Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie novoprijatých študentov

Novoprijatí študenti do 1. ročníka dennej formy bakalárskeho študijného programu, magisterského študijného programu (absolventi iných VŠ) a doktorandského študijného programu podávajú žiadosti o ubytovanie prostredníctvom návratky Univerzitného informačného systému (UIS) - https://uis.ukf.sk/navratka (návratka slúži výlučne len na podávanie žiadostí o ubytovanie!).

Žiadosť o ubytovanie vrátane príslušných príloh sa podáva výlučne elektronicky v termíne od 15.5.2014 do 15.7.2014. Ubytovacia komisia rozhodne o žiadostiach do 31.7.2014. Rozhodnutia budú bezodkladne zverejnené na internetovej stránke študentských domovov.

V prípade akceptácie žiadosti o ubytovanie, určí študentovi príslušný študentský domov ubytovacia komisia. Pri posudzovaní žiadostí sa postupuje podľa kritérií, ktoré schválil Akademický senát UKF v Nitre.

Medzi hlavné kritériá patria: vzdialenostné kritérium - vzdialenosť v kilometroch a časová dostupnosť v minútach medzi trvalým bydliskom a mestom Nitra (minimálna vzdialenosť je 25 km) a sociálne kritérium – obojstranná sirota, chovanec detského domova, čiastočný alebo plný invalid alebo držiteľ preukazu ZŤP. Ďalej je braný osobitný zreteľ na zahraničných študentov a študentov 1. ročníka doktorandského štúdia.

 

Ubytovanie súčasných študentov

Súčasní študenti (v akad. roku 2013/2014) 1., 2. a 3. ročníka bakalárskeho študijného programu a 1. ročníka magisterského študijného programu podávajú žiadosti o ubytovanie na akademický rok 2014/2015 prostredníctvom Univerzitného informačného systému (UIS) - https://uis.ukf.sk/.

Žiadosť o ubytovanie vrátane príslušných príloh sa podáva výlučne elektronicky v termíne od 1. 4. 2014 do 30. 4. 2014. Ubytovacia komisia rozhodne o žiadostiach do 15. 5. 2014.

Rozhodnutia budú bezodkladne zverejnené na internetovej stránke študentských domovov. Pri posudzovaní žiadostí sa postupuje podľa kritérií, ktoré tvoria Prílohu č. 2 Smernice č. 7/2012.

Medzi hlavné kritériá patria: študijné výsledky – vážený študijný priemer (VŠP) je posudzovaný u študentov 1. ročníka (bakalárskeho aj magisterského stupňa) za zimný semester akademického roku 2013/2014 a u študentov 2. a 3. ročníka za celý akademický rok 2012/2013, vzdialenostné kritérium - vzdialenosť v kilometroch a časová dostupnosť v minútach medzi trvalým bydliskom a mestom Nitra (minimálna vzdialenosť je 25 km), sociálne kritérium – obojstranná sirota, chovanec detského domova, čiastočný alebo plný invalid alebo držiteľ preukazu ZŤP, aktivita študenta - člen akademického senátu, ŠRVŠ, Združenia športových klubov UKF (volejbal), vrcholoví športovci reprezentujúci UKF, členovia súborov Ponitran, Atikus a VYDI, členovia Akademického speváckeho zboru a Maďarského speváckeho zboru (okrem študentov hudby a príbuzných programov), držitelia Jánskeho plakety a vedúci (koordinátori) ostatných kultúrnych, umeleckých alebo záujmových združení pôsobiacich na UKF.

 

Ubytovanie a stravovanie pre verejnosť

UKF v Nitre v rámci svojich možností ponúka pre verejnosť možnosť ubytovania v hosťovských izbách ŠD Zobor (v cenách od 8 €/osoba/noc) a v ŠD Nitra (v cenách od 12 €/osoba/noc).

Okrem ubytovacích kapacít sa v ŠD Nitra nachádzajú aj moderné vzdelávacie a spoločenské priestory, ktoré formou prenájmu môže využívať aj široká verejnosť na účely organizovania kongresov, konferencií, seminárov, letných škôl, príp. rôznych spoločenských akcií, ako sú napr. svadby, plesy, recepcie, stužkové slávnosti, rodinné oslavy a pod.

Prenájom priestorov môže byť v prípade záujmu doplnený o stravovacie služby, ktoré poskytuje Univerzitná jedáleň UKF.

K dispozícii je viacero sál s kapacitami od 100 do 400 osôb v cenových hladinách už od 28 €/hodinu. Ku každému spoločenskému podujatiu vieme zabezpečiť cateringové služby prostredníctvom Univerzitnej jedálne UKF.
Pre športové účely si môže verejnosť prenajať telocvičňu v ŠD Zobor v cene 9,70 €/hodinu.

 

 

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853