Termín podania prihlášok:

do 31. marca 2023

Ďalšie informácie

Prihláška

Prioritné oblasti vedecko-výskumnej činnosti

V súlade s názvom fakulty sa vedecko-výskumná činnosť pracovníkov orientuje na riešenie takých úloh, ktoré prispievajú k poznaniu celostného obrazu i špecifík strednej Európy, a to tak v synchrónnej, ako aj diachrónnej perspektíve. Na základe tejto stratégie za prioritné možno považovať tieto oblasti výskumu:

  • fenomén strednej Európy v literárnovednom a kulturologickom diskurze,
  • otázka medzikultúrnych a medziliterárnych spoločenstiev, národných a národnostných literatúr a kultúr, problematika kultúrnej komunikácie a vzájomnej kooperácie v strednej Európe,
  • špecifiká stredoeurópskych literatúr,
  • kontextuálna lingvistika, jazykový zemepis a výskum geografických variet národného jazyka maďarskej menšiny na Slovensku,
  • medzikultúrny aspekt v odbornom a umeleckom preklade, prekladateľské stratégie a preklad maďarských literárnych diel,
  • prínos a osobitosti maďarskej literatúry v (stredo)európskom kontexte,
  • stredoeurópska populárna kultúra a jej žánre,
  • didaktické koncepcie a osobitosti odborovej didaktiky akademických, umeleckých a výchovných predmetov v kontexte národnej a (stredo)európskej odborovej edukácie,
  • kultúrno-historický potenciál a možnosti pre rozvoj miestneho cestovného ruchu v stredoeurópskom regióne, význam mediálnej kultúry z hľadiska posilňovania regionálnej identity.

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon