu v banke nie je dokladom o úhrade poplatku za prijímacie konanie. Ako doklad možno uznať výpis z bankového účtu, resp. potvrdenie o úhrade alebo potvrdenie o zrealizovanej platbe z internetového bankovníctva.

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853