Termín podania prihlášok:

do 31. marca 2023

Ďalšie informácie

Prihláška

Vedeckovýskumná činnosť študentov

Nadväzujúc na tradíciu a zámer posilniť opodstatnenosť vedeckej práce u študentov prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia sa každoročne na Fakulte organizuje súťaž Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ). Prínos zapojenia sa do tejto činnosti predstavuje konkurenčnú výhodu nielen z hľadiska kvality záverečných prác, ale aj pri uplatnení sa na trhu práce či v rámci ďalšieho štúdia.
Úspešne umiestnení študenti majú možnosť sa zúčastniť ŠVOČ organizovanej na celoslovenskej úrovni, určenej pre študentov študujúcich nielen v maďarskom jazyku, ale aj všetkých študentov, ktorí dokážu výsledky svojho výskumu prezentovať v maďarskom, resp. anglickom jazyku. Súťažné práce študentov sú publikované v zborníku prác Cesty k vede/Utak a tudományhoz.

Prihláška
Formálny pokyny k úprave práce ŠVOČ

 

ŠVOČ 2021
Nadväzujúc na tradíciu bola na Fakulte stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre aj v roku 2021 organizovaná ŠVOČ online formou, a to v 6 sekciách, dňa 30.04.2021. ŠVOČ bola slávnostne otvorená príhovorom organizačného garanta podujatia PaedDr. Károlya Presinszkého, PhD. Súťažné práce boli publikované v zborníku prác Cesty k vede X./Utak a tudományhoz X. a víťazi jednotlivých sekcií boli odmenení dekankou Fakulty stredoeurópskych štúdií diplomom, knižnými darmi i finančnou hotovosťou.

 

ŠVOČ 2020
Nadväzujúc na tradíciu bola na Fakulte stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre aj v roku 2020 organizovaná ŠVOČ online formou, a to v 6 sekciách, dňa 30.09.2020. ŠVOČ bola slávnostne otvorená príhovorom organizačného garanta podujatia PaedDr. Károlya Presinszkého, PhD. Súťažné práce boli publikované v zborníku prác Cesty k vede IX./Utak a tudományhoz IX. a víťazi jednotlivých sekcií boli odmenení dekankou Fakulty stredoeurópskych štúdií diplomom, knižnými darmi i finančnou hotovosťou.

 

ŠVOČ 2019
Nadväzujúc na tradíciu bola na Fakulte stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre aj v roku 2019 organizovaná ŠVOČ, a to v 6 sekciách. Fakultného kola súťaže sa zúčastnilo 20 študentov. ŠVOČ bola slávnostne otvorená príhovormi organizačného garanta podujatia PaedDr. Károlya Presinszkého, PhD., a prodekanky pre medzinárodné vzťahy a rozvoj Mgr. Orsolyi Hegedűs, PhD. Súťažné práce boli publikované v zborníku prác Cesty k vede VIII./Utak a tudományhoz VIII. a víťazi jednotlivých sekcií boli odmenení dekankou Fakulty stredoeurópskych štúdií diplomom, knižnými darmi i finančnou hotovosťou.

 

 ŠVOČ 2018

Dňa 28. marca 2018 si na Fakulte stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre „zmeralo“ intelektuálne vedomosti a schopnosti 18 študentov v rámci 5 sekcií Študentskej vedeckej odbornej činnosti. ŠVOČ bola slávnostne otvorená príhovormi organizačného garanta podujatia PaedDr. Károlya Presinszkého, PhD., a prodekanky pre vedu a výskum doc. PhDr. Zuzany Vargovej, PhD. Víťazi jednotlivých sekcií boli odmenení diplomom, knižnými darmi i finančnou hotovosťou.

 

ŠVOČ 2017
Fakulta stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre organizovala dňa 30. marca 2017 fakultné kolo Študentskej vedeckej a odbornej činnosti, v rámci ktorej 20 študenti prezentovali svoje vedecké práce na rôzne témy. ŠVOČ bola slávnostne otvorená príhovormi organizačného garanta podujatia PaedDr. Károlya Presinszkého, PhD., a prodekanky pre vedu a výskum doc. PhDr. Zuzany Vargovej, PhD. 

 

ŠVOČ 2016
Dňa 31. marca 2016 patril na Fakulte stredoeurópskych štúdií v Nitre fakultnému kolu Študentskej vedeckej a odbornej činnosti, ktorú svojím príhovorom otvoril dekan FSŠ RNDr. Attila Komzsík, PhD., a hlavný organizátor podujatia PaedDr. Károly Presinszky, PhD. Fakultné kolo prebiehalo v rámci 5 sekcií. Celkovo sa fakultného kola ŠVOČ zúčastnilo 28 študentov.

 

ŠVOČ 2015
Dňa 15. apríla 2015 sa na Fakulte stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre uskutočnilo fakultné kolo Študentskej vedeckej odbornej a umeleckej činnosti, ktorú svojím príhovorom otvoril dekan FSŠ RNDr. Attila Komzsík, PhD., a hlavný organizátor podujatia PaedDr. Károly Presinszky, PhD. Fakultné kolo, ktorého sa zúčastnilo 23 študentov, prebiehalo v rámci 5 sekcií. 

 

Okrem fakultného kola ŠVOČ sa študenti FSŠ UKF v Nitre zúčastňujú súťaží v prednese poézie a prózy, ortoepickej súťaže, súťaže v prednese ľudových rozprávok a ďalších súťaží, kde získajú aj vynikajúce umiestnenie.

Zapájanie doktorandov do vedeckovýskumnej činnosti sa uskutočňuje zapájaním do projektov riešených na pracovisku (VEGA), podporou ich aktívnej účasti na viacerých domácich i medzinárodných vedeckých konferenciách či podporou ich výskumu prostredníctvom Univerzitnej grantovej agentúry UKF v Nitre.

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon