O fakulte

budova

V nadväznosti na takmer päťdesiatročnú tradíciu vzdelávania maďarských pedagógov na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, resp. i jej predchodkyniach bola na jeseň v roku 2003 založená Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF. Vznik fakulty, ktorej štruktúru determinovala nutnosť vyhovieť neustále a rýchlo sa meniacemu spoločenskému prostrediu, bol podmienený úsilím zjednotiť prípravu maďarských pedagógov na univerzite.

Úlohou našej fakulty je nielen príprava budúcich pedagógov, ale aj odborníkov, ktorí zvládajú komunikáciu v niekoľkých jazykoch a ktorí sú schopní uplatniť sa v rôznych oblastiach kultúry, verejnej správy a cestovného ruchu. Vďaka významným domácim a zahraničným odborníkom, ktorí na fakulte zabezpečujú výučbu, naši absolventi získavajú diplom uznávaný doma i v zahraničí.

Okrem vzdelávania tvorí neoddeliteľnú súčasť aktivít fakulty aj vedecko-výskumná činnosť zodpovedajúca profilu fakulty a výskumnému zameraniu jej jednotlivých pracovísk. Významný podiel tvoria vedecko-výskumné projekty fakulty riešené v spolupráci s domácimi a zahraničnými univerzitami, výskumnými ústavmi, štátnymi a mimovládnymi organizáciami. Výsledky výskumu sú publikované v monografiách, vedeckých a odborných článkoch, v príspevkoch na domácich i medzinárodných konferenciách.

Na fakulte majú dlhoročnú tradíciu aj mimokurikulárne a spoločenské aktivity poslucháčov. Spevácky zbor, tanečný súbor, študentský časopis, rôzne pozvané prednášky, autorské večierky a ďalšie podujatia nielen posilňujú vedomie spolupatričnosti, ale tiež rozširujú paletu činnosti poslucháčov vo voľnom čase.

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853