Konferencie a prednášky

Organizácia rôznych vedeckých, odborných a umeleckých podujatí, prednášok, besied, workshopov, účasť na domácich i zahraničných konferenciách, zahraničných študijných a prednáškových pobytoch predstavuje integrálnu súčasť koncepcie rozvoja vedecko-výskumnej činnosti fakulty. Tieto aktivity vo významnej miere prispievajú k prehlbovaniu vedeckého potenciálu, k popularizácii vedeckého poznania, ku komparácii dosahovaných výsledkov, ako aj k zintenzívneniu vedecko-výskumnej spolupráce s inými vzdelávacími i ďalšími inštitúciami. Okrem podujatí určených pre vedeckých pracovníkov sa každoročne na fakulte organizuje viacero akcií, aktivít a súťaží (napr. ŠVOUČ, súťaže v prednese poézie a prózy, v správnej výslovnosti maďarskej reči, súťaže výtvarných prác na vybrané témy či spevácke súťaže), kde môžu aj študenti zúročiť vysokoškolské vzdelanie, uplatniť svoj talent a schopnosti, porovnať vedomosti, argumentovať v prospech svojich názorov či rozšíriť svoj vedomostný obzor zapájaním sa do diskusie o aktuálne riešených problémoch, ktoré si zasluhujú pozornosť, resp. rozvinúť svoje výtvarné nadanie či spevácke umenie.

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853