Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským

Magisterské štúdium

Študijný odbor 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia denná / externá
Dĺžka štúdia 2 roky / 2 roky
Garant prof. Dr. habil. Andrea Kárpáti, DSc.
Získaný titul Magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský študijný program Teória vyučovania maďarského jazyka a literatúry
rigorózne konanie s možnosťou získania titulu doktor filozofie (PaedDr.).
Pracovisko ÚSTAV PRE VZDELÁVANIE PEDAGÓGOV
Informácie Bližšie informácie o programe

Charakteristika študijného programu

Študijný program Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským nadväzuje na študijný program Predškolská a elementárna pedagogika s vyučovacím jazykom maďarským. Cieľom študijného programu je v súlade s deskriptormi Slovenského kvalifikačného rámca rozšírenie teoretických vedomostí, didaktických kompetencií a pedagogických zručností absolvovaním pedagogickej praxe na 1. stupni základnej školy. Absolventi sú schopní navrhovať a hodnotiť riešenia metodických, odborných, kultúrno-umeleckých, praktických alebo vedeckých problémov z viacerých oblastí odboru alebo praxe, formulovať odporúčania pre rozvoj danej vednej, pracovnej oblasti a stanovovať vedecké alebo praktické predpoklady riešenia problémov. Absolventi tiež nadobudnú praktické zručnosti realizovať a hodnotiť riešenia metodických, odborných, kultúrno-umeleckých, praktických alebo vedeckých problémov z viacerých oblastí odboru alebo praxe a vytvárať návody, projekty realizácie a hodnotiace postupy k činnostiam z odboru.

Uplatnenie absolventa

Absolventi magisterského študijného programu Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským sa uplatnia ako: učitelia pre primárne vzdelávanie (učiteľ na 1. stupni základnej školy), učitelia pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy), vychovávatelia, pedagóg voľného času alebo animátor, pedagogickí asistenti.

 

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853