Medzinárodné vzťahy

Medzinarodne vztahy

V súlade s odborným profilom Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa na fakulte mimoriadna dôležitosť venuje medzinárodným kontaktom. Našimi partnermi sú pedagogické fakulty rôznych vysokých škôl, vedecké pracoviská, ako aj inštitúcie zainteresované v regionálnom cestovnom ruchu.

Podľa zamerania fakulty sa medzinárodná spolupráca rozvíja najmä s partnerskými inštitúciami podobného charakteru v strednej Európe – v Čechách, v Maďarsku a v Poľsku, máme však kontakty s viacerými univerzitami v západnej Európe.

Hlavné oblasti medzinárodnej spolupráce sú:

  • mobilita študentov a pedagógov,
  • medzinárodné konferencie a workshopy,
  • spoločné výskumné projekty,
  • projekty na úrovni katedier, odborná kooperácia.

Základom medzinárodných vzťahov sú bilaterálne zmluvy o spolupráci s partnerskými organizáciami v zahraničí. FSŠ UKF v súčasnosti udržiava kontakty v rôznych oblastiach s 34 zahraničnými vysokoškolskými inštitúciami.

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853