Teória vyučovania maďarského jazyka a literatúry

Doktorandské štúdium

Študijný odbor 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. dr. habil. Gábor Nagy, DSc.
Získaný titul Philosophiae doctor (PhD.)
Nadväzujúce študijné programy -
Pracovisko ÚSTAV MAĎARSKEJ JAZYKOVEDY A LITERÁRNEJ VEDY
Informácie Bližšie informácie o programe

Charakteristika študijného programu

Absolvent má prehľad o aktuálnych otázkach metodológie jazykovedy, literárnej vedy a odborovej didaktiky, dôkladne pozná nové výskumné aspekty jazyka a literatúry. Pozná diskurzívne pozadie jazykového a literárneho vzdelávania, orientuje sa v nových metódach a postupoch výučby materinského jazyka a literatúry, a to vzhľadom na špecifické podmienky výučby na školách s vyučovacím jazykom maďarským. Má prehľad o výskumných metódach a realizačných formách pedagogického vedeckého výskumu a je schopný participovať na jeho uskutočnení ako člen výskumného tímu. Absolvent pozná disciplinárne a interdisciplinárne pozadie svojej širšej a užšej výskumnej oblasti v medzinárodnom kontexte. Disponuje vedomosťami z teórie jazykového a literárneho vzdelávania, funkcionálnej a kognitívnej gramatiky, sociolingvistiky, literárnej genológie, naratológie, intermediality, vizuálnej kultúry a semiotiky.

Uplatnenie absolventa

Absolvent doktorandského študijného programu Teória vyučovania maďarského jazyka a literatúry sa uplatní v súlade s Národnou sústavou povolaní a SK ISCO-08 v nasledovných povolaniach: odborný asistent vysokej školy, jazykovedec (filológ, lingvista), učiteľ strednej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy.

 

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853