Priznané práva

Fakulta stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre má priznané právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore:

2. 1. 32 Cudzie jazyky a kultúry (maďarský jazyk a kultúra)

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon