Špičkový tím

SpickovyTim

Názov tímu: Stredoeurópske medziliterárne vzťahy

Identifikácia pracovísk, na ktorých členovia tímu pôsobia: Ústav stre­do­európskych jazykov a kultúrÚstav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy, Fakulta stredoeurópskych štúdií, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

Vedný odbor, v ktorej tím pôsobí: 2.1. 32 Cudzie jazyky a kultúry

Vedúci a členovia tímu, vekové zloženie tímu:

Vedúci tímu: prof. PhDr. Miloš Zelenka, PhD.

Členovia tímu: dr. habil. PaedDr. Žofia Bárcziová, PhD.
prof. PaedDr. Kristián Benyovszky, PhD.
doc. PhDr. Ján Gallik, PhD.
Mgr. Gabriela Petres, PhD.

 

Anotácia (obsahujúca hlavné zameranie výskumu a dôvody, na základe ktorých sú jednotlivé tímy považované za špičkové):

Členovia výskumného tímu sú uznávanými odborníkmi v oblasti semiotiky, literárnej histórie, naratológie a poetiky, absolvovali prednáškové pobyty na viacerých univerzitách a vo vedeckých inštitúciách v zahraničí (Berlín, Budapešť, Debrecín, Varšava, Tallin, Praha, Segedín, Lyon, Paríž, Viedeň, Jyväskylä a i.), systematicky publikujú v domácich i zahraničných vedeckých zborníkoch a časopisoch. Prínos v oblasti výskumu dokumentujú získané ocenenia, resp. ohlasy evidované v medzinárodných databázach, členstvo vo svetových, resp. európskych organizáciách. Okrem teoretických rozborov a kritických hodnotení diel stredoeurópskej, klasickej i najnovšej literatúry, vymedzenia literárnovedných pojmov a kategórií literárnej vedy, semiotiky, vzťahu literatúry a iných druhov umenia, stojí v centre ich výskumu problematika intertextuality, intermediality a fenoménu postmoderny a jej osobitosti v kontexte strednej Európy. Vzhľadom na to, že fenomén stredoeurópanstva nastoľuje množstvo čiastkových problémov, a teda predpokladá aj nové metódy skúmania literárnych javov, členovia výskumného tímu uplatňujú pri svojom výskume nielen metódu porovnávacej literárnej vedy či interkultúrnej komparatistiky, ale aj areálových štúdií. Práve areálový prístup s interdisciplinárnym presahom utvára možnosť odhaliť špecifickú literárnu podobu strednej Európy, komplexné spracovanie stredoeurópskych medziliterárnych vzťahov, typologických a areálových súvislostí otázok prekladu (a to aj s ohľadom na také podsystémy literatúr – českej, slovenskej, poľskej a maďarskej – ako sú literatúra pre deti a mládež a populárna literatúra), vzťahu literatúry k iným druhom umenia (film, architektúra, maliarstva, divadlo a pod.). Interpretácia kontaktových javov v stredoeurópskych literatúrach prispieva nielen k odkrývaniu zložitého systému vzťahov, ale i k posilneniu vedomia a reinterpretácii spoločnej tradície a dejín. Všetci členovia tímu sú v neustálom kontakte s vedeckými inštitúciami v Maďarsku, ale aj v Českej republike a v Poľsku.

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853