Termín podania prihlášok:

 

do 31. marca 2022

 

Ďalšie informácie

Teória vyučovania maďarského jazyka a literatúry

Doktorandské štúdium

Študijný odbor 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant prof. dr. habil. Gábor Nagy, DSc.
Získaný titul Philosophiae doctor (PhD.)
Nadväzujúce študijné programy -
Pracovisko ÚSTAV MAĎARSKEJ JAZYKOVEDY A LITERÁRNEJ VEDY
Informácie Bližšie informácie o programe

Charakteristika študijného programu

Študijný program Teória vyučovania maďarského jazyka a literatúry nadväzuje na magisterský študijný program Učiteľstvo maďarský jazyk a literatúra v kombinácii. Študijný program akceptuje súčasnú integráciu Teórie vyučovania maďarského jazyka a literatúry do odboru 1.1.10 Odborová didaktika. Absolvent nadobudne predpoklady pre vedeckú prácu v odbore 1.1.10 Odborová didaktika a niektorých príbuzných aplikovaných odboroch. Absolvent doktorandského študijného programu Teória vyučovania maďarského jazyka a literatúry získa rozsiahle teoretické vedomosti vo vednom odbore. Nadobudne tiež metodické schopnosti pre výskumnú prácu (vedecky bádať a prinášať vlastné riešenia a reflexie v oblasti výskumu aktuálnych didaktických problémov teórie vyučovania maďarského jazyka a literatúry, metodológie všeobecno-pedagogického výskumu, spracovania sledovanej výskumnej problematiky, formulovania cieľov a hypotéz výskumu, foriem prezentácie výsledkov výskumu, deskripcie prínosu pre rozvoj vedného odboru, vymedzenia praktickej aplikácie). Získa tiež skúsenosti s prezentáciou výsledkov na vedeckých konferenciách a pri ich publikovaní v medzinárodných a domácich vedeckých/odborných časopisoch.

Uplatnenie absolventa

Absolventi sa môžu uplatniť v inštitúciách zabezpečujúcich odborno-didaktickú, pedagogickú koordináciu školskej a mimoškolskej výchovno-vzdelávacej činnosti, vo vysokom školstve, v pedagogicko-výskumných inštitúciách, ale aj vo sfére vydavateľskej či publicistickej.

 

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon