Termín podania prihlášok:

do 31. marca 2023

Ďalšie informácie

Prihláška

Edičná činnosť

Edičná činnosť fakulty zahŕňa vydávanie periodických i neperiodických publikácií, ktorých obsahová náplň zodpovedá prioritným oblastiam vzdelávacej a výskumnej činnosti fakulty. Tvoria ju predovšetkým monografie, vysokoškolské učebnice a skriptá, zborníky, príležitostné publikácie, sprievodca štúdiom, výročné správy, propagačné materiály, ale aj literárnovedné časopisy Partitúra a Stredoeurópske pohľady. V súčasnosti sú v edičnom pláne fakulty predovšetkým tituly odbornej literatúry, ktoré zodpovedajú aktuálnym spoločenským potrebám a študijným požiadavkám v odboroch humanitných a prírodných vied. V úsilí zefektívniť publikačnú činnosť fakulty vedenie fakulty podporuje z finančných prostriedkov fakulty najmä vydávanie publikácií kategórie A1 a A2. Edičná činnosť fakulty sa realizuje podľa vnútorných predpisov, platných Zásad edičnej činnosti na FSŠ UKF v Nitre, a to v súlade so schváleným edičným plánom na príslušný kalendárny rok.

 

Časopis Partitúra

Časopis Stredoeurópske pohľady

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon