História fakulty

MG 2996

Rektor univerzity prof. RNDr. Ing. Daniel Kluvanec, CSc., na základe súhlasu Akademického senátu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a predchádzajúceho vyjadrenia Akreditačnej komisie zriadil Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF dňa 11. novembra 2003. Fakulta začala svoje pôsobenie v oblasti vzdelávania realizáciou študijných programov hungarológia na prvom stupni a učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ pre školy s vyučovacím jazykom maďarským a tiež učiteľstvo akademických predmetov.

 Povereným dekanom sa stal prof. RNDr. Béla László, CSc. Ustanovujúca schôdza Akademického senátu FSŠ sa uskutočnila 16. marca 2004, pričom boli vyhlásené aj voľby dekana, ktoré sa uskutočnili 30. marca 2004. Senát zvolil za prvého dekana Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF prof. RNDr. Bélu Lászlóa, CSc., ktorého rektor vymenoval do tejto funkcie od 1. apríla 2004.

 Jadro zamestnaneckej časti novovzniknutej fakulty tvorili členovia maďarskej sekcie ostatných fakúlt a univerzity. Študentskú časť tvorili poslucháči, ktorí podali písomnú žiadosť o presun na Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF. Väčšina študentov učiteľstva pre školy s vyučovacím jazykom maďarským požiadala o presun, a tak po prijímacích pohovoroch v akademickom roku 2004/2005 mala fakulta 814 študentov vo všetkých 5 ročníkoch.

V zmysle prvého štatútu fakulty poslaním fakulty je príprava učiteľov pre školy s vyučovacím jazykom maďarským a príprava odborníkov vo schválených odboroch vedy, kultúry, umenia, verejnej správy, sociálnej sféry a služieb. Svoj výskum uskutočňuje v oblasti vzdelávania a kultúry najmä s ohľadom na problematiku národnostných menšín a regionálne potreby.

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon