Maďarský jazyk v bilingválnej administratívnej komunikácii

Magisterské štúdium

Študijný odbor 11. Filológia
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. Dr. habil. Gábor Nagy, DSc.
Získaný titul Magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy -
Pracovisko ÚSTAV MAĎARSKEJ JAZYKOVEDY A LITERÁRNEJ VEDY
Informácie Bližšie informácie o programe

Charakteristika študijného programu

Študijný program nadväzuje na bakalársky študijný program Maďarsko-slovenský bilingválny mediátor. Absolvent študijného programu disponuje základnými teoretickými poznatkami a zručnosťami z oblasti riadenia bilingválnej administratívnej práce na vyšších úrovniach, organizácie kultúrno-spoločenských podujatí, ovláda kultúru verejného prejavu v maďarskom i slovenskom jazyku, pozná základný legislatívny a ekonomický rámec fungovania jednotlivých podsystémov verejnej správy a tieto poznatky dokáže efektívne využívať v praxi.

Uplatnenie absolventa

Absolvent študijného programu sa môže uplatniť ako riadiaci pracovník interkultúrnej spolupráce v rámci organizácie štátnej správy a samosprávy, hospodárskej sféry, cestovného ruchu, medzinárodných inštitúcií a ako jazykový a administratívny mediátor a tlmočník odborného diskurzu.

 

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon