Manažment regionálneho cestovného ruchu

Magisterské štúdium

Študijný odbor 8. Ekonómia a manažment
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. Antal Aubert, CSc.
Získaný titul Magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy -
Pracovisko KATEDRA CESTOVNÉHO RUCHU
Informácie Bližšie informácie o programe

Charakteristika študijného programu

Cieľom magisterského študijného programu Manažment regionálneho cestovného ruchu je vyškoliť odborníkov, ktorí budú schopní uplatniť sa na seniorských manažérskych pozíciách v sektore cestovného ruchu a v príbuzných sektoroch služieb národného hospodárstva. Študijný program Manažment cestovného ruchu obsahuje nosné témy jadra, ktoré sú viazané jednak na ekonomickú teóriu a prax s dôrazom na národohospodársku úroveň, jednak na regionálny rozvoj cestovného ruchu.

Uplatnenie absolventa

Na teoretický základ nadobudnutý v 1. stupni štúdia v rámci študijného programu Regionálny cestovný ruch nadväzuje rad odborných predmetov, ktoré umožnia študentom prehĺbiť nadobudnuté vedomosti o manažovaní cestovného ruchu v podnikoch a regiónoch cestovného ruchu s akcentom na stredoeurópsky priestor krajín V4 a získať potrebné zručnosti a kompetencie pre výkon povolania v cestovnom ruchu na strednom  a vrcholovom stupni riadenia (tzv. middle alebo senior manažment).

 

 

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon