Stredoeurópske areálové štúdiá

Doktorandské štúdium

Študijný odbor 11. Filológia
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc.
Získaný titul Philosophiae doctor (PhD.)
Nadväzujúce študijné programy -
Pracovisko ÚSTAV STREDOEURÓPSKYCH JAZYKOV A KULTÚR
Informácie Bližšie informácie o programe

Charakteristika študijného programu

Študijný program Stredoeurópske areálové štúdiá nadväzuje na magisterský študijný program Stredoeurópske areálové štúdiá. Absolvent doktorandského štúdia disponuje jazykovo-kultúrnou kompetenciou stredoeurópskeho areálu, v špecifickom zameraní na oblasť krajín V4, s perspektívou orientovať svoju vedeckú a odbornú činnosť aj v rámci spolupráce s krajinami západnej Európy. Má odborné kompetencie i zručnosti v rámci zabezpečenia, získania, spracovávania a uchovávania informácií, tvorby a aktualizácii informačných zdrojov v oblasti jazyka a kultúry jednotlivých regiónov stredoeurópskeho kultúrneho areálu.
Má skúsenosti s prezentáciou výsledkov na vedeckých konferenciách a pri ich publikovaní v karentovaných medzinárodných vedeckých časopisoch.

Uplatnenie absolventa

Absolvent doktorandského štúdia Stredoeurópske areálové štúdiá disponuje dostatočným rozsahom jazykovedných, literárnovedných i kulturologických poznatkov, aby sa mohol zamestnať ako vedecko-výskumný či pedagogický pracovník na vysokých školách, univerzitách, akadémiách, ústavoch alebo ako odborník – inter-(multi) kultúrny mediátor. V praxi nachádza uplatnenie v oblasti kultúry, školstva, zahraničnej a vnútornej politiky (zameranie na problémy migrácie a kultúrnej integrácie imigrantov), verejná a štátna služba (zahranično-politický poradca) či ako odborník v oblasti stredného manažmentu privátnych firiem so záujmami v príslušných areáloch.

 

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon