Podmienky prijatia na doktorandské štúdium

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

 

Prihlášku na štúdium je možné podať:

  • tlačenou formou (na predpísanom tlačive – Prihláška na vysokoškolské štúdium – doktorandské – tretí stupeň)
  • elektronickou formou. UKF preferuje prihlasovanie študentov formou elektronickej prihlášky.

V prihláške uchádzač uvedie: akademický rok, požadované osobné údaje, názov fakulty, názov študijného programu, o ktorý má záujem, formu štúdia (denné alebo externé štúdium), metódu štúdia (prezenčná), vybranú tému dizertačnej práce a školiteľa, údaje o absolvovanom magisterskom štúdiu, na druhej strane prihlášky uvedie prehľad o ďalšom i neukončenom  štúdiu na vysokej škole, dátum a prihlášku podpíše.

Povinné prílohy prihlášky sú: vlastnoručne podpísaný životopis, motivačný list, pre uchádzačov, ktorí ukončili magisterské štúdium pred akademickým rokom podávania prihlášky - overené fotokópie dokladov o absolvovaní magisterského štúdia, pre uchádzačov, ktorí sú v poslednom ročníku magisterského štúdia - originál výpisu výsledkov štúdia potvrdený študijným oddelením príslušnej fakulty o absolvovaných predmetoch za prvý až predposledný semester štúdia s hodnotením jednotlivých predmetov; overenú kópiu diplomu a dodatku k diplomu o absolvovaní magisterského študijného programu odovzdajú na Študijnom oddelení FSŠ najneskôr v deň zápisu do 1. ročníka doktorandského štúdia, doklad o zaplatení poplatku (nalepiť na 3. stranu nad podpis uchádzača), projekt k téme dizertačnej práce, zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých (umeleckých) prác.

Ďalšie prílohy prihlášky sú: doklady o výsledkoch v záujmovej činnosti súvisiacej so študijným programom, na ktorý sa uchádzač hlási, doklad o štátnej jazykovej skúške.

Témy dizertačných prác, o ktoré sa možno uchádzať v rámci prijímacieho konania sú  zverejnené  na webovej stránke fakulty www.fss.ukf.sk.

Nutnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je, aby uchádzač pred nástupom na doktorandské štúdium bol zapojený do riešenia aspoň jedného výskumného, resp. kultúrno-edukačného projektu alebo mal minimálne jednu vedeckú prácu vo vedeckom/odbornom časopise alebo v recenzovanom zborníku.

 

Podrobnejšie informácie o prijímacom konaní na doktorandské štúdium

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon