Podmienky prijatia na magisterské štúdium

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa podľa § 53 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, pričom počet získaných kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, musí byť najmenej 180 kreditov.

Uchádzači sa môžu prihlásiť na všetky študijné programy učiteľstva predmetov v kombinácii s učiteľstvom maďarského jazyka a literatúry, ktoré sú v ponukách ostatných fakúlt UKF. Fakulta sa podieľa aj na uskutočňovaní ďalších študijných programov učiteľstva pre školy s vyučovacím jazykom maďarským, ktoré sú uvedené v ponuke ostatných fakúlt UKF. V tomto prípade uchádzač v prihláške uvedie, že má záujem o štúdium "pre školy s vyučovacím jazykom maďarským".

Fakulta stredoeurópskych štúdií si vyhradzuje právo neotvoriť študijný program, na ktorý sa prihlási nízky počet záujemcov. V takomto prípade prihlášky na štúdium so všetkými prílohami ako aj poplatok za prijímacie konanie budú vrátené uchádzačovi o štúdium.

 

Prihlášku na štúdium je možné podať:

  • tlačenou formou (na predpísanom tlačive – Prihláška na vysokoškolské štúdium – magisterské – druhý stupeň)
  • elektronickou formou. UKF preferuje prihlasovanie študentov formou elektronickej prihlášky.

V prihláške uchádzač uvedie: akademický rok, požadované osobné údaje, názov fakulty, názov študijného programu, o ktorý má záujem, formu štúdia (denné alebo externé štúdium), metódu štúdia (prezenčná), údaje o absolvovanom bakalárskom štúdiu, na druhej strane prihlášky uvedie prehľad o ďalšom i neukončenom  štúdiu na vysokej škole, dátum a prihlášku podpíše.

Povinné prílohy prihlášky sú: vlastnoručne podpísaný životopis, motivačný list, pre uchádzačov, ktorí ukončili bakalárske štúdium pred akademickým rokom podávania prihlášky - overené kópie diplomu a dodatku k diplomu o absolvovaní bakalárskeho študijného programu, pre uchádzačov, ktorí sú v poslednom ročníku bakalárskeho štúdia -  originál výpisu výsledkov štúdia potvrdený študijným oddelením príslušnej fakulty o absolvovaných predmetoch za prvý až predposledný semester štúdia s hodnotením jednotlivých predmetov; overenú kópiu diplomu a dodatku k diplomu o absolvovaní bakalárskeho študijného programu odovzdajú na Študijnom oddelení FSŠ najneskôr v deň zápisu do 1. ročníka magisterského štúdia, doklad o zaplatení poplatku (nalepiť na 3. stranu nad podpis uchádzača),

Od uchádzača - študenta FSŠ - o magisterské štúdium na FSŠ sa nevyžaduje výpis výsledkov štúdia.

 

Podrobnejšie informácie o prijímacom konaní na magisterské štúdium

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon