Projekty

Projektová činnosť predstavuje významný nástroj podpory tvorivej činnosti, realizácie nápadov a vízií v súlade s aktuálnymi spoločenskými potrebami a možnosťami jednotlivých regiónov. Základný, resp. aplikovaný výskum realizovaný v rámci projektov účinne zasahuje i do procesu vzdelávania. Implementáciou najnovších výsledkov výskumu do súčasného univerzitného vzdelávania sa stáva obsahové zameranie predmetov nielen atraktívnejším, ale takáto inovácia predstavuje aj strategický rámec (rozvoj schopnosti orientovať sa v množstve informácií, účinnejšie využitie teoretických poznatkov v praxi), prostredníctvom ktorého sa vytvárajú lepšie predpoklady pre rozvoj vedeckého potenciálu na fakulte, ale aj pre úspešnejšie zapojenie absolventov do praxe v podmienkach života multikultúrneho stredoeurópskeho regiónu. Ukazovateľom kvalitatívne dobrej úrovne projektovej činnosti na fakulte sú aj významné domáce i zahraničné výskumné a kultúrno-edukačné projekty za posledných päť rokov, t.j. od roku 2008 do roku 2012. Na fakulte sa v uvedenom období riešilo 17 projektov VEGA, 7 projektov KEGA, 1 rozvojový projekt MŠ SR, 22 projektov ministerstiev okrem MŠ SR, 32 domácich kultúrnych a vzdelávacích projektov, 1 zahraničný výskumný projekt, 13 zahraničných kultúrnych a vzdelávacích projektov (Comenius, Leonardo da Vinci, Szülőföld Alap, Vyšegrádsky fond), 1 projekt štrukturálnych fondov. Riešené projekty v rozpätí rokov 2008 – 2012 možno hodnotiť nielen ako dôležitý transfer nových informácií, ale ich strategický význam spočíva aj v modernizácii a rozvoji technickej infraštruktúry fakulty. Projekty sú evidované prostredníctvom informačného systému UKF, ktorý sústreďuje všetky základné informácie o projektoch, riešiteľoch i finančnom zabezpečení.

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853