Tlačivá a formuláre

TLAČIVÁ K SÚVISLEJ PEDAGOGICKEJ PRAXI

PEDAGOGICKÁ PRAX ŠTUDENTOV FSŠ UKF

Pedagogická prax je významnou súčasťou obsahu učiteľského vzdelávania. Úlohou pedagogickej praxe je postupne naučiť študentov spájať teoretické poznatky s praktickými. Cieľom je poskytnúť študentom priestor na aplikovanie a analyzovanie teoretických poznatkov, získaných počas štúdia, a poskytnúť možnosti na nadobudnutie praktických zručností v budúcej profesii.

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

predškolská a elementárna pedagogika
Metodické a organizačné pokyny k súvislej pedagogickej praxi
Informácie pre cvičných učiteľov

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

učiteľstvo pre primárne vzdelávanie 
Metodické a organizačné pokyny k súvislej pedagogickej praxi
Informácie pre cvičných učiteľov
učiteľstvo akademických predmetov 
- Metodické a organizačné pokyny k súvislej pedagogickej praxi
- Informácie pre cvičných učiteľov

TLAČIVÁ A FORMULÁRE PRE ŠTUDENTOV FAKULTY

Bakalárske a magisterské štúdium:

Čestné vyhlásenie k registrácii fyzickej osoby do SP
Potvrdenie o prijatie študenta na pedagogickú prax
Dohoda o vykonaní práce
Potvrdenie pre absolventov denného štúdia
Potvrdenie pre absolventov externého štúdia
Potvrdenie pre študentov denného štúdia
Potvrdenie pre študentov externého štúdia
Zápisový list
Žiadosť FSŠ - dekan
Žiadosť FSŠ - prodekan
Žiadosť o povolenie bakalárskej skúšky
Žiadosť o povolenie magisterskej skúšky
Čestné vyhlásenie
Žiadosť o uznanie skúšok

Doktorandské štúdium:

Žiadosť FSŠ - dekan
Žiadosť FSŠ - prodekan
Potvrdenie pre študentov - tlačivo pre doktorandov denného štúdia
Potvrdenie pre študentov - tlačivo pre doktorandov externého štúdia

 

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon