Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry v kombinácii

Magisterské štúdium

Študijný odbor 38. Učiteľstvo a pedagogickóe vedy
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. dr. habil. Gábor Nagy, DSc.
Získaný titul Magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský študijný program Teória vyučovania maďarského jazyka a literatúry
rigorózne konanie s možnosťou získania titulu doktor filozofie (PaedDr.).
Pracovisko ÚSTAV MAĎARSKEJ JAZYKOVEDY A LITERÁRNEJ VEDY
Informácie Bližšie informácie o programe

Charakteristika študijného programu

Študijný plán je konštruovaný tak, aby bola pedagogická prax realizovaná postupne v zmysle rozvíjania učiteľskej profesionality s dôrazom na orientačnú, diagnostickú, didakticko-projektívnu, integračno-realizačnú funkciu a nadobudnutie profesijných kompetencií potrebných pre výkon profesie učiteľa. Študenti získajú hlboké teoretické vedomosti o zásadných faktoroch a procesoch socializácie a výchovy, o kultúrnych súvislostiach antropogenézy a jej psychologických interpretáciách. Sú dôkladne orientovaní v obsahoch všeobecného vzdelávania a dokážu ich efektívne transformovať pre didaktické účely. Získavajú primerané poznatky z oblasti organizácie a riadenia vzdelávania, ako aj metód výskumu a vývoja v oblasti pedagogiky.

Uplatnenie absolventa

Absolventi sa uplatňujú v takých oblastiach spoločenskej praxe, v ktorých je odborná znalosť maďarského jazyka predpokladom kvalifikovanej pracovnej činnosti (druhý stupeň základných škôl, stredné školy, gymnáziá vrátane osemročných, stredné odborné školy, stredné odborné učilištia), jazykové školy, vysoké školy, mimoškolské zariadenia rozličného typu (vzdelávacie akadémie, redakcie, kultúrno-spoločenské inštitúcie, odborné ústavy, vydavateľstvá a pod.), vedeckovýskumná oblasť. Absolventi sú pripravení na povolania, ktoré vyžadujú profesionálne zaobchádzanie s maďarským jazykom, znalosť maďarského literárno-kultúrneho kontextu (historického i aktuálneho).

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon