Prekladateľstvo a tlmočníctvo: maďarský jazyk a kultúra v kombinácii

Magisterské štúdium

Študijný odbor 11. Filológia
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant Dr. habil. PhDr. Anna Sándorová, PhD.
Získaný titul Magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy -
Pracovisko ÚSTAV MAĎARSKEJ JAZYKOVEDY A LITERÁRNEJ VEDY
Informácie Bližšie informácie o programe

Charakteristika študijného programu

Pre študijný odbor Maďarský jazyk a kultúra v kombinácii tvorí nosnú tému jadra translatológia – teória umeleckého prekladu predmet Preklad umeleckého textu. V rámci neho si študenti na konkrétnych príkladoch osvoja základné postupy pri prekladaní lyrických a epických textov a získajú tým podklady pre kritickú reflexiu umeleckých prekladov.
Predmety Preklad odborného textu I, II, Preklad literárnovedných textov a Kontrastívna terminológia napĺňajú nosnú tému odborný preklad. Zohľadňujú sa tu špecifické výrazové vlastnosti textov a žánrov náučného a administratívneho štýlu. Témy konzekutívneho a simultánneho tlmočenia sú zastúpené predmetmi Konzekutívne tlmočenie a Simultánne tlmočenie. V rámci nich si študent osvojí schopnosť súčasne počúvať a hovoriť, cielene využívať notačnú techniku a zdokonaľovať si svoje pamäťové schopnosti.
Výberový seminár z literatúry dáva priestor k pertraktovaniu otázok dejín literatúr, najmä čo sa týka zhôd a rozdielov pri kritickej recepcii originálu a jeho prekladu, resp. prekladov v cieľovej kultúre.

Uplatnenie absolventa

Na trhu práce sa absolvent študijného programu Maďarský jazyk a kultúra môže uplatniť ako prekladateľ odborných textov prekladateľ umeleckých textov, tlmočník odborného diskurzu, pracovník hospodárskej sféry, pracovník orgánov štátnej správy, pracovník cestovného ruchu ako tlmočník, jazykový a interkultúrny mediátor, vedecký pracovník, pracovník medzinárodných inštitúcií, učiteľ prekladu a tlmočenia, filológ – teoretik jazyka a literatúry, vydavateľský redaktor, redaktor v rozhlase, televízii, v novinách, pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie, konferenčný (konzekutívny a simultánny) tlmočník, tlmočník-sprievodca, odborník a teoretik na translatológiu, vedeckovýskumný pracovník – špecialista na jazykovedy, vedeckovýskumný pracovník – špecialista na literárnu vedu.

 

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon