Stredoeurópske areálové štúdiá

Doktorandské štúdium

Študijný odbor 11. Filológia
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc.
Získaný titul Philosophiae doctor (PhD.)
Nadväzujúce študijné programy -
Pracovisko ÚSTAV STREDOEURÓPSKYCH JAZYKOV A KULTÚR
Informácie Bližšie informácie o programe

Charakteristika študijného programu

Cieľom študijného programu Stredoeurópske areálové štúdiá je pripraviť takých absolventov, ktorí disponujú dostatočne rozsiahlou filologickou, komunikačnou a kultúrnou kompetenciou nevyhnutnou pre inovácie a originalitu vo výskume. Absolvent preukazuje poznanie princípov a hlavných zásad študijného odboru v jeho vzťahovo-výkladovej komplexnosti, argumentačnej presvedčivosti a výpovednej hodnote vrátane interakcií so súvisiacimi odbormi. Vyznačuje sa nezávislým, kritickým a analytickým myslením, má rozvinuté predpoklady na riešenie náročných výskumných problémov s vysokým stupňom originality a spoločenského prínosu, na tvorivé formulovanie a programovanie vedeckých úloh. Je schopný reflektovať etické a spoločensko-kultúrne stránky vedeckej práce, zverejňovania jej výsledkov a ich tvorivej aplikácie v praxi. Absolvent popri svojej vedeckej činnosti dokáže prakticky prezentovať – i v cudzom jazyku – regionálne osobitosti konkrétnych krajín stredoeurópskeho areálu, má odborné kompetencie i zručnosti v rámci zabezpečenia, získania, spracovávania a uchovávania informácií, tvorby a aktualizácie informačných zdrojov v oblasti jazyka a kultúry jednotlivých regiónov stredoeurópskeho kultúrneho areálu.

Uplatnenie absolventa

Absolventi študijného programu Stredoeurópske areálové štúdiá na doktorandskom stupni štúdia sa môžu na základe Štatistickej klasifikácie zamestnaní i z pohľadu registra zamestnaní koncipovaného v súlade s registrom Európskeho sociálneho fondu uplatniť ako odborní asistenti vysokej školy.

Absolvent sa môže zamestnať aj v akadémiách vied a výskumných ústavoch v pozícií postdoktoranda (tvorivý zamestnanec vedy, výskumu a vývoja) alebo vedeckého pracovníka v oblasti stredoeurópskeho kultúrneho i literárneho dedičstva.

 

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853