Stredoeurópske areálové štúdiá

Magisterské štúdium

Študijný odbor 11. Filológia
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc.
Získaný titul Magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský študijný program Stredoeurópske areálové štúdiá
rigorózne konanie s možnosťou získania titulu doktor filozofie (PhDr.).
Pracovisko ÚSTAV STREDOEURÓPSKYCH JAZYKOV A KULTÚR
Informácie Bližšie informácie o programe

Charakteristika študijného programu

Študenti študijného programu sú schopní na základe vedomého kontrastovania jazykových fenoménov na všetkých jazykových rovinách identifikovať diskrepantné lingvistické javy a na základe rozsiahlej kulturologickej kompetencie anticipovať dispozičné správanie nositeľov cudzej či materskej kultúry a usmerniť ich v ich interakcii, realizovať špecifické stratégie a techniky prekladu i tlmočenia v rovine bežnej komunikácie. Študent ovláda problematiku kulturologických koncepcií a osobitostí krajín strednej Európy, kultúry slovanských národov, koncepcie masovej kultúry i základy slavistiky, areálovej a textovej lingvistiky, sociolingvistiky, dialektológie, praktickej štylistiky a rétoriky, dejín stredoeurópskych literatúr (maďarská, poľská, česká), stredoeurópskej kinematografie, literárnej komparatistiky i slovenskú literatúru 20. storočia, literárnej komunikácie, intertextuality a prekladateľskej analýzy.

Uplatnenie absolventa

Absolvent v praxi nachádza uplatnenie ako kultúrny pracovník v rámci vládnych i mimovládnych organizácií, vo vyšších územných celkoch, v príprave projektov medzinárodnej spolupráce v rámci malého a stredného podnikania, ako koordinátor medzinárodnej spolupráce úradov špecializovanej štátnej správy, ale i v súkromnej podnikateľskej sfére či v komerčných médiách.

 

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon