Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským

Magisterské štúdium

Študijný odbor 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia denná / externá
Dĺžka štúdia 2 roky / 2 roky
Garant prof. Dr. habil. Andrea Kárpáti, DSc.
Získaný titul Magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský študijný program Teória vyučovania maďarského jazyka a literatúry
rigorózne konanie s možnosťou získania titulu doktor filozofie (PaedDr.).
Pracovisko ÚSTAV PRE VZDELÁVANIE PEDAGÓGOV
Informácie Bližšie informácie o programe

Charakteristika študijného programu

Študijný program ponúka hlboké teoretické vedomosti o zásadných faktoroch a procesoch socializácie a výchovy a jej psychologických interpretáciách. Pri profilácii absolventa sa zameriava najmä na rozvoj schopností didaktického projektovania výučby na I. stupni ZŠ v oblastiach ľudskej kultúry s dôrazom na počiatočnú akulturáciu detí, ako aj enkulturáciu imigrantov či členov kultúrne hendikepovaných minorít.

Uplatnenie absolventa

Absolvent je spôsobilý vykonávať povolanie učiteľa na úrovni primárneho vzdelávania základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským aj slovenským a pozná prácu metodika pre oblasť predprimárneho a primárneho vzdelávania. Je špecializovaný pracovník štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania detí predškolského a mladšieho školského veku. Môže viesť na 1. stupni školské kluby, predškolské zariadenia na školách s vyučovacím jazykom slovenským aj maďarským. Uplatnenie absolventa podporujú znalosti a zručnosti z pedagogických a psychologických disciplín, ako aj z disciplín maďarského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry, poznatky zo zdravovedy, poznatky o správnej životospráve a pohybe, poznatky z matematiky a umeleckých disciplín.

 

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon